Målanalys ekonomi

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft ska ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft ska ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

 För 2017-2020 uppgår soliditeten i snitt till 37,8 procent. För 2020 uppgår soliditeten till 41,2 procent. Målet är uppnått.

 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel före skatt uppgår till 251 miljoner kronor. För 2017-2020 uppgår räntabiliteten till 13 procent. För 2020 uppgår räntabiliteten till 7,6 procent. Målet är uppnått.

Nyckeltal

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten-, vind- och solkraft. Jämtkraft har sedan 2010 fördubblat den förnybara elproduktionen från 1 TWh till 2 TWh. De rådande elpriserna skapar goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Fokus ligger även på utveckling av elnätet för att möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället.

Omsättningen för 2020 minskade med 28,2 procent till följd av att priserna på el sjunkit.