Utsikter för 2021

År 2021 började helt omvänt mot 2020. Istället för milt, vått och blåsigt är vädret kallt, torrt och med svaga vindar som lett till högre elpriser under januari. Jämtkrafts bedömning är att elpriset på lite längre sikt kommer att stiga och att fortsatt produktion och utbyggnad av förnybar elproduktion är lönsamt.

Tillsammans med energibolagen Öresundskraft och Tekniska verken äger Jämtkraft bolaget Bee Charging Solutions AB. Under 2021 har Statkraft förvärvat 51 procent av Bee. Affären med Statkraft gör att satsningen på laddinfrastruktur kan fortsätta att utvecklas. Bolaget kommer att namnändras till MER Sverige AB.

Att växa genom partnerskap och att utveckla samarbeten med andra bolag i energibranschen kommer fortsatt vara en nödvändighet för att säkerställa Jämtkraft och dess position. Att skapa affärer med externa aktörer och företag som precis som Jämtkraft ser sin roll som samhällsutvecklare och möjlig accelerator till energiomställningen blir en utveckling med möjlighet för oss att förädla vår basnäring men också hitta nya affärsmöjligheter.

Fokus under de kommande åren för Jämtkrafts elnätsverksamhet kommer att vara fortsatta investeringar i elnätet med möjlighet att ansluta energiintensiva förbrukare och kunna möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället. Tillsammans med partners utvecklar vi nya lösningar för lagring och styrning av energi, som framöver är avgörande för att nyttja energin optimalt i samtliga perspektiv.

Jämtkraft har som mål att alla våra verksamheter ska bli fossilfria. Det handlar både om vår egen produktion och vår verksamhet. Jämtkraft har slutat bryta torv och nuvarande torvlager beräknas vara förbrukat senast 2021. Vi kommer successivt att gå över till elfordon för våra person- och servicefordon.

Tåg ska prioriteras vid tjänsteresor och de flygresor vi gör är miljökompenserade genom att vi köpt till fossilfritt flygbränsle på alla resor. Framtidens konferenser och seminarier kommer garanterat att delvis genomföras digitalt, så där har vi också själva utvecklat oss för att stå rustade inför en möteskultur där man ses mer digitalt än innan pandemin.

Ett elflyg laddar vid en flygplats.

Jämtkraft har tillsammans med IVL, Chalmers och Lunds universitet via forskning kommit fram till att förutsättningarna för att producera elektrobränsle från restprodukterna av röken från kraftvärmeverket är mycket gynnsamma. Det forskarresultat som presenterades i början av 2021 ska nu detaljstuderas och dialog genomförs med potentiella samarbetspartners som skulle kunna möjliggöra en produktion av elektrobränsle i Östersund.

Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med att fastställa koncernens framtida vision och mål. Med utgångspunkt i den nya organisationsstrukturen som implementerades under 2020 kommer ännu större fokus att ligga på vår omvärld och våra kunder för att kunna erbjuda de produkter som efterfrågas i framtiden till konkurrenskraftiga priser med hög leveranssäkerhet. Den strategi som utarbetades under 2020 kommer vidare att implementeras under 2021 så att samtliga medarbetare vet kompassriktningen för vår verksamhet. Parallellt med detta kommer strategier för tillväxt och digitalisering att skapas som möjliggör det visionära scenariot att bli Sveriges bästa Energipartner.