Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Elledningar i granskog.

Jämtkraft Elnät höjer spänningen mellan Midskog och Verksmon

Spänningshöjning från 145 kV till 220 kV på kraftledningen mellan Midskog och Verksmon samt för parallella luftledningar mellan befintlig luftledning och Verksmon industriområde.

Bakgrund

Jämtkraft Elnät AB har tidigare sökt och erhållit koncession med dnr 2015–103371 för en ny ca 25 km 130 kV ledning mellan Midskog och Verksmon. Ledningen är ännu inte byggd och ett behov av att öka spänningen från 130 kV till 220 kV har identifierats, varför Jämtkraft Elnät AB nu avser samråda om denna spänningshöjning. I anslutning till ledningen mellan Midskog-Verksmon har Jämtkraft Elnät AB även sökt och erhållit koncession med dnr: 2011–102747 för två parallella 145 kV luftledningar mellan befintlig luftledning Midskog-Odensvik, vilken löper parallellt med koncessionsgivna sträckan Midskog-Verksmon, till Verksmons industriområde. Jämtkraft Elnät AB samråder även om spänningshöjning för dessa ledningar.

Syftet är att framtidssäkra elnätet

Som en effekt av Sveriges mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären sker en omställning av den industri- och transportsektorn. Omställningen av industrin bygger på teknikutveckling och elektrifiering för att uppnå klimatsmart produktion samt ökad användning av restenergier (cirkulär ekonomi) till syfte att öka resurseffektiviteten i samhället. Omställningen av transportsektorn innebär primärt en övergång till elfordon.

Elektrifieringen av industri- och transportsektorn gör att Sveriges elanvändning förväntas öka kraftigt i framtiden samtidigt som elproduktionen i Sverige och övriga Europa i allt större grad utgörs av förnybar intermittent produktion i form av vind och sol. Redan i dag finns det en effekt och kapacitetsproblematik i SE3 & SE4, och för att möta denna utveckling kommer både elnät och elproduktion att behöva byggas ut kraftigt, både i Sverige och i övriga Europa.

Med stora överskott av 100% förnybar energi i SE2 samt möjligheten att erbjuda upp mot 500MW effekt har Östersund närmast unika förutsättningar för att attrahera datacenter samt andra elintensiva industrier. I Östersund har områdena Lugnvik och Verksmon pekats ut som lämpliga platser för elintensiva industrier. Det finns ett större detaljplanelagt område där etableringen ska ske.

Syftet med spänningshöjningen på de koncessionsgivna ledningssträckorna är att framtidssäkra strömförsörjningen i de aktuella områdena. I dagsläget finns det en 130 kV ledning från Midskog och vidare förbi Verksmon till Odensvik.

Samrådsmöten och samrådsunderlag

Information och inbjudan till samråden kommer att annonseras i lokaltidningen samt skickas ut via brev till berörda i området. Samrådsunderlaget med kartor och stråkalternativ finns att ladda ner på den här sidan och uppdateras efterhand.

Tidplan

  • Ansökan om koncession Q2 2022
  • Förväntat beslut om koncession Q3 2022
  • Projektering och upphandling 2023-24
  • Planerad byggstart 2024-25
  • Planerad idrifttagning 2026

Denna tillståndsprocess för Midskog-Verksmon är en förenklad tillståndsprocess. Den innehåller bara en samrådsperiod (istället för flera), samt en miljökonsekvensbeskrivning av förenklad omfattning, så kallad liten MKB, enligt lagstiftning.