Dammen i Greningen Nedre avvecklas

Jämtkraft planerar att ta bort dammen Greningen Nedre i sjön Greningen, söder om Duved i Åre kommun. Dammen tillför lite elproduktion och är drygt 100 år gammal med stort underhållsbehov.

När dammen tas bort förändras landskapsbilden. Nuvarande vattenyta (de mörka områdena på bild nedan) minskar och vattnet övergår till ett område med rinnande vatten (ljusblått på bild nedan). Den bäck som idag finns bevarad på sjöbotten i en del av sjön kommer att återskapas till sitt ursprungliga läge.

karta över greningen nedre

De mörka områdena på bilden ovan visar nuvarande vattenyta. De ljusblå områdena illustrerar troligt läge på det rinnande vatten som återstår efter att dammen tagits bort. 

Se hela kartan

En tas bort, en blir kvar

Till Duveds kraftstation i Åre kommun hör två regleringsdammar; Greningen Nedre och Greningen Övre. Greningen Nedre ska avvecklas, den har stort underhållsbehov och tillför lite kraftproduktion i Duveds vattenkraftverk.

I september 2021 skickades ansökan för avveckling av Greningen Nedre in till Mark- och miljödomstolen.
Se ansökan här

Regleringen av Greningen Övre kommer inte att förändras då den är en förutsättning för elproduktionen i Duveds kraftstation som är ett så kallat klass 1-kraftverk, det vill säga att dess produktion är särskilt viktig som reglerkraft ur både ett regionalt och nationellt perspektiv.

Flygbilden visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Bilden visar utskovsdelen, de båda ytvattenutskoven till höger.

Så här går det till

Först töms nuvarande magasin. Därefter tas betongkonstruktionen i utskovsdelen bort och jorddammen på båda sidor om betongkonstruktionen släntas ned mot strömfåran.

För att minimera transporter kommer de jordmassor som avlägsnas från Greningen Nedre att användas för att modellera markytor i området. Material som inte kan återanvändas på plats, såsom betong och övrigt rivningsmaterial, fraktas från platsen.

Samrådsmöten

Samråd och kontakt sker med berörda sakägare, samebyar, markägare, fritidshusägare, fiskevårdsområdet, Naturskyddsföreningen, Åre kommun, HaV och Kammarkollegiet.

Samråd är genomfört med berörda sakägare, detta framgår i ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Tidplan

AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län 2020 jun
Samråd boende/fvof/samebyar/övriga 2020 nov–2021 jan
Tillståndsansökan skickas in 2021 sep
Tömning av damm 2022 apr
Avveckling av damm 2022 Q3
Planerat färdigställande 2022 Q4