Människa

Inledning

Jämtkraft vill ha hållbara relationer i flera perspektiv och lägger stor vikt vid kontinuerlig dialog i sina olika relationer. Vårt arbete för social hållbarhet är omfattande och berör flera intressenter.

FN:s globala mål

Till våra kunder levererar vi energi på daglig basis och för våra medarbetare ska Jämtkraft vara en trygg arbetsplats där medarbetarna ges utrymme att utvecklas. Hälsa och välbefinnande är ett område där vi arbetar med ständiga förbättringar och under året har vi haft temaveckor och återkommande friskvårdsaktiviteter på vår arbetsplats. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder understödjer vi klubbar och föreningar som arbetar för hälsa, välbefinnande och samhällsengagemang. FN:s globala mål genomsyrar vårt företags förhållningssätt i hållbarhetsarbetet. 

Läs mer Dölj innehåll

Jämtkraft och dess intressenter

Vi låter våra intressenter, både interna och externa bedöma hur väl vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Den återkoppling vi får via undersökningar som SKI, energibarometern, från kunder, samhällsmedborgare, partners, leverantörer, ägarkommuner, styrelse, media och medarbetare hjälper oss att bedöma vad vi ska prioritera i vårt fortsatta förbättringsarbete.

En kontinuerlig dialog med våra intressenter är en förutsättning för Jämtkrafts fortsatta utveckling. Den dialogen sker på flera sätt och i olika kanaler och är avgörande för vår utveckling också kopplat till uppdraget att vara en del av samhällsutvecklingen.

Jämtkraft har både en positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är direkt kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. I samtliga fall genererar också Jämtkrafts etableringar arbetstillfällen i regionen.

Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är höga ljudnivåer, transporter till och från anläggningar och utsläpp. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under 2020 har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser parallellt med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta. Vi ser tydligt att en dialog med kringboende vid etableringar av vindkraftverk är viktiga och därför hålls dialogmöten med en intensifiering av dessa i början av 2021. Med pandemin har naturligtvis fysiska möten begränsats, men information till berörda intressenter har då kommit via mail eller digitala möten samt informerats via webben jamtkraft.se.

Jämtkraft och kunden

Jämtkraft sätter alltid kunden i fokus när vi arbetar med produkt- och tjänsteutveckling. Kunderna finns primärt i Jämtland, men också från andra delar av Sverige och i Norden. Vårt fokus, enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från förnybar energi. Våra kunder har ett stort engagemang och visar ett allt mer ökat intresse för innovativa tjänster och produkter som bidrar i energiomställningen. Det uppmuntrar och utmanar oss på Jämtkraft att accelerera arbetet att hitta innovativa tjänster och produkter som efterfrågas.

Intresset för solel ser vi fortsatt ökar under 2020. Östersunds Solpark som vi äger tillsammans med Östersundshem och drygt 300 kunder har under 2020 haft sitt första produktionsår och producerat cirka 2 800 MWh vilket är motsvarande hushållsel till närmare 600 villor. Vi har anslutit 228 solcellsanläggningar i vårt nät och vi har även sålt ett antal solcellsanläggningar till kunder i övriga delar i Sverige.

Under 2020 har vi också tillsammans med våra kunder utvecklat nya affärskoncept som både innefattar lagringsdelar i batteri och tjänster för större solparker avseende hantering av den egna produktionen. Vi är även balansansvarigt för en av Sveriges största solparker. Det ställs fortsatta krav på att utöka den framtida energiportföljen med förnybar energi från olika energikällor, varav sol är en.  

Jämtkraft genomförde flera projekt under 2020 för att bidra till en fossilfri verksamhet och sammanfattas i en kort version av ”Året som gått” i vår Impact Report.

Kundnöjdhet och Lojalitet

2020 medverkade Jämtkraft i mätningen Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda våra kunder är. ”Svenskt Kvalitetsindex heltäckande kundundersökningar bygger på forskningsbaserade metoder och ger insikter och vägledning till organisationer som aktivt vill arbeta för fler nöjda kunder”

För Jämtkraft är det av yttersta vikt att vårda kund- och partnersrelationer och utveckla produkter och tjänster på ett sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Våra kärnvärden som innefattar samhällsengagemang, miljö- och klimatengagemang och att uppfattas innovativa som bolag attraherar kunder.

PRIVATKUNDER

Kundnöjdheten hos våra kunder har minskat med -2 indexenheter jämfört med 2019 och ligger nu på 70,3 (2019: 72,5). Kundnöjdheten har gått ner bland privatkunder generellt i hela branschen och vårt försämrade resultat är i linje med den snittliga förändringen. Även om kundnöjdheten gått ner, är vårt värde på 70,3 över snittet (66,1 att jämföra med snittet 68,1 2019) och ger oss en mittenplacering på marknaden.

Lojalitet

Lojaliteten bland privatkunder generellt i branschen ökar marginellt samtidigt som vi ser en liten nedgång i lojalitet bland våra egna kunder. Vi är dock fortsatt starka på lojalitet och har bland de mest lojala kunderna på marknaden. Men resultatet bekräftar ändå det vi kan se i vår egna data där vi hittills i år haft ett negativt utflöde av privatkunder och det är viktigt för oss att förstå varför lojaliteten minskar och vilka kundgrupper som driver nedgången.

Jämfört med 2019, är det främst servicekvalitet, prisvärdhet och image som vi presterar sämre på år 2020. Prisvärdheten går upp för branschen men minskar för oss. En förklaring skulle kunna vara att elpriserna varit låga under delar av året och att det funnits ett missnöje med framförallt portföljprisets följsamhet under vår/sommarmånaderna. Uppfattningen om vår servicekvalitet är försämrad men vi presterar fortfarande bättre jämfört med snittutvecklingen

Vår hållbarhetsprofil är starkare än snittet för branschen medan vi ligger under snittet rörande digitalisering

FÖRETAGSKUNDER

Kundnöjdheten hos våra företagskunder har ökat marginellt med +0,4 indexenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 69,9 (2019: 69,5). Kundnöjdheten har ökat bland företagskunder generellt i branschen och vårt något förbättrade resultat är i linje med den snittliga förändringen.

Lojalitet

Lojaliteten ökar bland företagskunder generellt i branschen och även vi har en positiv utveckling från föregående år. Vi är starka på lojalitet och har bland de mest lojala kunderna på marknaden.

  • Jämfört med föregående år, är det främst service- och produktkvalitet vi presterar sämre på under 2020. Prisvärdheten går upp för branschen men vi står stilla. En förklaring skulle kunna vara att elpriserna varit låga under delar av året och att det funnits ett missnöje med framförallt portföljprisets följsamhet under vår/sommarmånaderna. Uppfattningen om vår servicekvalitet är försämrad och vår utveckling är sämre än snittet för branschen. Jämfört med snittet är det framförallt proaktivitet kopplat till erbjudande som vi presterar sämre på.
  • Vår hållbarhetsprofil är starkare än snittet för branschen medan vi ligger nära snittet rörande digitalisering.
Läs mer Dölj innehåll

Våra mänskliga möjliggörare

Under året har koncernledningsgruppen ägnat mycket tid och energi år att ta fram en ny strategi som ska implementeras under 2021. Av strategin framgår att det är Jämtkrafts medarbetare och samlade kompetens som är den främsta faktorn för ett lyckat genomförande av strategin.

Medarbetarna är också nyckelingrediensen för att nå de höga ambitionerna som finns inom koncernen.

Ett stort fokus ligger därför på att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsplats som lockar och attraherar den kompetens vi vill ha. Men vi vill även lägga ett lika stort fokus på att försäkra oss om att våra befintliga medarbetare mår bra, är hållbara och utvecklas på Jämtkraft.

Sammanfattningsvis är våra medarbetare att betrakta som koncernens mänskliga möjliggörare. 

Pandemi och restriktioner

2020 har varit ett speciellt år och pandemin har naturligtvis påverkat Jämtkraft och våra medarbetare på flera olika plan. Merparten av våra medarbetare har haft att förhålla sig till de restriktioner och riktlinjer som syftar till att minska smittspridning inom och utom våra arbetsplatser, inte minst för att vi ska kunna säkerställa vår samhällsviktiga verksamhet. Året har inneburit att fysiska möten har begränsats så långt det är möjligt. Istället har Jämtkraft, liksom många andra, ställt om till digitala möten, samtal och kontakter vilket nu har blivit ett självklart inslag.

Jämtkraft har sedan den 10 mars löpande haft möten i en beredskapsgrupp för att hantera uppkomna frågeställningar, fatta beslut om åtgärder samt för att hantera intern och extern kommunikation.

Vidare har säkerhetsfunktionen sedan våren 2020 tillsammans med verksamheterna genomfört löpande risk- och sårbarhetsanalyser med fokus på pandemin. Detta för att kunna prioritera olika åtgärder men även för att skapa underlag för åtgärder som behöver kunna vidtas i ett senare, eventuellt värre läge. Dessa underlag kan också ligga som grund för myndighetsrapportering. Vidare har det tagits fram instruktioner för, och byggts upp ett lager av, smittskyddsutrustning både för att skydda den egna personalen men också de kunder och allmänhet som Jämtkrafts medarbetare möter i sitt arbete.

Pandemin har alltså i stor utsträckning påverkat vår verksamhet och vilka frågor som stått i fokus under året, Det gäller även frågor kopplade till ledarskap, medarbetarskap, kompetens, hälsa och säkerhet. En positiv aspekt med de anpassningar som Jämtkraft har gjort utifrån pandemin är, förutom att hindra smittspridningen, att kompetensen och förmågan att hantera digitala verktyg ökat inom företaget.

Leda på distans

Pandemin har inneburit att en stor del av medarbetarna i relativt stor utsträckning har arbetat på distans. Det ökade distansarbetet har medfört ett behov av att utveckla och anpassa såväl ledarskap som medarbetarskap. För att stärka chefernas förmåga att leda sina medarbetare och sin verksamhet på distans så har de fått genomgå en utbildning på temat “Att leda på distans”. Utbildningen har gett ökad kunskap om såväl aktuell forskning och olika förhållningsätt som praktiska och konkreta tips och verktyg på hur man bedriver sitt ledarskap på distans.

Sedan tidigare har Jämtkraft lagt stort vikt på att ledarskapet ska bedrivas verksamhets- och medarbetarnära, vilket bland annat innebär ett stort fokus på dialog mellan chef och medarbetare.

De organisationsförändringar som genomförts har bland annat haft som syfte att ge förutsättningar till ett verksamhets- och medarbetarnära ledarskap. För att kunna nå det målet, med en önskan om att alla chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare där det går att bedriva ett ledarskap med fokus på medarbetardialog, har fler chefer tillsatts. Dessutom har ytterligare en chefsnivå införts i vissa delar av organisationen.

Ett mindre antal medarbetare per chef är, och kommer troligen att vara, en framgångsfaktor för att lyckas med ett ledarskap och medarbetarskap som i allt större utsträckning kommit att bedrivas på distans. Även när pandemin är över kommer distansarbete vara ett naturligt inslag där det blir än viktigare att ledarskapet är fokuserat på att stärka och ge medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas.

Hållbara Medarbetare

På Jämtkraft vill vi ha hållbara medarbetare. Den ambitionen finns med i de övergripande målen och strategierna. Detta fokus har inte minst varit viktigt under 2020. Målsättningarna handlar om att våra medarbetare ska känna sig trygga och säkra samt att arbetet ska bidra till ökad hälsa och välmående. Mer specifikt handlar detta om att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, att skapa förutsättningar för att stärka sin hälsa, att ha och få möjlighet att utvecklas i sitt jobb samt att vi har en arbetsplats som är lika inkluderande som trivsam.

Jämtkraft ska vara en arbetsplats där medarbetarna mår bra, får möjlighet att ta ansvar och kan bidra till såväl sin egen som företagets utveckling. För att Jämtkraft ska kunna bli Sveriges bästa energipartner 2025 behöver vi även vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

En kvinna sitter på en skoter i varselkläder.

Medarbetarna ska vara trygga, säkra och ges möjlighet till god hälsa

Trygga och säkra medarbetare är ett högt prioriterat område och målsättningen är självklar; nolltolerans för dödsfall och allvarliga olyckor. Inga dödsfall inträffade under 2020, men dessvärre 11 olyckor. Ingen av olyckorna medförde långtidsfrånvaro.

För att kunna förebygga och undvika olyckor är det viktigt att medarbetarna rapporterar tillbud och riskobservationer, i betydligt större utsträckning än vad som sker nu. Samtliga anställda och inhyrda resurser har idag tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras. Dock ser vi att detta är ett förbättringsområde. Vi behöver bland annat öka medvetenheten om hur viktigt det är att rapportera tillbud och riskobservationer men också göra det enklare för medarbetarna att göra avvikelserapportering. Vi behöver också tydliggöra processerna för att utreda och följa upp avvikelser.

Ytterligare ett sätt för att förebygga olyckor är att vi har börjat införa så kallade Safety Walks i vissa delar av organisationen. På så sätt kan man enkelt och regelbundet få syn på vilka risker och arbetsmiljöförbättringar som behöver göras. Safety Walks är ett bra komplement till exempelvis skyddsronderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Jämtkraft har som målsättning att ha en balanserad och hälsosam sjukfrånvaro och ett hälsoarbete som i huvudsak fokuserar på förebyggande åtgärder. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro, utan vill istället säkerställa långsiktigt hållbara medarbetare. Då är det viktigt att ha en kultur på arbetsplatsen där det är ok att vara hemma när man drabbas av sjukdom. Sjukfrånvaron mäts och följs upp löpande, som ett av verktygen för att säkerställa en hälsosam arbetsplats.

Den totala sjukfrånvaron för 2020 uppgick till 2,57 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 3 procent. En tänkbar anledning till den minskade sjukfrånvaron är de restriktioner som införts till följd av pandemin.

Övertid

För att vi ska får medarbetare som mår bra på lång sikt, är det viktigt med bra ledning och planering av verksamheten samt att det finns möjlighet till vila, återhämtning och rekreation för medarbetarna. Det är ett centralt mål inom Jämtkraft.

En intern ambition är att ingen medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, det är ett lägre antal timmar än det som tillåts i arbetstidslagen. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En alltför för hög arbetsbelastning har över tid negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående riskerar att väljas bort eller nedprioriteras. 2020 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars övertidsarbete (exklusive nödfallsövertid).

Flexibelt arbetsliv

För att Jämtkrafts medarbetare ska kunna hitta en bra balans mellan arbete och fritid erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individens behov. Alla verksamhetsområden medger dock inte individuell anpassning.

Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är även möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som önskar. Utöver detta så har den digitala utvecklingen och mognaden visat att möjligheten att kunna jobba på distans även kommer vara ett naturligt inslag även efter pandemin. Detta kommer vara ytterligare ett sätt att erbjuda ett flexibelt arbetsliv i tid och rum.

För att ytterligare säkerställa tryggheten i att jobba hemifrån eller på distans så har Jämtkraft tecknat en kompletterande olycksfallsförsäkring så att medarbetarna har ett fullgott skydd även vid distansarbete. Bakgrunden till detta var att de försäkringslösningar som normalt förekommer på arbetsmarknaden har luckor där medarbetare inte är fullt försäkrade i alla situationer i samband med hemarbete.

Hälsofrämjande åtgärder

Samtliga medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag, tillgång till gym på arbetsplatsen och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening som erbjuder medarbetarna olika aktiviteter. Dessutom har Jämtkraft en sjukvårdsförsäkring som omfattar alla tillsvidareanställda och som vid behov ger snabb tillgång till vård och behandling.

Jämtkraft har även ett nära samarbete med företagshälsovården, Previa där främsta fokus ligger på främjande och förebyggande av medarbetarnas hälsa.

Två män sitter vid ett bord.

Kompetensförsörjning

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Jämtkraft. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra och känner engagemang och stolthet för sitt jobb och företaget. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och är starkt bidragande till om vi kommer att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Jämtkraft mäter och följer löpande upp “medarbetartemperaturen” för att snabbt kunna fånga upp vilka behov av åtgärder som finns inom ett visst område.

En övergripande fråga som ställs en gång i månaden till samtliga anställa är om de skulle rekommendera Jämtkraft som arbetsgivare till en nära vän. Mätningarna visar på goda värden vilket också är ett kvitto på att våra medarbetare i stor utsträckning mår bra och trivs med sitt arbete. De senaste åren har antalet medarbetare ökat vilket kopplas till bland annat digitalisering och ett ökat kundfokus. Även under 2020 så har vi sett en nettotillväxt av antalet medarbetare.

För att möta framtidens kompetensbehov och den kompetens som kommer att krävas i den energiomställning vi befinner oss i, så ser Jämtkraft ett stort behov av att öka intresset för tekniska yrken och utbildningar redan i grundskolan och gymnasiet för att på sikt bredda vår kommande rekryteringsbas.

Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Handelskammaren genom föreläsningar. Vi har även startat upp ett lärlingsprogram för distributionselektriker där vi samarbetat med Innanförskapsakademin. Utifrån de begränsningar pandemin har inneburit, har vi erbjudit säkra praktikplatser och feriearbeten men även valt att hitta andra digitala lösningar för att inspirera till jobb i energibranschen. Jämtkraft har även medverkat i andra verksamheter och projekt för att öka regionens attraktionskraft genom att både visa på karriärmöjligheter och vad livet i vår region kan erbjudan.

Excellent Arbetsgivare

Stolta och engagerade medarbetare är viktigt för att Jämtkraft ytterligare ska kunna stärka sin position som en attraktiv- och hållbar arbetsgivare.

Ett kvitto på att vi har en bra utgångsposition var att vi under året återigen tilldelades Nyckeltalsinstitutets pris som ”Mest attraktiva och hållbara arbetsgivare” bland 30 medverkande företag i energibranschen. Utöver detta fick vi även i år utnämningen ”Excellent arbetsgivare 2020”, vilket innebär att Jämtkraft tillhör de tio procent av företag som klassas som bäst arbetsgivare, oavsett bransch. 

Mångfald

Vid årsskiftet hade Jämtkraft 408 medarbetare (396 tillsvidareanställda) vilket till exempel kan jämföras med årsskiftet 2009/2010 då vi var 268 medarbetare. Trots att vi under den tiden nästan har dubblat antalet medarbetare, behöver vi arbeta ännu mer med jämställdhet och mångfald. För närvarande speglar vår personalstruktur nämligen inte det samhälle vi lever i utifrån ett mångfaldsperspektiv. Till exempel var andelen anställda kvinnor vid årsskiftet endast 27 procent.

Jämtkraft har ett internt långsiktigt mål om att andelen kvinnliga medarbetare 2025 ska vara 40 procent. Vi behöver bli bättre på att attrahera medarbetare med olika bakgrund och som kan tillföra oss ny kompetens. Naturligtvis är det viktigt för Jämtkraft att vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetares lika värde och utveckling betonas. Bland annat handlar detta om att vi ska vara en arbetsplats som är lika attraktiv för både kvinnor och män.

Förändringar i organisationen

Under året har ett par större organisationsjusteringar genomförts, bland annat har ytterligare ett chefsled införts. Vi behövde genomföra förändringarna för att stärka möjligheterna och förutsättningarna för att nå våra koncernövergripande visioner och mål samt för att underlätta genomförandet av vår nya strategi.

En av ledstjärnorna som föregått förändringarna i organisationen har varit mottot “Ett Jämtkraft”, med fokus på kund, kundnytta och digitalisering. Förändringarna har bland annat inneburit att ett större antal medarbetare har fått möjlighet att utvecklas i nya roller, ett större antal chefsjobb har nämligen rekryterats internt.

I takt med att vi har blivit fler medarbetare, har behovet av ett ledarskap inriktat på medarbetarutveckling ökat. För att varje chef ska kunna arbeta tätt tillsammans med färre medarbetare och ha möjlighet att utveckla såväl individ som grupp och verksamhet, har vi rekryterat fler chefer samt lagt till ett chefsled. 

För att ytterligare ha ett verktyg för att se och lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling, genomförs minst tre medarbetarsamtal per år med samtliga medarbetare. Samtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö och är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess. Det eftersom det är i dessa samtal som den enskilde medarbetarens mål kan kopplas till de övergripande företagsmålen.

Samverkansavtal

På Jämtkraft finns även ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Det för att försäkra oss om att vi är en arbetsplats där de mänskliga rättigheterna säkerställs. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.

Parterna träffas regelbundet och hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkanskommittén har inte minst efter de relativt stora organisationsförändringarna som genförts under året, varit ett bra forum för att säkerställa hög grad av tidig delaktighet och medbestämmande.

Läs mer Dölj innehåll

Partnerskap i ett vidare perspektiv

I vår affärsstrategi belyser vi vikten av partnerskap för att växa och utvecklas med andra företag och organisationer med samma intresse som Jämtkraft att vara en samhällsaktör som bidrar till hållbarhet.

Under 2020 har ett antal partnerskap tecknats där vi utöver ett ekonomiskt incitament också bidrar med vår kunskap i energiomställning och hållbarhet. Ett av det större partnerskap vi tecknat är med Svenska Skidskytteförbundet där vår ambition är att tillsammans bidra till en ökad takt i energiomställningen, bland annat genom att föreläsa för de om energisystemet och hur man själv kan bidra till ett mindre klimatavtryck, men också genom att installera laddstolpar så att de kan ladda sina el- och hybridbilar vid träning på Östersund skidstadion.

På Jämtkraft stöttar vi samhällsengagemang och ideella föreningar som bidrar till ökad folkhälsa och ett hållbart samhälle som alla kan ta del av. Det partnerskapet betyder att vi stöttar föreningar, klubbar eller rörelser med ekonomiskt incitament eller kunskap som vi besitter.

Vi vill uppmuntra till ett rikt engagemang hos människor oavsett om det gäller idrott, kultur eller hållbarhetsarbete. Vi stödjer regionens idrotts-, kultur- och föreningsliv på flera sätt och via olika nätverk kan vi påverka och bidra med både kunskap och engagemang inom hållbarhetsarbete.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Några exempel på vårt engagemang under 2020 var: Lokalen i Åre, Heimbygda, Digitalt St Olavslopp, ”Prova på-skolor inom fotboll, golf och ishockey”.

Våra större samarbeten var bland andra samarbetet som hållbarhetspartner till Svenska skidskytteförbundet, Jumpyard i Åre och Jämtland basket.

Under pandemin har det varit extra viktigt att vi fortsatt stötta föreningslivet och istället för att ställa in har ett flertal arrangörer genomfört digitala aktiviteter eller lopp du fått genomföra på egen hand eller digitalt.

Partnerskap ska bidra till att skapa goda relationer med människor i regionen. Våra kunder är ju ofta representerade i de klubbar och föreningar vi är involverade med. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen av Jämtkraft och skapar värden för oss som vi och våra partners kan kommunicera. Vi genomför evenemang, möten, mässor och sponsorskap, det skapar intresse- och upplevelsebaserad kommunikation som vi marknadsför oss via. De tillfällen vi genomför våra evenemang ger oss också tillfälle att möta våra kunder, den viktigaste målgruppen vi har. Kunderna är i flera fall de som deltar i de event vi anordnar.

Våra samarbeten ska leda till mervärden för såväl våra partners, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen. Vi tror på äkta engagemang och att finna gemensamma synergier med de partners vi har i vårt nätverk. Vi har en tydlig sponsorstrategi och policy, och vår del av sponsringen ska alltid mötas med en relevant motprestation som stärker vårt varumärke och våra relationer. Via några partnerskap har vi också exponering av vårt varumärke via namngivning av arenor.

Läs mer Dölj innehåll

Nyckeltalsanalys

Resultat nyckeltal social hållbarhet 2020 kopplat till medarbetarna.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat:  Under 2020 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars men inte mer än 200 timmars övertid. Målet har uppnåtts.

Mål: 2018-2020 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 3 procent
Resultat:  För 2020 var den totala sjukfrånvaron 2,57 procent, 2019 var den 3 procent och 2018 2,3 procent. Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro).
Resultat: ❌ Under 2020 har inga dödsolyckor inträffat. 11 olyckor har rapporterats, varav en har lett till kortare sjukfrånvaro. Målet har inte uppnåtts.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2020, 408 st (298 män och 110 kvinnor, varav 396 var tillsvidareanställda (290 män och 106 kvinnor). Av de tillsvidareanställda har alla heltidsanställning, förutom ett mindre antal som själva valt att gå ner i sysselsättningsgrad. Under året har 31 nya tillsvidareanställda medarbetare anställts och under samma period har 20 tillsvidareanställda slutat, varav 8 har gått i pension.

Ålder 2020 2019 2018
<29 34 32 20
30-49 197 190 172
50-65 164 152 146
>= 66 1 1 0
Totalt 396 375 338

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2020 (tillsvidareanställda hos Jämtkraft, exklusive vd)

Totalt: 38 503 kronor (2019: 37 859 kronor, 2018: 36 895 kronor)

Kvinnor: 38 945 kronor (2019: 38 014 kronor, 2018: 36 895 kronor)

Män: 38 339 kronor (2019; 37 806 kronor, 2018: 37 078 kronor)

Läs mer Dölj innehåll