Nytt kraftvärmeverk i Lugnvik

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi planerar att bygga ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.

fotomontage-nytt-kraftvärmeverk-lugnvik

Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk skulle kunna komma att utformas.

Tryggar en stabil och säker leverans av fjärrvärme

Delar av Jämtkrafts värmeproducerande pannor vid fjärrvärmeanläggningen i Lugnvik är föråldrade och behöver ersättas med en driftsäkrare panna

Med ett nytt biokraftvärmeverk säkerställer vi att fler fastigheter kan ansluta sig till fjärrvärmenätet och att leveranserna av fjärrvärme blir stabilare och säkrare. Det bidrar även till en ökad produktion av förnybar el då en tredjedel av energin ett kraftvärmeverk ger blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

De gamla pannorna kommer dock att finnas kvar som reservpannor, som en säkerhet vid oförutsedda händelser.

Begränsad påverkan på omgivningen

Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.

En avgörande betydelse i val av plats är att anläggningen ska ha begränsad påverkan på omgivningen. Val av plats är också viktig rent logistiskt när det gäller transporter och infrastruktur, samt i förhållande till fjärrvärmenät, elnät och närhet till fjärrvärmekunder.

Vid den befintliga anläggningen finns redan allt på plats och därför bedöms det som mest fördelaktigt att bygga inom samma område.

Åtgärder för att minska miljöpåverkan

Både det befintliga kraftvärmeverket och det planerade nya eldas med biobränsle – restprodukter från skog- och träindustri. Trots 100% förnybart bränsle bildas vissa utsläpp.

Den huvudsakliga påverkan på miljön från ett kraftvärmeverk sker genom utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till luft består bland annat av kväveoxider, svaveldioxid, stoftpartiklar och koldioxid, som bildas vid förbränning. Utsläpp till vatten innebär risk för påverkan av temperatur, pH och suspenderat material. För att minimera utsläppen kommer det nya kraftvärmeverket uppfylla alla miljölagkrav och byggas med bästa tillgängliga reningsteknik.

Det bildas även fasta restprodukter i form av aska från förbränningen i ett kraftvärmeverk. Utifrån askkvalitet och lagkrav kommer askan att återföras till skog, återanvändas eller tas om hand så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi har tagit fram lagringsstrategier för att minimera risk för lukt och damm från de bränslen som lagras öppet vid kraftvärmeverket. Lagringsstrategierna minimerar även risk för brand.

Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk skulle kunna komma att utformas.

Din åsikt spelar roll

Den verksamhet som vi planerar kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken. Ansökan kommer att omfatta hela verksamheten vid fjärrvärmeanläggningen i Östersund. I tillståndsansökan kommer även en utökning av det befintliga tillståndet av kylvattenuttag till processerna vid anläggningen att ingå.

Samråd ska genomföras innan ansökan upprättas. Den som söker tillstånd ska lämna upplysningar till de som kan komma att beröras av verksamheten så att de ges möjlighet att fråga och lämna synpunkter. De synpunkter som framkommer under samrådet ska redovisas till länsstyrelsen och prövningsmyndigheten.

Samrådsmöten

Med anledning av covid-19 kommer vi inte att bjuda in till ett fysiskt samrådsmöte. Istället kommer vi att samla information på den här sidan, skicka ut brev till berörda samt ta emot dina synpunkter digital eller per post.

Om du vill ha mer information eller vill ställa frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Niclas Öhlund på telefon 063-14 93 87 senast den 18 juni 2020.

Skicka in dina synpunkter
Om du vill skicka in synpunkter eller lämna in allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering gör du det via e-post till samradkvv@jamtkraft.se eller per post till: 

Niclas Öhlund
Jämtkraft 

Box 394
831 25 Östersund

Synpunkterna ska vara inskickade senast den 18 juni 2020.

Tidplan

AktiviteterTid
Samråd med myndigheter vår 2020
Samråd med närboende och särskilt berörda  vår/försommar 2020
Miljökonsekvensutredning  sommar/höst 2020
Tillståndsansökan  höst 2020
 Byggstart  vår 2022
 Driftstart och provdrift  höst 2024
Invigning  jan 2025