Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Om korruption tillåts förekomma så riskerar till exempel bolagets varumärke att skadas med följdverkningar för bolagets upplåning, kundrelationer och relationer till leverantörer. Korruption medför också att konkurrensmekanismerna sätts ur spel vilket leder till ökade kostnader och risk för försämrad kvalitet i verksamheten. I ett större perspektiv så hotar korruption rättssäkerhet, demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner och vill vara en förebild som ett företag som tar ansvar. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner för också med sig att vi ställer lika höga krav på våra partners, leverantörer och entreprenörer. 

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft som bolag, våra medarbetare affärspartners och leverantörer ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
  • Lagar och förordningar
  • Östersunds kommuns ”Policy för farliga förmåner”
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild

Regelverk och principer måste, för att vara meningsfulla, omsättas och fyllas med ett affärsetiskt handlingssätt. Att nå ut med och på riktigt integrera styrande policys i verksamheten är en utmaning med nära 400 medarbetare med diversifierade arbetsuppgifter och geografiskt spridda arbetsplatser. Jämtkraft arbetar därför bland annat med ett levande policydokument, Uppförandekoden, som innefattar verkliga och fiktiva exempel, för att underlätta tolkning och gränsdragning i olika fall. 

Jämtkraft, våra medarbetare och affärspartners ska vara öppna, ärliga och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar sig också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget. För att underlätta ”visselblåsning” för såväl medarbetare som leverantörer, har Jämtkraft infört ett anonymiserat system, WhistleB, för att anmäla och synliggöra oegentligheter. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt kan uppmärksammas på och få information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. Inga rapporterade fall finns ännu. 

Under året har en reviderad uppförandekod kommunicerats till medarbetarna. I samband med att det nya “visselblåsarsystemet” ska börja användas kommer även en utbildning i Uppförandekoden att genomföras.

Ett annat sätt att motverka brister i inköps- och beställarsituationer är att noga följa upphandlingsreglerna som gäller för kommunala bolag. Genom att uppnå en mycket hög avtalsefterlevnad och att upphandla så mycket material och tjänster som möjligt i större ramavtalsupphandlingar så motverkas bland annat risken att någon leverantör gynnas på annan leverantörs bekostnad. Leverantörer som tecknat avtal med Jämtkraft under 2020 har skrivit under uppförandekoden. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor under 2020. Inga oegentligheter kopplade till Jämtkraft har rapporterats in under 2020.