Målanalys Miljö

Resultatanalys kopplat till de miljömässiga målen uppsatta för 2020.

Fossilfria från våra egna fordon

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO2e-utsläpp) från våra egna fordon. Från 2018 ska vi minska koldioxidutsläpp från våra egna fordon med 40 procent årligen.

Mål 2020: 123 ton CO2e
Utfall 2020: ✅ 106 ton CO
2e

Mål ton CO2e

Kommentar: Under 2020 minskades koldioxidutsläppen tack vare att det tankades fossilfritt bränsle i högre utsträckning än året innan. Vår målsättning 2025 är att större delen av våra egna fordon utgörs av elfordon. Fram tills dess är fossilfritt bränsle i befintliga bilar en viktig del i omställningen. Vi ökar andelen elfordon successivt i vår fordonsflotta.

Minska utsläppen från fossila bränslen

Vi ska minska CO2e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på cirka 20 000 ton CO2e år 2016 till 0 ton år 2025.

Mål 2020: CO2e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 300 ton CO2e och från transporter; 1 000 ton CO2e. Totalt: 1 300 ton CO2e.
Utfall 2020: ✅ 135 ton CO2e från olja och 647 ton CO2e från transporter. Totalt: 782 ton CO2e.

Koldioxid från förbränning torv, ton CO2e.

Koldioxid från förbränning fossil olja, ton CO2e.

Koldioxid från transporter för bränslehantering, ton CO2e.

Kommentar: Tack vare en driftsäker värmeproduktion med få oplanerade driftstopp och att vi ställer krav på bränsletransportörer och entreprenörer nåddes målet. Torvbrytningen är avslutad och torven håller på att fasas ut. Vi har kvar en del i lager som beräknas eldas upp under 2021.

Metod och emissionsfaktorer

Metod

Klimatberäkningen och -rapporteringen bygger på ’The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard – Revised Edition’ (GHG-protokollet) och den kompletterande ’Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’. Dessa är de mest använda internationella redovisningsverktygen för företag och organisationer för att förstå, kvantifiera och hantera växthusgasutsläpp. Standarderna är utvecklade inom ett samarbete mellan World Resources Institute (WRI) och the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Beräkningarna följer GHG-protokollets principer, vilka är listade nedan:

  • Relevans: rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt.

  • Fullständighet: rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

  • Jämförbarhet: metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

  • Transparens: all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

  • Noggrannhet: de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.

Beräkningarna görs enligt handlingsprogrammets riktlinjer. Årets beräkning omfattar: stationär förbränning, mobil förbränning, läckage av köldmedel, elektricitet, värme, tjänsteresor, uppströms transport och distribution, och avfall. Scope 3 utsläpp från produktion av energibärare har uteslutits.

Emissionsfaktorer

Scope 1 

Stationär förbränning 
ACP Diesel MK 1 2 596,9 kg CO2e/m3
Biogas 4,0 kg CO2e/MWh
Diesel 1 894,3 kg CO2e/m3
Eldningsolja 1 2 667,3 kg CO2e/m3
Eldningsolja 2 - 5 2 930,3 kg CO2e/m3
HVO 0,0 ton CO2e/m3
Torv 390 kg CO2e/MWh
Pellets 5,2 kg CO2e/MWh
Torv 385,1 kg CO2e/MWh
Träflis 5,9 kg CO2e/MWh
Mobil förbränning (egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner) 
Bensin B95 2 252,0 kg CO2e/m3
Diesel 1 894,3 kg CO2e/m3
Dieselmix (35-57% förnybart) 1 526,0 kg CO2e/m3
HVO 0,0 ton CO2e/m3 
Läckage av köldmedia 
R404A 3922,0 g CO2e/kWh
R407C 1774,0 g CO2e/kWh
   

Scope 2 

Förnybar el (vattenkraft 74,43%, vindkraft 25,38%, sol, 0,19%)  0,0 g CO2e/kWh 
Förnybar el (100% vatten) 0,0 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Östersund (2019) 16,4 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Krokom (2019) 6,6 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Åre (2019) 6,4 CO2e/kWh
   

Scope 3

Tjänsteresor
Flyg <463 km 271,0 g CO2e/personkilometer
Flyg 463 - 3700 km 169,7 g CO2e/personkilometer 
Taxi 142,9 g CO2e/personkilometer
Buss 56,1 g CO2e/personkilometer 
Hotell
Sverige 12 000,0 g CO2e / rum & natt
Norge 12 000,0 g CO2e / rum & natt
Belgien 15 200,0 g CO2e / rum & natt
Tyskland 18 613,0 g CO2e / rum & natt
Storbritannien 20 394,3 g CO2e / rum & natt
 
Avfall
  Deponi Återvinning Förbränning Enhet
Jord 17,59     kg CO2e / ton
Isolering 1,25     kg CO2e / ton
Industriavfall    21,32  21,32 kg CO2e / ton
Wellpapp     21,32  21,32 kg CO2e / ton
Papper    21,32  21,32 kg CO2e / ton
Plast    21,32  21,32 kg CO2e / ton
Metaller  1,26  1,01   kg CO2e / ton
Bygg- och rivningsavfall    1,01   kg CO2e / ton
Glas   21,32   kg CO2e / ton
Trä   21,32 21,32 kg CO2e / ton
Elavfall och elektroniska produkter   21,32   kg CO2e / ton
Batterier   21,32   kg CO2e / ton
Mineralolja   21,32 21,32 kg CO2e / ton
Plastic and metals   11,16   kg CO2e / ton
Kläder     21,32 kg CO2e / ton
Vattenbehandling   0,0007   kg CO2e / ton
GWP-värden (Global Warming Potentials, 100 år)
AR4  
Koldioxid, CO2  1
Metan, CH4  25
Dikväveoxid, N2O  298
Fluorkolväten  Se IPCC AR4 – Tabell 2.14
Perfluorkarboner  Se IPCC AR4 – Tabell 2.14
Svavelhexafluorid, SF6
22 800