Jämtkraft och dess intressenter

Vi låter våra intressenter, både interna och externa bedöma hur väl vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Den återkoppling vi får via undersökningar som SKI, energibarometern, från kunder, samhällsmedborgare, partners, leverantörer, ägarkommuner, styrelse, media och medarbetare hjälper oss att bedöma vad vi ska prioritera i vårt fortsatta förbättringsarbete.

En kontinuerlig dialog med våra intressenter är en förutsättning för Jämtkrafts fortsatta utveckling. Den dialogen sker på flera sätt och i olika kanaler och är avgörande för vår utveckling också kopplat till uppdraget att vara en del av samhällsutvecklingen.

Jämtkraft har både en positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är direkt kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. I samtliga fall genererar också Jämtkrafts etableringar arbetstillfällen i regionen.

Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är höga ljudnivåer, transporter till och från anläggningar och utsläpp. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under 2020 har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser parallellt med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta. Vi ser tydligt att en dialog med kringboende vid etableringar av vindkraftverk är viktiga och därför hålls dialogmöten med en intensifiering av dessa i början av 2021. Med pandemin har naturligtvis fysiska möten begränsats, men information till berörda intressenter har då kommit via mail eller digitala möten samt informerats via webben jamtkraft.se.

Jämtkraft och kunden

Jämtkraft sätter alltid kunden i fokus när vi arbetar med produkt- och tjänsteutveckling. Kunderna finns primärt i Jämtland, men också från andra delar av Sverige och i Norden. Vårt fokus, enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från förnybar energi. Våra kunder har ett stort engagemang och visar ett allt mer ökat intresse för innovativa tjänster och produkter som bidrar i energiomställningen. Det uppmuntrar och utmanar oss på Jämtkraft att accelerera arbetet att hitta innovativa tjänster och produkter som efterfrågas.

Intresset för solel ser vi fortsatt ökar under 2020. Östersunds Solpark som vi äger tillsammans med Östersundshem och drygt 300 kunder har under 2020 haft sitt första produktionsår och producerat cirka 2 800 MWh vilket är motsvarande hushållsel till närmare 600 villor. Vi har anslutit 228 solcellsanläggningar i vårt nät och vi har även sålt ett antal solcellsanläggningar till kunder i övriga delar i Sverige.

Under 2020 har vi också tillsammans med våra kunder utvecklat nya affärskoncept som både innefattar lagringsdelar i batteri och tjänster för större solparker avseende hantering av den egna produktionen. Vi är även balansansvarigt för en av Sveriges största solparker. Det ställs fortsatta krav på att utöka den framtida energiportföljen med förnybar energi från olika energikällor, varav sol är en.  

Jämtkraft genomförde flera projekt under 2020 för att bidra till en fossilfri verksamhet och sammanfattas i en kort version av ”Året som gått” i vår Impact Report.

Kundnöjdhet och Lojalitet

2020 medverkade Jämtkraft i mätningen Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda våra kunder är. ”Svenskt Kvalitetsindex heltäckande kundundersökningar bygger på forskningsbaserade metoder och ger insikter och vägledning till organisationer som aktivt vill arbeta för fler nöjda kunder”

För Jämtkraft är det av yttersta vikt att vårda kund- och partnersrelationer och utveckla produkter och tjänster på ett sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Våra kärnvärden som innefattar samhällsengagemang, miljö- och klimatengagemang och att uppfattas innovativa som bolag attraherar kunder.

PRIVATKUNDER

Kundnöjdheten hos våra kunder har minskat med -2 indexenheter jämfört med 2019 och ligger nu på 70,3 (2019: 72,5). Kundnöjdheten har gått ner bland privatkunder generellt i hela branschen och vårt försämrade resultat är i linje med den snittliga förändringen. Även om kundnöjdheten gått ner, är vårt värde på 70,3 över snittet (66,1 att jämföra med snittet 68,1 2019) och ger oss en mittenplacering på marknaden.

Lojalitet

Lojaliteten bland privatkunder generellt i branschen ökar marginellt samtidigt som vi ser en liten nedgång i lojalitet bland våra egna kunder. Vi är dock fortsatt starka på lojalitet och har bland de mest lojala kunderna på marknaden. Men resultatet bekräftar ändå det vi kan se i vår egna data där vi hittills i år haft ett negativt utflöde av privatkunder och det är viktigt för oss att förstå varför lojaliteten minskar och vilka kundgrupper som driver nedgången.

Jämfört med 2019, är det främst servicekvalitet, prisvärdhet och image som vi presterar sämre på år 2020. Prisvärdheten går upp för branschen men minskar för oss. En förklaring skulle kunna vara att elpriserna varit låga under delar av året och att det funnits ett missnöje med framförallt portföljprisets följsamhet under vår/sommarmånaderna. Uppfattningen om vår servicekvalitet är försämrad men vi presterar fortfarande bättre jämfört med snittutvecklingen

Vår hållbarhetsprofil är starkare än snittet för branschen medan vi ligger under snittet rörande digitalisering

FÖRETAGSKUNDER

Kundnöjdheten hos våra företagskunder har ökat marginellt med +0,4 indexenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 69,9 (2019: 69,5). Kundnöjdheten har ökat bland företagskunder generellt i branschen och vårt något förbättrade resultat är i linje med den snittliga förändringen.

Lojalitet

Lojaliteten ökar bland företagskunder generellt i branschen och även vi har en positiv utveckling från föregående år. Vi är starka på lojalitet och har bland de mest lojala kunderna på marknaden.

  • Jämfört med föregående år, är det främst service- och produktkvalitet vi presterar sämre på under 2020. Prisvärdheten går upp för branschen men vi står stilla. En förklaring skulle kunna vara att elpriserna varit låga under delar av året och att det funnits ett missnöje med framförallt portföljprisets följsamhet under vår/sommarmånaderna. Uppfattningen om vår servicekvalitet är försämrad och vår utveckling är sämre än snittet för branschen. Jämfört med snittet är det framförallt proaktivitet kopplat till erbjudande som vi presterar sämre på.
  • Vår hållbarhetsprofil är starkare än snittet för branschen medan vi ligger nära snittet rörande digitalisering.