Förnybar energi

Koncernens förnybara elproduktion baseras på sol-, vind- och vattenkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har sedan 2010 fördubblat vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh.

Eftermiddagsljus lyser på solpaneler i Östersund solpark.

Vi ska aktivt verka för att öka företagets förnybara elproduktion, för att kunna bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samt ett netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

2020 producerade Jämtkrafts helägda bolag 1 347 (1 203) GWh 100 procent förnybar el.

2020 producerade Jämtkrafts andelar i delägda bolag cirka 1 000 GWh.

Energikälla

Helägda bolag (GWh)
2020 (2019)

Vattenkraft 1 098 (920)
Vindkraft 110 (92)
Kraftvärme-el 139 (191)
Totalt: 1 347 (1 203) 

Under året beviljade Mark- och miljööverdomstolen vindkraftsprojektet vid Hocksjön förlängt igångsättningstillstånd. Det innebar att förberedelserna för bygget av vindkraftsparken kunde återupptas. Beslutet innebär också att Jämtkraft får längre tid på sig att bli klar med vindkraftsparken. Tillståndet gäller byggnation av 45 vindkraftverk med potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, vilket motsvarar energi till 126 000 hushåll. Men tack vare den tekniska utvecklingen som lett till effektivisering av turbinerna kommer antalet kraftverk som uppförs att uppgå till hälften, som kommer att kunna producera samma mängd energi.

Duveds vattenkraftstation har renoverats under året. Det är endast skalet som är kvar, allt inuti är nytt och verkningsgraden förväntas förbättrats med åtta procent. Renoveringen säkerställer långsiktig förnybar elproduktion.

Elnät

För Jämtkraft Elnät fortgår ett intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. Under året har den permanenta anslutningen av vindkraftparken i Åskälen, med en effekt på 288 MW, färdigställts.

En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår region. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet på 99,99 procent, enligt Energiföretagens nationella sammanställning över driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten.

Avbrottsstatistik enligt Energiföretagen EIFS 2020 (2019):
SAIDI (summa kundavbrottstid): 70 (48) minuter
SAIFI (summa kundavbrott /summa anslutna kunder): 1,5 (1,4) stycken

Värme

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverken sker i huvudsak med lokala bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet.

Ingående bränslen till Jämtkrafts värmeproduktionsanläggningar i Östersund, Krokom och Åre är till 98 procent (96 procent) förnybar. Resterande två procent (fyra procent) utgörs av fossil olja och torv. Målet är att till år 2022 ha 100 procent förnybar produktion, det vill säga produktion utan varken fossil, olja eller torv.

Miljövärden fjärrvärme 2020

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden som beräknas enligt Värmemarknadskommittén (VMK) överenskommen metod. I överenskommelsen finns schablonvärden för emissionsfaktorer för de bränslen som används av fjärrvärmeföretagen. Dessa schablonvärden är baserade på data från bland annat Naturvårdsverket.

Nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden      
Förbränning, g CO2e/kWh       
  2020 2019 2018
Östersund 8,2 16,4 28,8
Krokom 5,5 6,6 9,6
Åre 5,0 6,4 6,3
       
Transport och produktion, g CO2e/kWh      
  2020 2019 2018
Östersund 4,7 5,9 6,7
Krokom 11,5 12,4 12,0

Åre

10,7 11,1 10,0
       

Totalt, g CO2e/kWh

     
  2020 2019 2018
Östersund 12,9 22,3 35,5
Krokom 17,0 19,0 22,0
Åre 15,7 17,5

16,2