Klimatbokslut

Jämtkraft strävar efter att alla våra verksamheter ska bli fossilfria. Det handlar om både vår egen produktion och vår verksamhet, såsom transporter med våra egna bilar, externa transporter samt tjänsteresor.

Vi har antagit den länsgemensamma ”Energi- och klimatstrategin” med målsättning att mellan 2020 och 2030 minska koldioxidutsläppen med 10 procent årligen. 2020 minskades bolagets koldioxidutsläpp med 43 procent, huvudsakligen tack vare driftsäker värmeproduktion och minskad torveldning. Det har skett en minskning i samtliga kategorier förutom avfall som är en ny kategori som redovisas 2020.

Merparten av 2020 års koldioxidutsläpp kommer från stationär förbränning av torv, cirka 50 procent och förbränning av träprodukter, cirka 40 procent. Under 2019 beslutade Jämtkraft att sluta bryta torv. Det innebar att torven kommer fasas ut. Vi har kvar en del i lager som beräknas eldas upp 2021. Den tredje största koldioxidposten är transporter, såväl externa transporter som våra egna fordon och tjänsteresor, totalt ca sju procent. Utsläppen från köldmedia, elektricitet, fjärrvärme, tjänsteresor och avfall är små i jämförelse med utsläppen från stationär förbränning. En stor del av avfallet är återvunnet vilket minskar utsläppen från avfall.

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar:

  • Scope 1: Direkt klimatpåverkan från stationär och mobil förbränning och läckage av flyktiga ämnen (köldmedia).
  • Scope 2: Indirekt klimatpåverkan från köpt el och värme
  • Scope 3: Övrig indirekt klimatpåverkan, bland annat från uppströms transport och distribution, tjänsteresor och avfall

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

År Koldioxidutsläpp CO2e
2020 10 894 ton
2019 19 045* ton
2011 (basår) 41 961 ton

*Rättad uppgift scope 2 – fjärrvärme

Scope 1

Scope 2

Scope 3

 

2020

2019

2011

Biogen CO2e biogas, ton

454

197

972

Biogen CO2e träbränsle, ton

254 000

290 000

293 000

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

5

9

18

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

10 16 31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

6

10

22

Svavelhexafluorid

2020 fanns det sammanlagt 592 kg svavelhexafluorid, SF6, installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 596 kg 2019. Båda uppgifterna har blivit reviderade på grund av administrativa rättningar. Under året har ingen påfyllning av SF6 gjorts. Under 2019 påfylldes 0,15 kg. Från och med 2012 används inte svavelhexafluorid längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Transporter

Vår målsättning 2025 är att större delen av våra egna fordon utgörs av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i dieselbilar. Många elfordon levererades under 2020 och Jämtkraft har nu 24 elfordon och tre laddhybrider. Fordonsflottan utgörs av 19 procent laddbara fordon (2019: 24 procent). Minskningen beror på avyttrande av laddhybrider och att nya fordon ersatts av dieselfordon som tankas till största delen med fossilfritt bränsle.

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter att de sker med fossilfritt bränsle. 

2020 har varit ett annorlunda år i och med pandemin. Från mitten av mars var vi mycket restriktiva med tjänsteresor och så många möten som möjligt har genomförts via digitala kanaler.

I vår resepolicy framgår att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Flygresorna utsläpp minskade under 2020 med 74 procent och tågresorna med 66 procent, detta som ett resultat av minskat resande under pandemin.

För att minska de fossila utsläppen som flygresor bidrar med tog vi under 2019 initiativ och köpte in fossilfritt flygbränsle till Åre Östersund Airport. Utöver att flygbränslet användes vid våra egna resor, förmedlade vi biobränsle till nio andra aktörer i regionen. För att fortsätta vår omställning till förnybart bränsle under 2020, gjorde vi en större upphandling av flygresor inklusive förnybart flygbränsle. Dessa hann tyvärr inte användas i någon större omfattning då pandemin satte stopp för resande. Vi hoppas kunna nyttja dessa under 2021, när samhället återgår till ”det nya normala”.