Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Ökad effekt i Järpen för medborgare och besökare

Jämtkraft bygger en ny fördelningsstation i Järpen. Driftsäkerheten för medborgarna ökar och nybygget möjliggör utveckling av näringsliv och turism i södra Årefjällen och Järpenområdet.

I samband med att fördelningsstationen byggs ersätts också gamla ledningar med nya och den nuvarande anläggningen tas bort. En total investering på 64 miljoner kronor.   

Det främsta skälet till att Jämtkraft bygger nytt är säkerhet. Tillgång till stabil och trygg elleverans är helt avgörande för alla delar av samhället. En annan anledning är den ökade efterfrågan på el i och med den pågående elektrifieringen i samband med energiomställningen.

Elnätets knutpunkt 

En fördelningsstation är elnätets knutpunkt, det är därifrån elnätet övervakas och styrs. I fördelningsstationen sänks spänningen så att elen kan transporteras vidare i elnätet. Nuvarande anläggning har med sina 40 år tjänat sin tekniska livslängd. När det är som kallast belastas anläggningen till max och vid sådana tillfällen är det också besvärligt att reservmata intilliggande nätområden vid uppkomna fel. 

Möjliggör utveckling och expansion 

I den nya fördelningsstationen mer än fördubblas effekten. Det innebär ökad driftsäkerhet samt att fler och större kunder kan ansluta sig till elnätet i Järpenområdet. I fjälldalgångarna kommer det finnas utrymme för anslutning av fler bostäder. 

Placering i dialog med Åre kommun 

Den nya fördelningsstationen byggs i skogen en bra bit från bebyggelse, öster om Järpens samhälle ovanför E14. Placeringen har skett i dialog med Åre kommun. Planeringen för bygget började 2020 och den nya stationen ska vara klart i slutet av 2023. Jämtkraft har köpt marken som tidigare ägdes av Åre kommun.  

Fördelningsstationens funktion

Fördelningsstationen omvandlar, sänker spänningen från regionnätet så att elen kan transporteras till nätstationer, där spänningen sänks ytterligare, och därefter skickas elen vidare till hushållen. 

Fördelningsstationen är elnätets knutpunkt. Via fördelningsstationen övervakas och styrs elnätet, till exempel att spänningen hålls inom bestämda nivåer, där görs också omkopplingar och bortkopplingar om det uppstår fel i elnätet. 

Om bygget av fördelningsstation i Järpen 

När: planering inleddes 2020, färdigställs 2023.
Kostnad: Totalt 64 miljoner kronor, inklusive byte av ledningar, rivning av den gamla anläggningen i Järpbyn. 
Var: Utanför Järpens samhälle. 

Tidplan

Byggstart:Juni 2022
Leverans av transformatorer:Maj 2023
Planerad idrifttagning:December 2023