Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Jämtkraft AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten omfattar helägda dotterbolag.

Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hållbarhetsrapporten granskas av våra revisorer från Deloitte AB.

Se granskningsintyget här

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2020 Aspekter/innehåll
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Samhälle

Medarbetare

Kunder

Risk Jämtkraft   Risk och säkerhet
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet

Antikorruption

Bolagsstyrning

Ekonomiskt resultat

Miljö Miljö Fossilfri energi

Förnybar energi

Klimatbokslut

Biologisk mångfald

Sociala förhållanden och personal Människa

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet

Sponsring

Personalstruktur

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Kompetens

Mänskliga rättigheter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Medbestämmande och delaktighet