Miljöarbete

Vårt ansvar är att se till att Jämtkrafts avtryck i miljön blir så små som möjligt. Vi vill också återinvestera i miljön i form av restaureringar och förbättringar, så att summan av vår verksamhet blir positiv för framtiden.

maskrosor på en sommaräng i soluppgång

Förnybar energi

Vårt huvudsakliga bidrag på miljöområdet är att all el och värme ska komma från förnybara energikällor. Vi ska öka vårt bidrag av förnybar energi. Ju mer förnybar energi vi producerar, desto mindre olja och kol behövs någon annanstans, tänker vi.

Förbättringar för biologisk mångfald

Vi värnar om biologisk mångfald i anslutning till våra anläggningar och arbetar för att skydda och återskapa ekologiska värden. Några exempel på miljöprojekt vi driver eller medverkar i är:

Andra bedömer oss

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt förbättringsarbete. De som berörs av vår verksamhet, hjälper oss att prioritera vilka fokusområden vi ska ha i det fortsatta arbetet via den årliga intressentanalysen. Vår miljöpolicy definierar grunden för vårt miljöarbete. Utifrån den sätter vi mål och gör uppföljningar i ett miljöledningssystem. I vår årliga hållbarhetsredovisning redovisar vi hur arbetet går.

Jämtkrafts

Redovisningar

I Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisningar får du ta del av aktuella frågor i vår verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan också läsa om hållbarhetsarbetet, hur vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljö, människor och ekonomi.

Redovisningar