Risk- och säkerhetsarbete

Jämtkrafts risk- och säkerhetsarbete syftar till att öka koncernens robusthet genom åtgärder för att minska risker för eller konsekvensen av oplanerade händelser, incidenter eller hot. Målet med det systematiska förbyggande och riskbaserade säkerhetsarbetet är att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar.

Ansvarsfördelning 

Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige som ansvarar för att beskriva den samlade bilden, men också för att säkerställa att prioritering sker av säkerhetshöjande åtgärder.  
Verksamheternas ansvar är att, utifrån sina förutsättningar och påverkande risker, göra risk- och sårbarhetsanalyser samt utifrån analyserna vidta nödvändiga åtgärder.   
Jämtkrafts ledning informeras löpande om utvecklingen och kan genom beslut styra det säkerhetsförbättrande arbetet. 

Kontinuitetshantering 

Vi bedriver vårt säkerhetsarbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Kontinuitetshantering syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen. 

Affärsrisker 

Koncernens affärsrisker mäts och styrs på koncernivå. Riskerna kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga risker. Jämtkrafts verktyg för att hantera affärsriskerna består av såväl försäkringsskydd som policys, instruktioner och uppföljning. Se mer i års- och koncernredovisningen under avsnittet ”Koncernens säkerhetsarbete och förebyggande riskhantering”. 

Miljörisker 

Jämtkrafts största miljöpåverkan är vid aktiviteter kring el- och värmeproduktion samt elnätsdistribution. All elproduktion, även om den är förnybar, har på ett eller annat sätt påverkan på miljön. Gemensamt för samtliga områden är risk för undanträngning av biologisk mångfald. Det kan handla om lokal begränsning av tillgänglig natur, flora och fauna eller vandringsvägar för fisk. Andra risker är ljud- och ljusutbredning vid vindkraftsproduktion, kemikaliespill vid våra anläggningar eller risk för dammbrott. Avbrott i vårt fjärrvärme- eller elnät är andra risker Jämtkraft arbetar kontinuerligt och systematiskt för att minimera och förhindra.  

Risker i arbetsmiljön 

I takt med att organisationen växer ökar även behovet att jobba ännu mer systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som ett led i arbetet med systematisk riskminimering har vi samordnat ansvaret för samtliga våra verksamheter, inklusive de sociala frågorna. Syftet är att underlätta och stärka till exempel rapportering och uppföljning av avvikelser och incidenter. En ökad systematik och fokus på ständiga förbättringar ska stärka våra verksamheters och medarbetares säkerhet och trygghet.