Nytt kraftvärmeverk i Lugnvik

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi planerar att bygga ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.

fotomontage på nytt kraftvärmeverk i lugnvik

lustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk skulle kunna komma att utformas.

Tryggar en stabil och säker leverans av fjärrvärme

Delar av Jämtkrafts värmeproducerande pannor vid fjärrvärmeanläggningen i Lugnvik är föråldrade och behöver ersättas med en driftsäkrare panna

Med ett nytt biokraftvärmeverk säkerställer vi att fler fastigheter kan ansluta sig till fjärrvärmenätet och att leveranserna av fjärrvärme blir stabilare och säkrare. Det bidrar även till en ökad produktion av förnybar el då en tredjedel av energin ett kraftvärmeverk ger blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

De gamla pannorna kommer dock att finnas kvar som reservpannor, som en säkerhet vid oförutsedda händelser.

Begränsad påverkan på omgivningen

Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.

En avgörande betydelse i val av plats är att anläggningen ska ha begränsad påverkan på omgivningen. Val av plats är också viktig rent logistiskt när det gäller transporter och infrastruktur, samt i förhållande till fjärrvärmenät, elnät och närhet till fjärrvärmekunder.

Vid den befintliga anläggningen finns redan allt på plats och därför bedöms det som mest fördelaktigt att bygga inom samma område.

Åtgärder för att minska miljöpåverkan

Både det befintliga kraftvärmeverket och det planerade nya eldas med biobränsle – restprodukter från skog- och träindustri. Trots 100% förnybart bränsle bildas vissa utsläpp.

Den huvudsakliga påverkan på miljön från ett kraftvärmeverk sker genom utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till luft består bland annat av kväveoxider, svaveldioxid, stoftpartiklar och koldioxid, som bildas vid förbränning. Utsläpp till vatten innebär risk för påverkan av temperatur, pH och suspenderat material. För att minimera utsläppen kommer det nya kraftvärmeverket uppfylla alla miljölagkrav och byggas med bästa tillgängliga reningsteknik.

Det bildas även fasta restprodukter i form av aska från förbränningen i ett kraftvärmeverk. Utifrån askkvalitet och lagkrav kommer askan att återföras till skog, återanvändas eller tas om hand så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi har tagit fram lagringsstrategier för att minimera risk för lukt och damm från de bränslen som lagras öppet vid kraftvärmeverket. Lagringsstrategierna minimerar även risk för brand.

Status i projektet

I januari 2021 lämnade vi in en ansökan för att bygga ett nytt kraftvärmeverk till Mark och miljödomstolen i Östersund. Ansökan omfattar en beskrivning av vad vi vill bygga och vilka åtgärder vi vidtar för att minimera påverkan på miljön. Samtidigt som processen runt tillstånd enligt miljöbalken löper så fortgår arbetet med att besluta på detaljnivå hur anläggningen ska se ut. Du hittar samtliga dokument i ansökan på den här sidan.

Tidplan

AktiviteterTid
Samråd med myndigheter vår 2020
Samråd med närboende och särskilt berörda  vår/försommar 2020
Miljökonsekvensutredning  sommar/höst 2020
Tillståndsansökan  januari 2021
 Byggstart  höst 2022
 Driftstart och provdrift  höst 2024
Invigning  januari 2025