Integritets- och personuppgiftspolicy

Från 2018-05-25 gäller följande policy som upprättats för Jämtkraft AB.

Grundläggande principer 

Jämtkraft AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Genom att använda Jämtkraft AB och dess dotterbolags tjänster, accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Jämtkraft AB och dess dotterbolag använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för rätt ändamål och syfte, och vi använder bara de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. 

Ändamål 

Denna policy har upprättats för att värna om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Personuppgifter vi behandlar 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag.  

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar 

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc. 

 • Debiteringsgrundande information - avtal, mätvärden, anläggning/bostad/lokal osv. 

 • Betalningsinformation - fakturainformation, fakturahistorik, bankkontonummer, etc. 

 • Hur du interagerar med oss - Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt, hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, leveransnotiser när vi kontaktar dig. Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll 

 • Enhetsinformation – cookies, webbläsare, tidszon, operativsystem, plattform. 

Insamling av information 

Jämtkraft AB och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra digitala kanaler bli kund, beställa tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av information av olika typer. På dessa kanaler kan vi därför be dig att uppge någon eller några av följande uppgifter: namn, adress, fastighetsbeteckning, postort, kontaktinformation, anläggnings-id, nätområde, personnummer och kundnummer när så krävs för att fullfölja din förfrågan eller för att kunna leverera din tjänst. 

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att 

 • du tillhandahåller oss direkt, när du till exempel blir kund 

 • registreras när du besöker vår hemsida 

 • vi får från offentliga register 

 • vi får när du anlitar en av våra medarbetare 

 • vi får när du anmäler dig till våra informationsträffar, seminarier och event 

 • vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 

 • vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 

 • registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier 

 • vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 

Information vi ger till dig 

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi har rutiner, arbetssätt och IT-system för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. 

Lagring av information 

Jämtkraft AB och våra dotterbolag förbinder sig att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt samt att inte samla in fler personuppgifter än vad som krävs eller lagra dina uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig samt för att följa rådande lagstiftning. I vissa situationer kan personuppgifter komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av Jämtkraft eller av annan leverantör eller underleverantör. Innan så sker genomförs bedömning av säkerheten för att säkerställa att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Dina rättigheter 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du som registrerad: 

 • rätt att få tillgång till din data. Du kan begära registerutdrag för att kontrollera och verifiera den information vi har om dig. 

 • rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig. 

 • rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.  

 • rätt att neka till direktmarknadsföring. 

Cookies 

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Jämtkraft AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig. 

När du besöker de delar av Jämtkrafts eller våra dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet. 

Säkerhet 

Jämtkraft AB och våra dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta uppnås genom fysiska, elektroniska och praktiska åtgärder, inklusive utbildning och fortbildning av vår personal. Syftet är att ge högsta möjliga skydd åt personuppgifter vad gäller dataförlust, felaktig användning eller icke-auktoriserad åtkomst, utlämnande av uppgifter, förändring eller destruktion. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga och extra skyddsvärda uppgifter behandlas (användning av informationen). 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, leverantörer och underleverantörer. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt avtal eller lag.  

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal (personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal) som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Personuppgiftsansvarig 

Jämtkraft AB är personuppgiftsansvarig för ovan nämnda personuppgiftsbehandling, vilket innebär att det åligger oss att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt vis och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Förfrågningar 

Om du har några frågor gällande denna integritets- och personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på adressen dpo@jamtkraft.se eller skicka informationen skriftligt till vår postadress: Jämtkraft AB, Box 394, 831 25 Östersund. 

Kontakta oss 

Jämtkraft AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556001-6064 och har sitt säte på Kyrkgatan 21, 831 50 Östersund. Vår kundtjänst tar gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.  

Postadress: Jämtkraft AB, Box 394, 831 25 Östersund.
Telefon: 063-14 90 00
E-post: info@jamtkraft.se

Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn 

Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn kan komma att göras och kommer då att uppdateras på denna sida. Ändringar börjar gälla från och med att den reviderade integritetspolicyn publiceras på hemsidan.