Ett år vi satts på prov på riktigt

Året präglades av coronapandemin och låga elpriser. Det blev ett blött, blåsigt och varmt år. Prisutvecklingen på marknaden blev en bra påminnelse om att vår lönsamhet i branschen, och på Jämtkraft, i allt ökande grad är beroende av vädret. Detta är ett resultat av den pågående klimatförändringen parallellt med energiomställningen. För första gången i historien har denna bransch haft negativa elpriser i Sverige, det vill säga att man får betalt om man använder elen.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft AB

Framtidssäkra Jämtkraft med ny strategi

Vi ser också stora skillnader i pris på el inom Sveriges gränser på grund av bristande överföringskapacitet i våra nät. Investeringar i nät och annan ny teknik som avlastar nätutbyggnaden har hamnat högt upp på branschens och politikens gemensamma agenda. 2020 blev därmed ett år där vi alla blev påminda om att vi går genom en stor omställning. Därför blev det just detta år naturligt att arbeta fram en ny strategi för att framtidssäkra Jämtkraft.

Ledningen, styrelsen och ägarna har tillsammans under året tagit fram en strategi. Nu har vi en gemensam syn på riktning och mål för att skapa värde och robusthet för Jämtkraft. Vi bygger vidare på våra styrkor och optimerar ett digitalt moget bolag. Vi skapar värden genom synergier mellan produktion, användning och lagring via våra nät och på en plattform för energihandel.

Pandemin

Pandemin blev och är fortfarande en prövning. Jämtkraft bedriver en samhällskritisk verksamhet och vi måste ta extra ansvar för att skydda kärnverksamheten och därmed säkra el och värme till våra kunder. Jag har med stor stolthet sett hur alla kollegor tagit ett stort ansvar och därmed minskat risken för smittspridning på jobbet. Vi har under 2020 haft 12 kollegor som fått bekräftat Covid-19 och spårningen visade att smittan inte kom via arbetsplatsen. Vi har aktivt försökt hitta lösningar i en mycket svår situation där anstånd och ekonomiska lösningar gjorts för några av våra kunder och partners som haft behov av det. Vi har engagerat oss lokalt genom att köpa matlådor, låna ut poolbilar, handla lokalt och erbjudit medarbetare att hjälpa till som volontärer där det varit möjligt.

Långforsen

Tidigt under 2020 tog styrelsen beslut om att avveckla kraftstationen i Långforsen. Det var ett mycket svårt beslut som grundar sig på ett flertal dialoger och möten. Därmed lägger vi en mångårig konflikt bakom oss. Framöver fokuserar vi på att utveckla våra övriga kraftverk där vi arbetar vidare med att visa att modern vattenkraft kan gå hand i hand med andra samhällsintressen såsom miljö, natur och besöksnäring. Detta är viktigt för att säkra förtroendet för energibranschen i en period av omställning mot förnybart och klimatsmart.

Vi har också under 2020 bestämt att vi ska flytta huvudkontoret i Östersund till stadsdel Norr. Beslutet grundas i kostnadseffektivitet och ett ökat säkerhetskrav på vår verksamhet som därmed inleder en ny fas i Jämtkrafts utveckling.

Mitt i en energiomställning

För att bidra till klimatomställningen investerar Jämtkraft i Hocksjön vind. En ny vindkraftspark ska byggas i samarbete med Persson Invest. Det är snudd på symboliskt att samma år vi tvingas konstatera att vårt äldsta vindkraftverk ”Nisse” har nått sin livslängd och måste avvecklas, så planerar vi att etablera en ny park.

En viktig del i energiomställningen är att våra kunder upplever vårt engagemang kring att ställa om och känner att de själva är en del av det. Vi elektrifierar transporter, skapar laddlösningar, producerar el med solpaneler, styr värmeflöden optimalt och lagrar el och värme för att spara pengar och minska sårbarheten i energisystemet. Vi har ökat vårt samarbete med Volkswagen och utvecklar vidare partnerskap med nyckelaktörer i Sverige.

Samhällsbyggare

Vi ser också en tydligare roll hos oss som samhällsbyggare och drivkraft för regional utveckling. Vårt arbete med hållbarhet och förnybar energi skapar möjligheter för tillväxt och konkurrenskraft i länet. Med gemensam forskning undersöker vi om Östersund har förutsättningar för elektrobränsleproduktion. Vi invigde en av Sveriges största solparker med ett nytt affärskoncept, vi investerade i ny värmeproduktion i Mörsil och i Hallen samt i en ny vattenkraftturbin i Duved. Vi har etablerat anslutningar för nya vindkraftparker till den nya stationen Midskog, som är en del av Svenska Kraftnäts stamnät. Solparken invigdes tidigt 2020 och noterade en topproduktion den 21 maj med nästan 23 MWh = 220 bilresor mellan Östersund och Stockholm.

Beredskap

Under året prövades också vår beredskapsorganisation. Beredskapen på Jämtkraft är konkret ett antal medarbetare på elnät, värme och produktion som är redo att ta sig ut, ofta i svåra omständigheter, för att kontrollera, reparera och åtgärda vår förmåga ett leverera el och värme. De rycker ut när det stormar, i åskväder, i snöstormar och vid bränder eller om vårt system skulle haverera på annat sätt. Beredskapsorganisationen är en otroligt viktig del av Jämtkraft som borde få skina mer än vad den gör idag. Jag känner en stor ödmjukhet och stolthet när det gäller den kompetensen och det engagemang som finns inom organisationen. 

2021 år blir året när vi sjösätter vår nya strategi. Det betyder att vi fokuserar på kostnadseffektivitet i verksamheten, driver på digitaliseringen och skapar mervärden genom att hitta synergier i mottot ”Ett Jämtkraft”. Organisationsjusteringarna inom krafthandel, koncernstöd och elnät faller på plats och nya arbetssätt, innovation och utveckling kommer att drivas i linje med strategin.

Under 2021 engagerar vi oss i ökande grad i regional utveckling. Det som är bra för Jämtland är bra för Jämtkraft. Vi kommer också att vidareutveckla oss som energipartner och att aktivt driva energiomställningen i samarbete med partners och kunder.

Jag ser mycket fram emot året i ett bolag som präglas av en stabil och robust verksamhet med medarbetare som har unik kompetens och ett engagemang som kännetecknar Jämtkraft. Träffar ni mig eller någon av mina kollegor ute i fält, på fjället, i skogen eller på en träff om samarbete eller affärer, vid idrottsplanen, Jämtkraftarenan eller vid skidskyttestadion; hälsa och hör av dig med inspel, idéer, en fråga eller en tumme upp.

Tillsammans är vi Jämtkraft och Jämtland.

Erik Brandsma
vd & koncernchef Jämtkraft AB