Jämtkraft

Ordförande har ordet

Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft AB

2020 var inget vanligt år, i det stora handlar det om pandemin. Land efter land stängde ner helt eller delvis under det första kvartalet 2020. Givetvis hade styrelsen extra möten om hur vi hanterar bolaget och bolagets kunder för att navigera stadigt och vara förberedda. Vi fick också anledning att ta i de stora frågorna: Hur skulle ekonomin påverkas för våra privat- och företagskunder? Hur kan Jämtkraft bidra till samhället på fler sätt än de uppenbara? 

Jämtkrafts ledningsgrupp hade långt innan restriktionerna kom en plan för att minimera smittan på företaget. Ett år senare kan vi konstatera att det har varit väldigt låg smittspridning på företaget och att våra kunder har klarat sig relativt bra i förhållande till Jämtkraft. Samtidigt som konsekvenserna av pandemin har varit både svåra och jobbiga, har vi lärt oss mycket och det kommer att påverka hur vi beter oss framöver. 

2020 var heller inget vanligt år när det kommer till klimatförändringarna. De fyra senaste åren har varit de varmaste sedan mätningarna började. Även om ett enskilt år inte säger något, så var början av året varmt. Med välfyllda vattenmagasin och blåst blir energipriserna låga, för första gången i Sverige även negativa. Detta har påverkat årets resultat vilket inte är i nivå med de senaste årens resultat.

Även för Långforsens del blev det ett år utöver det vanliga. Långforsens vattenkraftverk har debatterats sedan 70-talet. Efter många möten och förhandlingar kunde vi konstatera att vi inte kom längre. Som den part som kunde lösa situationen fattade styrelsen därmed beslut i februari om att avveckla kraftstationen, ett arbete som fortsatt pågår.

I bolaget har ett strategiarbete pågått för att Jämtkraft ska vara fortsatt rustat för framtiden. De strategiska valen är många att fatta i omställningen av energilandskapet, kring el som motor i klimatomställningen samt kring ökade krav från kunder i tjänster och gränssnitt. Samtidigt möter vi ökad konkurrens från nya aktörer. För Jämtkrafts del har vi sett affärsmöjligheterna i värdeskapandet mellan produktion, förbrukning och lagring. Där har vi unika möjligheter att utveckla och utvecklas.

Samtidigt som vi har siktet ställt framåt, är vardagen i bolaget under förändring, med ett smartare arbetssätt och snabbare kundåterkoppling och flexibla lösningar som viktiga delar. Vi måste bli effektivare. Det är verkligen med bravur omställningen pågår. Jämtkraft har fått utmärkelsen excellent arbetsgivare!

Men mitt i allt som är ovanligt finns vanligheten. Jämtkraft är ett ledande regionalt, stabilt bolag med bra soliditet. Vi investerar i länet och i utveckling, vi har hög tillgänglighet i elnätet, nöjda kunder och ett starkt varumärke.

Stort tack till Vd, ledningsgrupp och alla medarbetare för ett väl genomfört 2020! Nu ser vi framemot ett ovanligt år till. Det är ju där affärsmöjligheterna finns. Och medaljerna.

Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll

Ett år vi satts på prov på riktigt

Året präglades av coronapandemin och låga elpriser. Det blev ett blött, blåsigt och varmt år. Prisutvecklingen på marknaden blev en bra påminnelse om att vår lönsamhet i branschen, och på Jämtkraft, i allt ökande grad är beroende av vädret. Detta är ett resultat av den pågående klimatförändringen parallellt med energiomställningen. För första gången i historien har denna bransch haft negativa elpriser i Sverige, det vill säga att man får betalt om man använder elen.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft AB

Framtidssäkra Jämtkraft med ny strategi

Vi ser också stora skillnader i pris på el inom Sveriges gränser på grund av bristande överföringskapacitet i våra nät. Investeringar i nät och annan ny teknik som avlastar nätutbyggnaden har hamnat högt upp på branschens och politikens gemensamma agenda. 2020 blev därmed ett år där vi alla blev påminda om att vi går genom en stor omställning. Därför blev det just detta år naturligt att arbeta fram en ny strategi för att framtidssäkra Jämtkraft.

Ledningen, styrelsen och ägarna har tillsammans under året tagit fram en strategi. Nu har vi en gemensam syn på riktning och mål för att skapa värde och robusthet för Jämtkraft. Vi bygger vidare på våra styrkor och optimerar ett digitalt moget bolag. Vi skapar värden genom synergier mellan produktion, användning och lagring via våra nät och på en plattform för energihandel.

Pandemin

Pandemin blev och är fortfarande en prövning. Jämtkraft bedriver en samhällskritisk verksamhet och vi måste ta extra ansvar för att skydda kärnverksamheten och därmed säkra el och värme till våra kunder. Jag har med stor stolthet sett hur alla kollegor tagit ett stort ansvar och därmed minskat risken för smittspridning på jobbet. Vi har under 2020 haft 12 kollegor som fått bekräftat Covid-19 och spårningen visade att smittan inte kom via arbetsplatsen. Vi har aktivt försökt hitta lösningar i en mycket svår situation där anstånd och ekonomiska lösningar gjorts för några av våra kunder och partners som haft behov av det. Vi har engagerat oss lokalt genom att köpa matlådor, låna ut poolbilar, handla lokalt och erbjudit medarbetare att hjälpa till som volontärer där det varit möjligt.

Långforsen

Tidigt under 2020 tog styrelsen beslut om att avveckla kraftstationen i Långforsen. Det var ett mycket svårt beslut som grundar sig på ett flertal dialoger och möten. Därmed lägger vi en mångårig konflikt bakom oss. Framöver fokuserar vi på att utveckla våra övriga kraftverk där vi arbetar vidare med att visa att modern vattenkraft kan gå hand i hand med andra samhällsintressen såsom miljö, natur och besöksnäring. Detta är viktigt för att säkra förtroendet för energibranschen i en period av omställning mot förnybart och klimatsmart.

Vi har också under 2020 bestämt att vi ska flytta huvudkontoret i Östersund till stadsdel Norr. Beslutet grundas i kostnadseffektivitet och ett ökat säkerhetskrav på vår verksamhet som därmed inleder en ny fas i Jämtkrafts utveckling.

Mitt i en energiomställning

För att bidra till klimatomställningen investerar Jämtkraft i Hocksjön vind. En ny vindkraftspark ska byggas i samarbete med Persson Invest. Det är snudd på symboliskt att samma år vi tvingas konstatera att vårt äldsta vindkraftverk ”Nisse” har nått sin livslängd och måste avvecklas, så planerar vi att etablera en ny park.

En viktig del i energiomställningen är att våra kunder upplever vårt engagemang kring att ställa om och känner att de själva är en del av det. Vi elektrifierar transporter, skapar laddlösningar, producerar el med solpaneler, styr värmeflöden optimalt och lagrar el och värme för att spara pengar och minska sårbarheten i energisystemet. Vi har ökat vårt samarbete med Volkswagen och utvecklar vidare partnerskap med nyckelaktörer i Sverige.

Samhällsbyggare

Vi ser också en tydligare roll hos oss som samhällsbyggare och drivkraft för regional utveckling. Vårt arbete med hållbarhet och förnybar energi skapar möjligheter för tillväxt och konkurrenskraft i länet. Med gemensam forskning undersöker vi om Östersund har förutsättningar för elektrobränsleproduktion. Vi invigde en av Sveriges största solparker med ett nytt affärskoncept, vi investerade i ny värmeproduktion i Mörsil och i Hallen samt i en ny vattenkraftturbin i Duved. Vi har etablerat anslutningar för nya vindkraftparker till den nya stationen Midskog, som är en del av Svenska Kraftnäts stamnät. Solparken invigdes tidigt 2020 och noterade en topproduktion den 21 maj med nästan 23 MWh = 220 bilresor mellan Östersund och Stockholm.

Beredskap

Under året prövades också vår beredskapsorganisation. Beredskapen på Jämtkraft är konkret ett antal medarbetare på elnät, värme och produktion som är redo att ta sig ut, ofta i svåra omständigheter, för att kontrollera, reparera och åtgärda vår förmåga ett leverera el och värme. De rycker ut när det stormar, i åskväder, i snöstormar och vid bränder eller om vårt system skulle haverera på annat sätt. Beredskapsorganisationen är en otroligt viktig del av Jämtkraft som borde få skina mer än vad den gör idag. Jag känner en stor ödmjukhet och stolthet när det gäller den kompetensen och det engagemang som finns inom organisationen. 

2021 år blir året när vi sjösätter vår nya strategi. Det betyder att vi fokuserar på kostnadseffektivitet i verksamheten, driver på digitaliseringen och skapar mervärden genom att hitta synergier i mottot ”Ett Jämtkraft”. Organisationsjusteringarna inom krafthandel, koncernstöd och elnät faller på plats och nya arbetssätt, innovation och utveckling kommer att drivas i linje med strategin.

Under 2021 engagerar vi oss i ökande grad i regional utveckling. Det som är bra för Jämtland är bra för Jämtkraft. Vi kommer också att vidareutveckla oss som energipartner och att aktivt driva energiomställningen i samarbete med partners och kunder.

Jag ser mycket fram emot året i ett bolag som präglas av en stabil och robust verksamhet med medarbetare som har unik kompetens och ett engagemang som kännetecknar Jämtkraft. Träffar ni mig eller någon av mina kollegor ute i fält, på fjället, i skogen eller på en träff om samarbete eller affärer, vid idrottsplanen, Jämtkraftarenan eller vid skidskyttestadion; hälsa och hör av dig med inspel, idéer, en fråga eller en tumme upp.

Tillsammans är vi Jämtkraft och Jämtland.

Erik Brandsma
vd & koncernchef Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll

Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är dialog med dem som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja

Jämtkrafts värdekedja

Resurser in

1. Resurser in

De resurser vi jobbar med är; energi från sol, vind, vatten och skog samt finansiella-, maskinella- och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningar. Andra tillgångar i den här processen är till exempel; partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Ikon - Hur vi gör

2. Hur vi gör

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker – det vi kallar för ”Park Management”. Jämtkraft erbjuder också elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket Bee Charging Solutions AB.

Ikon - Vårt erbjudande

3. Vårt erbjudande

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, såsom el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.

Ikon - Värdet vi skapar

4. Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.

Organisation

Organisationskarta - Jämtkraft

Jämtkrafts organisationskarta: vd samt enheterna Elnät, Elproduktion, Krafthandel, Värme, Strategi, innovation & hållbarhet, HR, Energilösningar, Koncernstöd och Kommunikation.

Ansvar för vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Jämtkraft är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån hållbarhet samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts enheter och stäms av i koncernledningsgruppen.

Läs mer Dölj innehåll

FN:s globala mål

Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft.

FN:s globala mål

I och med integreringen av FN:s globala mål i Jämtkrafts verksamhet genomsyrar således hållbarhet samtliga enheter. De mål vi valt att fokusera mer på är:

3) God hälsa och välbefinnande
5) Jämställdhet
7) Hållbar energi för alla
8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12) Hållbar konsumtion och produktion
13) Bekämpa klimatförändringarna
15) Ekosystem och biologisk mångfald

Under flikarna Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa om resultaten inom respektive område.

God hälsa och välbefinnande

3. God hälsa och välbefinnande

Målet handlar om förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Jämtkraft arbetar på olika sätt förebyggande med hälsa och välbefinnande för medarbetarna. På ett praktiskt plan erbjuder Jämtkraft till exempel hälsokontroller, eget gym, som på grund av rådande pandemi varit stängt under vissa perioder, egen idrottsförening med planerade idrottsliga- och kulturella aktiviteter samt friskvårdsbidrag.

Under 2020 etablerades verktyget Winningtemp, där samtliga chefer utbildats i verktyget. Denna temperaturmätning som bedrivs kontinuerligt ska fånga upp såväl hur medarbetarna mår som åtgärdsförslag när medarbetare inte är nöjd med sin arbetssituation av någon anledning.

De co-office platser som etablerades under 2019 har använts flitigt under 2020 och med pandemin har ju ett flertal av våra medarbetare arbetat på distans, vilket har ställt ytterligare krav på såväl ledarskapet som medarbetarnas digitala mognad och teknik. I ett hälsoperspektiv har ledarna uppmanats att uppmuntra och skapa förutsättningar för sina medarbetare till fortsatt rörelse, pauser framför datorn, såväl som tips på hur du kan förebygga autonomi på din hemmaarbetsplats.

I arbetsplatsprojektet ”Artut” har vi under 2020 avslutat fas 1 som inneburit fokus på att inventera befintliga arbetsplatser, intervjuat och besökt medarbetare för att därmed skapa en bild av nuvarande arbetsplatser och dess utvecklingspotential och framtida behov. Vi har ökade säkerhetskrav för Jämtkrafts samhällskritiska verksamhet som också påverkar krav och behov för den framtida arbetsplatsen. Jämtkraft har beslutat att bygga ett nytt huvudkontor i Östersund och ett lokalkontor i Undersåker, Åre kommun. Vi har nu inlett fas 2 för att förverkliga och skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare, där medarbetarnas välmående och en ny modern, digital och effektiv arbetsmiljö står i fokus.

Jämtkraft jobbar även för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna och kunderna genom olika sponsoraktiviteter inom idrott, kultur, hållbar utveckling och sociala verksamheter.

Jämställdhet

5. Jämställdhet

Målet handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler manliga anställda än kvinnor. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar i nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Kraftkvinnorna och som deltagare i kompetensnätverket Ruter Dam.

Vår sponsringspolicy tar hänsyn till jämlikhetsperspektivet. Sponsringen ska understödja och i den mån det är möjligt balansera incitament/pengar till både tjejer och killar. Kvinnor och män som spelar i samma division ska få samma summa pengar. Vi har också under 2020 allokerat om resurser för att stödja ett damlags etablering i ÖFK.

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt bland tjejer, och att det måste börja redan i skolorna. Som ett led i det arbetet samarbetar vi med Handelskammaren i projekten ”Arbetsmarknadskunskap” och ”Teknikbuss” som riktar sig till gymnasielever och elever i årskurs 8 och 9. Jämtkraft tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen. Även under pandemin har vi tagit emot såväl studenter som gjort sina examensarbeten och feriearbetare.

Hållbar energi för alla

7. Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala- och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål.

Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri. Vi har 17 vattenkraftverk, två delägda vindkraftparker, ett kraftvärmeverk och ett värmeverk. Jämtkrafts elnät med 860 mil ledningar transporterar el till fler än 60 000 kunder. Trots att vi har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät har vi få avbrott. Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Varje år investerar vi mer än 100 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Vi bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. Allt detta tillsammans är viktiga och centrala delar i koncernens hållbarhetsarbete för att bidra till målet hållbar energi för alla.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkrafts arbete mot mål 8 sammanfattas i Jämtkrafts uppförandekod som innefattar FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Uppförandekoden visar bolagets värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. I varje samarbete tas hänsyn till ”code of conduct” för att också kravställa samarbeten i samtliga led.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter och andra energibolag.

Ett större forskningsprojekt under 2020 som vi deltagit i tillsammans med IVL, Chalmers och Lunds universitet möjliggör fördjupad forskning kring hur vi fångar koldioxid från röken i kraftvärmeverket i Lugnvik och tillsätter vätgas för utveckling av elektrobränsle.

Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det till exempel att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda. Vi byter successivt ut vår fordonsflotta till fossilfria alternativ. Vi försöker i möjliga mån oavsett verksamhet att recycla produkter, men också förädla restprodukter tex. aska för att bygga vägar.

Tillsammans med forskare har vi tittat på att producera förnybart elektrobränsle av restprodukter från vårt värmekraftverk. Vi har utvecklat världens första digitaliserade fjärrvärmenät i Åre, i syfte att använda energin smartare. Tillsammans med fastighetsbolag utvecklar vi verktyg för energieffektivisering och optimering i fastigheter med målet att identifiera energitjuvar. Arbete som syftar till att nyttja våra resurser på bästa sätt och minska vår klimatpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna

13. Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda.

Ekosystem och biologisk mångfald

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär vi ska minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraften motsvarar 45 procent av landets samlade elproduktion och har en avgörande betydelse för elsystemet. I takt med utvecklingen av vind- och solkraft ökar dessutom behovet av vattenkraften som reglerkraft. Samtidigt påverkar vattenkraften den lokala miljön, djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.

All vattenkraft i landet ska anpassas till moderna miljövillkor de kommande 20 åren, det är beslutat inom ramen för energiöverenskommelsen. Ett beslut och mål vi självklart ställer oss bakom. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor vilket kommer att gynna den biologiska mångfalden.

Jämtkraft arbetar kontinuerligt med miljöåtgärder i våra anläggningar. Vi har miljöanpassat våra anläggningar i Billstaån i Hackås med tre omlöp och utrivning av en damm. Vi har vidare återskapat naturliga förhållanden i fjällsjön Moen. Vi tittar på liknande åtgärder för att gynna biologisk mångfald vid andra kraftverk och dammar vi har. Miljöinsatserna ska bidra till att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Jämtkraft är också aktiv medlem i Business@biodiversity Sweden.

Läs mer Dölj innehåll

Risk- och säkerhetsarbete

Jämtkrafts risk- och säkerhetsarbete syftar till att öka koncernens robusthet genom åtgärder för att minska risker för eller konsekvensen av oplanerade händelser, incidenter eller hot. Målet med det systematiska förbyggande och riskbaserade säkerhetsarbetet är att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar.

Ansvarsfördelning 

Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige som ansvarar för att beskriva den samlade bilden, men också för att säkerställa att prioritering sker av säkerhetshöjande åtgärder.  
Verksamheternas ansvar är att, utifrån sina förutsättningar och påverkande risker, göra risk- och sårbarhetsanalyser samt utifrån analyserna vidta nödvändiga åtgärder.   
Jämtkrafts ledning informeras löpande om utvecklingen och kan genom beslut styra det säkerhetsförbättrande arbetet. 

Kontinuitetshantering 

Vi bedriver vårt säkerhetsarbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Kontinuitetshantering syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen. 

Affärsrisker 

Koncernens affärsrisker mäts och styrs på koncernivå. Riskerna kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga risker. Jämtkrafts verktyg för att hantera affärsriskerna består av såväl försäkringsskydd som policys, instruktioner och uppföljning. Se mer i års- och koncernredovisningen under avsnittet ”Koncernens säkerhetsarbete och förebyggande riskhantering”. 

Miljörisker 

Jämtkrafts största miljöpåverkan är vid aktiviteter kring el- och värmeproduktion samt elnätsdistribution. All elproduktion, även om den är förnybar, har på ett eller annat sätt påverkan på miljön. Gemensamt för samtliga områden är risk för undanträngning av biologisk mångfald. Det kan handla om lokal begränsning av tillgänglig natur, flora och fauna eller vandringsvägar för fisk. Andra risker är ljud- och ljusutbredning vid vindkraftsproduktion, kemikaliespill vid våra anläggningar eller risk för dammbrott. Avbrott i vårt fjärrvärme- eller elnät är andra risker Jämtkraft arbetar kontinuerligt och systematiskt för att minimera och förhindra.  

Risker i arbetsmiljön 

I takt med att organisationen växer ökar även behovet att jobba ännu mer systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som ett led i arbetet med systematisk riskminimering har vi samordnat ansvaret för samtliga våra verksamheter, inklusive de sociala frågorna. Syftet är att underlätta och stärka till exempel rapportering och uppföljning av avvikelser och incidenter. En ökad systematik och fokus på ständiga förbättringar ska stärka våra verksamheters och medarbetares säkerhet och trygghet.  

Läs mer Dölj innehåll

Utsikter för 2021

År 2021 började helt omvänt mot 2020. Istället för milt, vått och blåsigt är vädret kallt, torrt och med svaga vindar som lett till högre elpriser under januari. Jämtkrafts bedömning är att elpriset på lite längre sikt kommer att stiga och att fortsatt produktion och utbyggnad av förnybar elproduktion är lönsamt.

Tillsammans med energibolagen Öresundskraft och Tekniska verken äger Jämtkraft bolaget Bee Charging Solutions AB. Under 2021 har Statkraft förvärvat 51 procent av Bee. Affären med Statkraft gör att satsningen på laddinfrastruktur kan fortsätta att utvecklas. Bolaget kommer att namnändras till MER Sverige AB.

Att växa genom partnerskap och att utveckla samarbeten med andra bolag i energibranschen kommer fortsatt vara en nödvändighet för att säkerställa Jämtkraft och dess position. Att skapa affärer med externa aktörer och företag som precis som Jämtkraft ser sin roll som samhällsutvecklare och möjlig accelerator till energiomställningen blir en utveckling med möjlighet för oss att förädla vår basnäring men också hitta nya affärsmöjligheter.

Fokus under de kommande åren för Jämtkrafts elnätsverksamhet kommer att vara fortsatta investeringar i elnätet med möjlighet att ansluta energiintensiva förbrukare och kunna möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället. Tillsammans med partners utvecklar vi nya lösningar för lagring och styrning av energi, som framöver är avgörande för att nyttja energin optimalt i samtliga perspektiv.

Jämtkraft har som mål att alla våra verksamheter ska bli fossilfria. Det handlar både om vår egen produktion och vår verksamhet. Jämtkraft har slutat bryta torv och nuvarande torvlager beräknas vara förbrukat senast 2021. Vi kommer successivt att gå över till elfordon för våra person- och servicefordon.

Tåg ska prioriteras vid tjänsteresor och de flygresor vi gör är miljökompenserade genom att vi köpt till fossilfritt flygbränsle på alla resor. Framtidens konferenser och seminarier kommer garanterat att delvis genomföras digitalt, så där har vi också själva utvecklat oss för att stå rustade inför en möteskultur där man ses mer digitalt än innan pandemin.

Ett elflyg laddar vid en flygplats.

Jämtkraft har tillsammans med IVL, Chalmers och Lunds universitet via forskning kommit fram till att förutsättningarna för att producera elektrobränsle från restprodukterna av röken från kraftvärmeverket är mycket gynnsamma. Det forskarresultat som presenterades i början av 2021 ska nu detaljstuderas och dialog genomförs med potentiella samarbetspartners som skulle kunna möjliggöra en produktion av elektrobränsle i Östersund.

Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med att fastställa koncernens framtida vision och mål. Med utgångspunkt i den nya organisationsstrukturen som implementerades under 2020 kommer ännu större fokus att ligga på vår omvärld och våra kunder för att kunna erbjuda de produkter som efterfrågas i framtiden till konkurrenskraftiga priser med hög leveranssäkerhet. Den strategi som utarbetades under 2020 kommer vidare att implementeras under 2021 så att samtliga medarbetare vet kompassriktningen för vår verksamhet. Parallellt med detta kommer strategier för tillväxt och digitalisering att skapas som möjliggör det visionära scenariot att bli Sveriges bästa Energipartner.

Läs mer Dölj innehåll

Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Jämtkraft AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten omfattar helägda dotterbolag.

Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hållbarhetsrapporten granskas av våra revisorer från Deloitte AB.

Se granskningsintyget här

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2020 Aspekter/innehåll
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Samhälle

Medarbetare

Kunder

Risk Jämtkraft   Risk och säkerhet
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet

Antikorruption

Bolagsstyrning

Ekonomiskt resultat

Miljö Miljö Fossilfri energi

Förnybar energi

Klimatbokslut

Biologisk mångfald

Sociala förhållanden och personal Människa

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet

Sponsring

Personalstruktur

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Kompetens

Mänskliga rättigheter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Medbestämmande och delaktighet

Läs mer Dölj innehåll