Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från 2022-01-27 gäller följande policy som upprättats för Jämtkraft AB.

Integritets- och personuppgiftspolicy

Inledning

Dataskydd syftar till att skydda enskilda personers rätt till privatliv i samband med personuppgiftsbehandling. Jämtkraft AB:s dataskyddspolicy förklarar hur Jämtkraft AB och dess dotterbolag förhåller sig till dataskyddsområdet, hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du som registrerad har när vi behandlar dina personuppgifter. Jämtkraft AB och dess dotterbolag värnar om den enskildes personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Oavsett om du är kund, anställd eller har någon annan relation med Jämtkraft, ska du känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Genom att använda Jämtkraft AB och dess dotterbolags tjänster, eller vid anställning hos Jämtkraft-koncernen, accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Jämtkraft AB och dess dotterbolag använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Allmänt

Personuppgifter, registrerade och behandling av personuppgifter

En personuppgift är en uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en fysisk, levande, enskild person. Exempel på personuppgifter är namn och personnummer. Den vars personuppgifter det handlar om kallas registrerad. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring och bearbetning.

Behandling av personuppgifter är en viktig del av vardagen för många organisationer. För Jämtkraft AB och dess dotterbolag är personuppgiftsbehandling i många fall en förutsättning för att kunna bedriva våra olika verksamheter – till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster eller information till kunder, för att vi ska kunna betala ut löner och ta hand om vår personal samt för utveckling av nya produkter eller i marknadsföringssyften.

Jämtkrafts personuppgiftsansvar

Jämtkraft AB och dess dotterbolag är personuppgiftsansvariga för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. I vissa fall är vi personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för annans parts räkning. I de fall där vi är personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde ska vi se till att personuppgiftsbehandlingarna följer dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Jämtkraft AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med denna lagstiftning och utifrån relevanta branschregler.

Kontaktuppgifter

Jämtkraft AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556001-6064 och har sitt säte på Kyrkgatan 21, 831 50 Östersund.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller för att utöva dina rättigheter. Du når oss på följande kontaktuppgifter:
Postadress: Jämtkraft AB, Box 394, 831 25 Östersund
Telefon: 063-14 93 00 (växel)
E-post: info@jamtkraft.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till: dpo@jamtkraft.se.

Jämtkrafts personuppgiftsbehandlingar

Jämtkraft AB och dess dotterbolags personuppgiftsbehandlingar omfattar olika kategorier av personuppgifter och olika kategorier av registrerade. Behandling utförs på olika rättsliga grunder, för olika ändamål samt med olika varaktigheter och innebär ibland att vi utlämnar personuppgifter till mottagare utanför koncernen. I detta avsnitt kan du läsa mer om Jämtkrafts personuppgiftsbehandlingar.

Kategorier av personuppgifter

Här följer exempel på personuppgifter som Jämtkraft AB och dess dotterbolag behandlar:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer. 
 • Debiteringsgrundande information: Avtal, mätvärden, anläggningsinformation.
 • Betalningsinformation: Fakturainformation, fakturahistorik, bankkontonummer.
 • Hur du interagerar med oss: Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt, hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – IP-adresser, cookies, webbläsare, tidszon, operativsystem, plattform.

Kategorier av registrerade

Jämtkraft AB och dess dotterbolag behandlar personuppgifter om bland annat:

 • Kunder och de privatpersoner som kontaktar oss i övrigt
 • Medarbetare (anställda och konsulter), leverantörers medarbetare, samarbetspartners medarbetare samt för arbetssökande och praktikanter
 • Fysiska personer vars namn och/eller bild förekommer i våra medier (på webbplats, intranät och i sociala medier)

Insamling av personuppgifter

Jämtkraft AB och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra digitala kanaler bli kund, beställa tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av information. På dessa kanaler kan vi be dig att uppge personuppgifter för att fullfölja din förfrågan eller för att leverera din tjänst.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att:

 • Du tillhandahåller oss direkt, när du till exempel blir kund
 • Personuppgifter registreras när du besöker vår hemsida
 • Vi inhämtar dessa från offentliga register
 • Du tillhandahåller oss direkt, när du anmäler dig till våra informationsträffar, seminarier, event, nyhetsbrev och andra utskick
 • Du tillhandahåller oss direkt, när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Personuppgifter registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier
 • Du kontaktar eller besöker oss
 • Du söker anställning hos oss eller i din anställning hos oss

Ändamål med Jämtkrafts personuppgiftsbehandling

Jämtkraft AB och dess dotterbolag behandlar endast dina personuppgifter när det finns ett ändamål med behandlingen, exempelvis:

 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser såsom lagkrav eller krav från myndigheter.
 • För att hantera beställningar, intresseanmälningar, avtal, fakturering och betalningar.
 • För att upprätthålla kundrelationer såsom kundservice eller vid uppföljning, återkoppling och kunddialog.
 • För att sköta personalrelaterade frågor som utbetalning av löner, förmåner, personalvård, arbetsmiljö och tillhandahållande av arbetsredskap.
 • För insamling, lagring, presentation och analys av mätaruppgifter.
 • För att förbättra kundupplevelsen genom utvärdering, utveckling och förbättring produkter.
 • För att kunna erbjuda marknadsföring, hantera tävlingar eller nyhetsbrev.

Rättsliga grunder (lagligt stöd) för behandling

Jämtkraft AB och dess dotterbolag behandlar dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • Avtal: När vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal där du är part eller för att kunna vidta åtgärder inför att ett sådant avtal ingås. Exempelvis behandling som behövs för att kunna ingå avtal med en kund, vid löneadministration eller andra åtaganden gentemot vår personal.
 • Rättslig förpliktelse: Om vi är skyldiga enligt lag eller om det av en myndighet krävs att vi tillhandahålla vissa uppgifter om våra kunder, anställda eller leverantörer.
 • Grundläggande intresse: När vi behöver behandla personuppgifter för att skydda en registrerad. Exempelvis att vi vill registrera en inflyttande kund före vi vet att denne blir kund där intresset för kunden är att strömmen inte ska bli avslagen för att vi inte kan nå den inflyttade personen i tid.
 • Intresseavvägning: När behandlingen är nödvändig för vårt ändamål och våra intressen väger tyngre än den registrerades. Exempelvis när vi behöver registrera en kontaktperson för en leverantör eller ett partnerbolag för att kunna kommunicera och samarbeta.
 • Samtycke: När du har godkänt att vi behandlar dina personuppgifter. Exempelvis när vi träffar personer vid mässor eller andra spontana kontakter och vi ska återkomma i ett ärende eller när någon ansöker om en anställning hos oss.

De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter är i första hand gällande lagstiftning och tillhörande föreskrifter (till exempel Arkivlagen, Ellagen och Bokföringslagen), fullgörande av avtal och intresseavvägning. Intresseavvägning innebär att värdet av att behandla uppgiften överstiger skyddsintresset. I vissa fall baseras vår behandling på samtycke.

Vem får ta del av personuppgifter?

De medarbetare på Jämtkraft AB eller dess dotterbolag som tar del av dina personuppgifter gör det utifrån att de behöver detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster kan vi komma att överföra, eller dela din information med utvalda tredjeparter, leverantörer och underleverantörer. Som exempel används personuppgiftsbiträden för olika typer av IT-tjänster. I dessa fall upprättar vi speciella avtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. För de som tar del av dina personuppgifter, oavsett om det är Jämtkrafts egna medarbetare, leverantörer eller underleverantörer, strävar Jämtkraft AB och dess dotterbolag alltid efter att endast de personuppgifter som är nödvändiga för syftet med behandlingen delas såväl internt som externt.

Som kommunalt bolag är Jämtkraft AB bundet av offentlighetsprincipen. Handlingar som upprättas inom eller inkommer till Jämtkraft blir som huvudregel allmänna handlingar som vid begäran kan lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Detta innebär att personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om det intresset är starkare än behovet av integritetsskydd enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Lagring och varaktighet

Jämtkraft AB och våra dotterbolag förbinder sig att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt samt att inte samla in fler personuppgifter än vad som krävs eller lagra dina uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig samt för att följa rådande lagstiftning. I vissa situationer kan personuppgifter komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av Jämtkraft eller av annan leverantör eller underleverantör. Innan så sker ska bedömning av dataskydd och säkerhet genomföras för att säkerställa att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Vi behandlar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling i det enskilda fallet och så länge som det krävs enligt lag och förordning. Varaktigheten hos varje enskild behandling beror på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

När Jämtkraft AB eller dess dotterbolag behandlar dina personuppgifter har du som registrerad flera rättigheter relaterat till personuppgiftsbehandlingen. I detta avsnitt kan du läsa mer om dina rättigheter.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida Jämtkraft AB eller dess dotterbolag behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag. Det gör du genom att logga in på mina sidor via denna länk minasidor.jamtkraft.se/gdpr. Alternativt besök vår reception så hjälper vi dig, ta med dig giltig fotolegitimation.

Rätt till rättelse och radering ("Rätt att bli bortglömd")

Du har, om någon av dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga, rätt att begära att de utan dröjsmål rättas. Du kan i vissa fall även få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre behövs för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Rätt att återkalla samtycke

Du har, om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att du har samtyckt till behandlingen och du vill att behandlingen ska upphöra, rätt att återkalla ditt samtycke. Notera emellertid att ditt återkallande av samtycke inte påverkar den behandling som vi redan har utfört.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Då behandlar vi fortsättningsvis bara dina personuppgifter i de fall vi enligt lag är skyldiga att göra det respektive om det behövs för att kunna tillvarata rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett så kallad strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att flytta dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända mot behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel direktmarknadsföring. Vissa behandlingar måste dock utföras enligt lag eller för att rättsliga anspråk ska kunna tas tillvara.

Rätt att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten

Du har, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningens (GDPR:s) bestämmelser, rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för Jämtkraft AB och våra dotterbolag vad avser dataskydd.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. Jämtkraft AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av Jämtkrafts eller våra dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Cookies på Jämtkrafts webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, andra hjälper oss att analysera webbplatsen så att vi kan förbättra den. Vi använder Facebooks och LinkedIns pixlar, Matomo, Google Tag Manager och Hotjar. Information om besökare till jamtkraft.se kan inte spåras.

Vi använder cookies för att:

 • Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna laddas snabbt via den enhet som du besöker oss med.
 • Med hjälp av analysverktygen Matomo och Hotjar samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, så att vi kan skapa en bättre användarupplevelse. Exempel på statistik som samlas in är:
  • hur besökarna använder webbplatsen
  • om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  • antal sidvisningar
  • var besökare kommer ifrån
  • vilka sidor som besöks på webbplatsen
  • hur länge besöket på webbplatsen pågår
  • marknadsföringsinformation

Anpassa cookies

Om du väljer att endast godkänna nödvändiga cookies när du besöker vår webbplats kommer webbplatsen att fungera som den ska, men ovan nämnda analysverktyg kommer inte att användas under ditt besök.

Neka cookies

Du kan ställa in webbläsaren så att den informerar om att en webbplats använder cookies, eller välja att stänga av cookies. Hur du gör beror på version och plattform, se hjälpen i din webbläsare. Om du stänger av funktionen kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Säkerhet

Jämtkraft AB och våra dotterbolag förbinder sig att skydda dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta uppnås genom fysiska, elektroniska och praktiska åtgärder, inklusive utbildning och fortbildning av vår personal. Jämtkraft AB och våra dotterbolag strävar efter att ge högsta möjliga skydd åt de personuppgifter vi behandlar vad gäller exempelvis obehörig (otillåten) användning, åtkomst, ändring eller radering.

Målgrupp

Dataskyddspolicyn riktar sig till primärt till de registrerade, vars personuppgifter Jämtkraft AB och dess dotterbolag behandlar, och som har rätt att få information om behandlingen enligt särskilda fastställda krav i dataskyddsförordningen.

Beskrivningarna av hur personuppgifter ska hanteras och att hanteringen ska följa dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning gäller för alla på Jämtkraft, såväl chefer som medarbetare, inom hela Jämtkrafts koncern. I tillämpliga delar gäller policyn och tillhörande regelverk även för leverantörer, partners, extern personal och andra uppdragstagare som utför arbete åt Jämtkraft. Verksamhetsansvariga chefer och funktionsföreträdare ska säkerställa att både personal och andra berörda parter tar del av denna policy och relaterade regelverk.