Ekonomisk femårsöversikt

  2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens intäkter, kkr 4 652 158 6 476 813 6 668 160 4 896 216 4 259 178
Resultat före skatt, kkr 284 406 444 049 475 240 404 313 124 615
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 7,6 13,1 16,1 15,2 4,4
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 6,7 9,4 11,7 11,1 1,9
Räntabilitet på totalt kapital, % 5,0 7,0 8,1 6,5 7,7
Soliditet, % 41,2 40,4 36,6 33,0 32,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital, kkr
564 000 660 807 747 811 471 126 526 293
Investeringar, kkr 443 020 521 078 371 312 580 597 296 056
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 347 1 203 1 138 1 305 1 143
Producerad energi, värme, GWh 637 704 709 703 677
Elcertifikat, antal 430 403 392 172 379 866 440 342 382 143
Levererad elenergi, GWh 9 344 10 089 11 632 11 501 11 525
Levererad värme, GWh 570 623 627 625 614