Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Ökad effekt i Järpen för medborgare och besökare

Jämtkraft har byggt en ny fördelningsstation i Järpen. Därmed ökar driftsäkerheten för medborgarna och nybygget möjliggör utveckling av näringsliv och turism i södra Årefjällen och Järpenområdet.

En fördelningsstation är elnätets knutpunkt, det är därifrån elnätet övervakas och styrs. I fördelningsstationen sänks spänningen så att elen kan transporteras vidare i elnätet. Den gamla anläggningen i Järpen hade med sina 40 år tjänat sin tekniska livslängd.

I samband med bygget av den nya fördelningsstationen har också gamla ledningar ersatts med nya och den gamla anläggningen tagits bort. En total investering på 64 miljoner kronor.   

Det främsta skälet till att Jämtkraft har byggt nytt är säkerhet. Tillgång till stabil och trygg elleverans är helt avgörande för alla delar av samhället. En annan anledning är den ökade efterfrågan på el i och med den pågående elektrifieringen i samband med energiomställningen.

Kort om bygget av fördelningsstationen

Tidplan: Planering inleddes 2020 och bygget färdigställdes 2023.
Kostnad: Totalt 64 miljoner kronor, inklusive byte av ledningar och rivning av den gamla anläggningen i Järpbyn. 
Var: Utanför Järpens samhälle. 

Möjliggör utveckling och expansion 

I den nya fördelningsstationen mer än fördubblas effekten. Det innebär ökad driftsäkerhet samt att fler och större kunder kan ansluta sig till elnätet i Järpenområdet. I fjälldalgångarna kommer det finnas utrymme för anslutning av fler bostäder. 

Placering i dialog med Åre kommun 

Den nya fördelningsstationen har byggts i skogen en bra bit från bebyggelse, öster om Järpens samhälle ovanför E14. Placeringen har skett i dialog med Åre kommun. Planeringen för bygget började 2020 och den nya stationen stod klar i slutet av 2023. Jämtkraft har köpt marken som tidigare ägdes av Åre kommun.