Klimatanpassning

Jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre växtsäsong. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder.

Vi behöver också ta hänsyn till hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra delar av världen.

Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen kan minskas. Därför är det viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa vår verksamhet till de nya utmaningar som ett förändrat klimat leder till.

Jämtkraft arbetar sedan långt tillbaka med beredskap kring ökade vattenflöden. Under året utökades arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utifrån ett klimatperspektiv.

Innovativa klimatsatsningar

Som ett mål i att Jämtkraft ska bli ett 100 procent fossilfritt företag röjs från och med år 2020 samtliga Jämtkrafts ledningsgator helt eldrivet. Mellan juni och oktober röjdes cirka 25 mil av bolagets lokalnät. En uppföljning av sommarens arbete visade att vi kunde hålla både budget och tidsplan. Dessutom landade de totala kostnaderna för laddning av elbilar, redskap samt hushållsel för det hus som röjarlagen bodde i under säsongen på 4 000 kronor. Som en jämförelse uppskattas endast bränslekostnaderna för konventionella verktyg till 40 000 kronor för en säsong.

Ytterligare en aspekt av övergången från konventionella redskap till el är den förbättrade arbetsmiljön. Lättare och tystare verktyg som inte släpper ut avgaser och inte genererar samma vibrationer gjorde att röjarna mådde bättre efter en dag med eldrivna verktyg jämfört med konventionella.

Jämtkraft har också fått en förfrågan om att ingå i ett samverkansprojekt tillsammans med Skogforsk, Svenska Kraftnät och vår huvudleverantör kring elsatsningen Ansjö Skog & Markkonsult AB om hur man kan arbeta med eldriven röjning.

Batterier i Granboforsens vattenkraftverk

Granboforsens vattenkraftverk kommer att uppgraderas med batterier som kan stötta elnätet vid störningar och säkra en normal drift. Det för att möta det ökande behovet och flödet av el i ett samhälle som blir allt mer beroende av eltillgång. Batterierna ska kunna kliva in och kortvarigt skjuta på en extra effekt innan turbinerna har hunnit dra på.

Utöver att Granboforsens kraftverk genom uppgraderingen kan bli en aktör på frekvensregleringsmarknaden skulle batterierna kunna användas som en miljöåtgärd. Vattennivåerna som annars skulle höjas och sänkas kraftigt, skulle nu kunna hållas stabilare och därmed påverkas inte vattenmiljön i magasin och utlopp i samma utsträckning.

När batterierna är på plats blir Granboforsen ett av Sveriges första vattenkraftverk med batterilagring. Tanken är att batterierna ska anslutas under hösten 2021.

Elektrobränsleprojekt med gott resultat 

Under 2020 avslutades projektet kring elektrobränsle som Jämtkraft startade 2019 tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Lunds universitet. Projektet ville ta reda på om det gick att framställa flygbränsle genom att ta tillvara spillprodukten koldioxid från produktionen vid värmekraftverk och sedan tillsätta vätgas. Resultatet föll väl ut och visade att flygbränslet som producerades släppte ut 86 procent mindre koldioxid än jämförbara fossila alternativ. Dessutom går bränslet att producera till ett konkurrenskraftigt pris.

Resultatet av projektet kommer att användas framgent. Målet är att ha en anläggning i Östersund klar för produktion av elektrobränsle inom fem år. Jämtkraft ska nu utreda praktiska förutsättningar och eventuella partnerskap för produktionen.

Green flyway – en testarena för elflyg

Jämtkraft deltar sedan starten i oktober 2019 i ett projekt som syftar till att etablera en testarena för elflyg i Östersund. I projektet har Jämtkraft som roll att se över den övergripande infrastrukturen samt hur vi kan försörja flygplatsen med grön energi. I Jämtkrafts åtagande ligger även att sörja för tillräcklig kapacitet från nätet och att se på fysiska laddlösningar och möjligheter till egenproduktion av energi. Vi tittar även på olika möjligheter till lagring av energi och ger input kring teknik- och systemval.

Om projektet löper väl ut kommer det första elflyget i trafik att lyfta från Åre Östersund Airport 2026.