Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Kvällsbelysning över Storgatan i Östersund en vinterdag i början av 1900-talet.

Berättelsen om Jämtkraft

Sedan slutet av 1890-talet producerar vi energi från förnybara källor. Vi tänkte inte så mycket på det då, men idag tänker vi på det hela tiden. Att motverka klimatförändringarna har blivit och kommer fortsatt att vara en av våra viktigaste frågor. Med följande punkter kan Jämtkrafts utvecklingshistoria beskrivas, från 1889 till 2022.

Här kan du se en del av Jämtkrafts historia i en film från 2014.

1800-talet

1889 Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEBAB, bildas den 17 april. Den 10 oktober tändes de första elektriska gatlyktorna i Östersund, med el från den första kraftstationen. Denna placerades vid hamnen, var ångdriven och i pannorna eldades ved. Vid den här tiden var kraftstationerna ofta små och försörjde bara en by eller några gårdar. Dessutom var leveranserna i regel likström.

1894 Hissmofors AB grundas, som blir vårt första vattenkraftverk.

1895 ÖEBAB byter namn till Östersunds Elektriska Aktiebolag, ÖEAB.

Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag tände de första elektriska gatlyktorna i Östersund.

Hissmofors vattenkraftverk i början av 1900-talet.

1900-talet

1918 Kraftverket i Långfors tas i bruk.

1946 Kraftverket i Kattstrupeforsen tas i bruk.

Under bygget av Kattstrupeforsen.

Kontrollrummet i Kattstrupeforsen.

1963 ÖEAB köper delar av Hissmofors AB.

1964-1974 En period av företagsförvärv, ett 30-tal företag och föreningar fusioneras.

1973 Åre och Krokoms kommuner blir delägare i ÖEAB.

1979 ÖEAB byter namn till Jämtlandskraft AB.

1989 Östersunds Fjärrvärme AB fusioneras med Jämtlandskraft, bolaget byter namn till Jämtkraft AB.

1993 Jämtkraft köper Vattenfalls del i kraftverken i Kattstrupeforsen och Granbo, samt regionnätet. Vattenfall får aktier som dellikvid och blir därmed delägare i Jämtkraft.

1996 Den svenska elmarknaden avregleras, elnätet och elhandeln separeras i skilda bolag. Jämtkraft etablerar sig som en egen aktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool. I mars presenteras Jämtkrafts första miljöpolicy, som också betonar en helhetssyn för att främja hållbar utveckling.

1998 Jämtkraft Telecom AB bildas, bolaget som senare kommer att erbjuda bredband via optisk fiber, Stadsnät.

2000-talet

2002 Kraftvärmeverket i Lugnvik tas i drift.

2005 Ackumulatortanken Arctura står färdig.

2007 Hornberget, Jämtkrafts första vindkraftspark, tas i drift.

Kraftvärmeverket i Lugnvik.

Ackumulatortanken Arctura.

Hornberget vindkraftspark.

2008 JP Vind bildas tillsammans med Persson Invest AB. 50 procent av aktierna i Boo Energi Försäljnings AB förvärvas från Boo Energi Ekonomisk Förening, som behåller resterande aktier. Jämtkraft inleder ett samarbete med Green Highway.

2009 Mätarbytesprojektet slutförs. Jämtkraft förvärvar elhandelsföretaget Scandem, som också har portföljförvaltning och erbjuder konsulttjänster inom energiförvaltning. Östersunds kommun köper Vattenfalls ägarandel. Jemtska AB bildas tillsammans med Skanska.

2010-talet

2010 Kyrkberget Vindkraft AB förvärvas och parken börjar byggas.

2011 Vädersäkringsprojektet slutförs. Första spadtagen tas för en ny vattenkraftstation i Hissmofors. Kyrkbergets vindkraftspark invigs. Bygget av en vindkraftspark på lågfjället Sjisjka inleds. Elaton lanseras. Norra Europas första snabbladdare för elbilar invigs i Lillänge.

2012 Vindkraftsparken på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun tas i drift och bygget av Mullbergs vindpark i Rätan påbörjas. 51 procent av aktierna i Dalakraft AB samt en tredjedel av aktierna i Troms Kraftforsyning og Energi AS förvärvas. Nya Lokalpriset lanseras. Jämtkrafts första hållbarhetsredovisning presenteras.

Kyrkbergets vindkraftspark.

Sjisjka vindkraftspark.

2013 Förnyelsen av kraftverket Hissmofors blir klar och två nya turbiner tas i drift. Mullbergs vindpark i Rätan byggs med planerad start 2014 och driftbolaget Park Management AB bildas. Tre större stormar på rad under senhösten med Ivar som kulmen i mitten av december.

2014 Den nya vattenkraftstationen i Hissmofors invigs liksom Mullbergs vindpark i Rätan. Ett nationellt projekt ”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway” pågår under 2014 och 2015 och genomförs av Jämtkraft tillsammans med Jämtkraft Elnät, Sundsvall Elnät och Mittuniversitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Se invigningen av förnyelsen av Hissmofors vattenkraftstation.

2015 Jämtkraft går in som delägare i CLEVER, en ny laddoperatör på den svenska marknaden.

2016 Försäljningen av telecomverksamheten slutförs. Projekt ”Förbifart Billsta” påbörjas, med tre omlöp för fauna och utrivning av en damm. Mark- och miljödomstolen slår fast att renoveringen av Långforsen kan ske och samtidigt ska en faunapassage anläggas. Produkten ”Dela vattnet” lanseras, en ny innovativ lösning för att lagra energi från solceller i vattenkraft.

2017 Det byggs omlöp vid Strömbacka-dammen och vid Billsta-dammen, arbetet med utrivning av Ävjan-dammen och omlöp vid Näkten färdigställs. Projekt ”Midskog 2020” påbörjas, vilket omfattar byggnation av mottagningsstation, ledning, samt anslutning av ny vindkraftspark. Anslutningsledningen blir Jämtkrafts första 220 kV-ledning.

Omlöpet vid Billsta.

2018 Ett nytt bolag, Power2U, bildas tillsammans med fyra andra energibolag för att satsa på innovativa lösningar för lokala energisystem. Börsnoterade fastighetsbolaget Diös och kommunalägda Östersundshem är två av våra lokala partners i det här arbetet. Ett vindprojekt i Småland, Bjälebo Vindkraft AB förvärvas. Ett nytt fjärrvärmeverk byggs på södra sidan av Åresjön.

2019 Jämtkrafts första solcellspark i Östersund byggs. Parken, som drivs som en ekonomisk förening, ägs tillsammans med Östersundshem och andelsägande privatpersoner. Ljungå vattenkraftverk i Bräcke förvärvas. Nya pelletspannor uppförs i Mörsil och Hallen, och en ny värmepanna byggs i Åre. CLEVER byter namn till Bee Charging Solutions.

Ett samarbete med Wallenstam AB inleds och samtidigt förvärvas 100 procent av aktierna i elhandelsbolaget Svensk Naturenergi AB. Volkswagen Sverige och Jämtkraft inleder ett samarbete. Syftet är att tillsammans driva på utveckling mot ett fossilfritt samhälle och elektrifieringen av transporter.

Drönarbild över Östersund solpark.

2020-talet

2020 Styrelsen tar beslut om att avveckla kraftstationen i Långforsen. Nya värmepannor invigs i Mörsil och Hallen. Duveds kraftstation får en ny turbin. Solparken invigs. Stort anslutningsjobb genomförs i Midskog för etablering av ny vindkraftspark.

2021 Ett avtal tecknas med Svenska Kraftnät om 500 MW uttag i Midskog. En ny biobränslepanna uppförs i Krokom och ett nytt pumphus för fjärrvärme byggs i Östersund. Torven fasas ut ur vår bränslemix, cirka fyra år tidigare än planerat. Arbetet med återställning av Jämtkrafts torvtäkter påbörjas. Bee Charging Solutions byter namn till Mer Sweden AB.

2022 Hocksjön vindkraftspark och Jämtkrafts första hybridanläggning (kombination av vattenkraftstation och batteri) färdigställs och driftsätts. Bygget av nytt huvudkontor på stadsdel Norr i Östersund liksom nytt kraftvärmeverk i Lugnvik påbörjas. Tre nya vindkraftsparker förvärvas; Rätans-Digerberget och Middagsberget i Bergs kommun och Stentjärnåsen i Härjedalens kommun. I Duved och i Hissmofors byggs nya pelletspannor.

Se filmerna om Hocksjön vindpark.