FN:s globala mål

Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft.

FN:s globala mål

I och med integreringen av FN:s globala mål i Jämtkrafts verksamhet genomsyrar således hållbarhet samtliga enheter. De mål vi valt att fokusera mer på är:

3) God hälsa och välbefinnande
5) Jämställdhet
7) Hållbar energi för alla
8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12) Hållbar konsumtion och produktion
13) Bekämpa klimatförändringarna
15) Ekosystem och biologisk mångfald

Under flikarna Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa om resultaten inom respektive område.

God hälsa och välbefinnande

3. God hälsa och välbefinnande

Målet handlar om förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Jämtkraft arbetar på olika sätt förebyggande med hälsa och välbefinnande för medarbetarna. På ett praktiskt plan erbjuder Jämtkraft till exempel hälsokontroller, eget gym, som på grund av rådande pandemi varit stängt under vissa perioder, egen idrottsförening med planerade idrottsliga- och kulturella aktiviteter samt friskvårdsbidrag.

Under 2020 etablerades verktyget Winningtemp, där samtliga chefer utbildats i verktyget. Denna temperaturmätning som bedrivs kontinuerligt ska fånga upp såväl hur medarbetarna mår som åtgärdsförslag när medarbetare inte är nöjd med sin arbetssituation av någon anledning.

De co-office platser som etablerades under 2019 har använts flitigt under 2020 och med pandemin har ju ett flertal av våra medarbetare arbetat på distans, vilket har ställt ytterligare krav på såväl ledarskapet som medarbetarnas digitala mognad och teknik. I ett hälsoperspektiv har ledarna uppmanats att uppmuntra och skapa förutsättningar för sina medarbetare till fortsatt rörelse, pauser framför datorn, såväl som tips på hur du kan förebygga autonomi på din hemmaarbetsplats.

I arbetsplatsprojektet ”Artut” har vi under 2020 avslutat fas 1 som inneburit fokus på att inventera befintliga arbetsplatser, intervjuat och besökt medarbetare för att därmed skapa en bild av nuvarande arbetsplatser och dess utvecklingspotential och framtida behov. Vi har ökade säkerhetskrav för Jämtkrafts samhällskritiska verksamhet som också påverkar krav och behov för den framtida arbetsplatsen. Jämtkraft har beslutat att bygga ett nytt huvudkontor i Östersund och ett lokalkontor i Undersåker, Åre kommun. Vi har nu inlett fas 2 för att förverkliga och skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare, där medarbetarnas välmående och en ny modern, digital och effektiv arbetsmiljö står i fokus.

Jämtkraft jobbar även för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna och kunderna genom olika sponsoraktiviteter inom idrott, kultur, hållbar utveckling och sociala verksamheter.

Jämställdhet

5. Jämställdhet

Målet handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler manliga anställda än kvinnor. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar i nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Kraftkvinnorna och som deltagare i kompetensnätverket Ruter Dam.

Vår sponsringspolicy tar hänsyn till jämlikhetsperspektivet. Sponsringen ska understödja och i den mån det är möjligt balansera incitament/pengar till både tjejer och killar. Kvinnor och män som spelar i samma division ska få samma summa pengar. Vi har också under 2020 allokerat om resurser för att stödja ett damlags etablering i ÖFK.

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt bland tjejer, och att det måste börja redan i skolorna. Som ett led i det arbetet samarbetar vi med Handelskammaren i projekten ”Arbetsmarknadskunskap” och ”Teknikbuss” som riktar sig till gymnasielever och elever i årskurs 8 och 9. Jämtkraft tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen. Även under pandemin har vi tagit emot såväl studenter som gjort sina examensarbeten och feriearbetare.

Hållbar energi för alla

7. Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala- och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål.

Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri. Vi har 17 vattenkraftverk, två delägda vindkraftparker, ett kraftvärmeverk och ett värmeverk. Jämtkrafts elnät med 860 mil ledningar transporterar el till fler än 60 000 kunder. Trots att vi har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät har vi få avbrott. Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Varje år investerar vi mer än 100 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Vi bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. Allt detta tillsammans är viktiga och centrala delar i koncernens hållbarhetsarbete för att bidra till målet hållbar energi för alla.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkrafts arbete mot mål 8 sammanfattas i Jämtkrafts uppförandekod som innefattar FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Uppförandekoden visar bolagets värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. I varje samarbete tas hänsyn till ”code of conduct” för att också kravställa samarbeten i samtliga led.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter och andra energibolag.

Ett större forskningsprojekt under 2020 som vi deltagit i tillsammans med IVL, Chalmers och Lunds universitet möjliggör fördjupad forskning kring hur vi fångar koldioxid från röken i kraftvärmeverket i Lugnvik och tillsätter vätgas för utveckling av elektrobränsle.

Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det till exempel att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda. Vi byter successivt ut vår fordonsflotta till fossilfria alternativ. Vi försöker i möjliga mån oavsett verksamhet att recycla produkter, men också förädla restprodukter tex. aska för att bygga vägar.

Tillsammans med forskare har vi tittat på att producera förnybart elektrobränsle av restprodukter från vårt värmekraftverk. Vi har utvecklat världens första digitaliserade fjärrvärmenät i Åre, i syfte att använda energin smartare. Tillsammans med fastighetsbolag utvecklar vi verktyg för energieffektivisering och optimering i fastigheter med målet att identifiera energitjuvar. Arbete som syftar till att nyttja våra resurser på bästa sätt och minska vår klimatpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna

13. Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda.

Ekosystem och biologisk mångfald

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär vi ska minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraften motsvarar 45 procent av landets samlade elproduktion och har en avgörande betydelse för elsystemet. I takt med utvecklingen av vind- och solkraft ökar dessutom behovet av vattenkraften som reglerkraft. Samtidigt påverkar vattenkraften den lokala miljön, djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.

All vattenkraft i landet ska anpassas till moderna miljövillkor de kommande 20 åren, det är beslutat inom ramen för energiöverenskommelsen. Ett beslut och mål vi självklart ställer oss bakom. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor vilket kommer att gynna den biologiska mångfalden.

Jämtkraft arbetar kontinuerligt med miljöåtgärder i våra anläggningar. Vi har miljöanpassat våra anläggningar i Billstaån i Hackås med tre omlöp och utrivning av en damm. Vi har vidare återskapat naturliga förhållanden i fjällsjön Moen. Vi tittar på liknande åtgärder för att gynna biologisk mångfald vid andra kraftverk och dammar vi har. Miljöinsatserna ska bidra till att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Jämtkraft är också aktiv medlem i Business@biodiversity Sweden.