Biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald är en stor utmaning för hela vårt samhälle. Utarmning av naturkapital leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror påverkas. Att värna om biologisk mångfald är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete och det gäller inom samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- och fjärrvärmearbeten.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön. Under året antogs den nationella planen för omprövning av vattenkraften och därmed är processen igång. Planen är att Jämtkrafts ansökningar för omprövade villkor ska vara inlämnade senast mellan år 2032-2034. Förslaget innebär att samtliga vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor år 2040 och att resulterande miljöinsatser ska gynna den biologiska mångfalden i våra vattendrag, dessutom ska de verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Jämtkraft är tillsammans med sju andra vattenkraftbolag delägare i Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB. Fonden ska finansiera miljöåtgärderna för de kommande, moderna miljötillstånden. Under året har Vattenkraftens Miljöfond drivit pilotprojekt för att branschen och myndigheter ska utvecklas inom samverkansprocessen.

Under året avvecklades Jämtkrafts egen miljöfond. Fonden, som haft externa ledamöter, har finansierat olika former av miljöarbete inom Jämtkraft. I kölvattnet av fondens avveckling har i fondens syfte förflyttats till och integrerats internt i organisationen. En vinst med detta sätt att arbeta på är att vi själva måste förvärva kunskaperna kring arbete med biologisk mångfald så att varje enhet inom organisationen äger och kan tillämpa den kompetens som krävs för att maximera Jämtkrafts bidrag till hållbar utveckling.

Jämtkrafts skogsskötsel kan definieras som ett traditionellt skogsbruk med aktivt uttag av bioenergisortiment, men med bibehållen och ständigt närvarande miljöhänsyn. Vårt skogsbruk ska inspirera och påvisa att det går att sköta skog aktivt samtidigt som naturvärden värnas. Jämtkrafts skogsbruk har fokus på både biologisk mångfald och skogens roll som kolsänka för begränsad klimatuppvärmning.

Återställande av miljövärden

I fjällsjön Moen inte långt från Duved i västra Jämtland, revs under hösten 2020 den 100 år gamla trädammen. Det innebar att sjön öppnades till Sätterån och att fisken för första gången på ett sekel nu kan vandra fritt mellan sjöarna Greningen och Moen. Stenarna från konstruktionen användes vid återskapandet av den ursprungliga åfåran och spreds längs stranden. Hur bra rekonstruktionen av vattendraget blev visar sig när vårfloden sjunkit undan. Jämtkraft har kontrollansvar för platsen under de kommande 10 åren och har därmed också ansvar för att justera och göra de ändringar som behövs för att minska till exempel erosion.

Jämtkraft fattade under 2020 även beslut om att avveckla Långforsens vattenkraftstation i älven Långan nedströms Landösjön i Krokoms kommun. Därmed läggs ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk ner. Långforsen, som varit i drift sedan 1918, har varit föremål för många turer där Jämtkraft har velat renovera för att öka kapaciteten, medan andra intressen har velat riva vattenkraftverket och återställa älven till ursprunget. Beslutet innebär att Jämtkraft inleder avvecklingen under 2022.

Som ett led i Jämtkrafts arbete med att fasa ut torv som bränsle har Jämtkraft tillsammans med Länsstyrelse och markägare under året planerat för hur torvtäkten i Ope-Brynjeflon ska återställas. I de förslag som läggs fram tar man bland annat hänsyn till markkemi, hydrologi, topografi och naturvärden i omgivande landskap. Vilken efterbehandling som genomförs beslutas i samråd mellan parterna.

Under 2019 startade Jämtkraft Elnät ett projekt kring biologisk mångfald i kraftledningsgator. Projektet som heter Gröna Ledningsgator, löper under två år och fokuserar på nya skötselmetoder för ledningsgator som ska gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektområdet är stadsnära och går från Odensvik, vidare förbi Lillsjön, Spikbodarna och sedan väster ut mot Tysjöarnas naturreservat.

Under sommaren 2020 har inventeringar gjorts i ledningsgatorna och nu pågår arbetet med att ta fram förslag på hur arbetet ska fortgå under sommaren 2021. Projektet samverkar med flera aktörer som markägare och verksamhetsutövare längs med ledningssträckan.