Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Flygbild som visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Dammen i Greningen Nedre avvecklas

Jämtkraft planerar att ta bort dammen Greningen Nedre i sjön Greningen, söder om Duved i Åre kommun. Dammen tillför lite elproduktion och är drygt 100 år gammal med stort underhållsbehov.

När dammen tas bort förändras landskapsbilden. Nuvarande vattenyta minskar och vattnet övergår till ett område med rinnande vatten. Den bäck som idag finns bevarad på sjöbotten i en del av sjön kommer att återskapas till sitt ursprungliga läge.

En tas bort, en blir kvar

Till Duveds kraftstation i Åre kommun hör två regleringsdammar; Greningen Nedre och Greningen Övre. Greningen Nedre ska avvecklas, den har stort underhållsbehov och tillför lite kraftproduktion i Duveds vattenkraftverk.

I januari 2023 erhöll Jämtkraft tillstånd att riva Greningen Nedre. Under april kommer dammen att tömmas för att sedan rivas i augusti

Regleringen av Greningen Övre kommer inte att förändras då den är en förutsättning för elproduktionen i Duveds kraftstation som är ett så kallat klass 1-kraftverk, det vill säga att dess produktion är särskilt viktig som reglerkraft ur både ett regionalt och nationellt perspektiv.

Flygbild som visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Flygbilden visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Flygbild över utskovsdelen i Greningen Nedre. De båda ytvattenutskoven syns till höger.

Bilden visar utskovsdelen, de båda ytvattenutskoven till höger.

Så här går det till

Först töms nuvarande magasin. Därefter tas betongkonstruktionen i utskovsdelen bort och jorddammen på båda sidor om betongkonstruktionen släntas ned mot strömfåran.

För att minimera transporter kommer de jordmassor som avlägsnas från Greningen Nedre att användas för att modellera markytor i området. Material som inte kan återanvändas på plats, såsom betong och övrigt rivningsmaterial, fraktas från platsen.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län2020 jun
Samråd boende/fvof/samebyar/övriga2020 nov–2021 jan
Tillståndsansökan skickas in2021 sep
Tömning av damm2023 apr
Avveckling av damm2023 aug-sep
Planerat färdigställande2024 Q4