Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik skulle kunna komma att utformas.

Nytt kraftvärmeverk i Lugnvik

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi bygger nu ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.


Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk skulle kunna komma att utformas.

Tryggar en stabil och säker leverans av fjärrvärme

Delar av Jämtkrafts värmeproducerande pannor vid fjärrvärmeanläggningen i Lugnvik är föråldrade och behöver ersättas med en driftsäkrare panna. 

Med ett nytt biokraftvärmeverk säkerställer vi att fler fastigheter kan ansluta sig till fjärrvärmenätet och att leveranserna av fjärrvärme blir stabilare och säkrare. Det bidrar även till en ökad produktion av förnybar el då en tredjedel av energin ett kraftvärmeverk ger blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

De gamla pannorna kommer dock att finnas kvar som reservpannor, som en säkerhet vid oförutsedda händelser.

Begränsad påverkan på omgivningen

Det nya kraftvärmeverket placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.

En avgörande betydelse i val av plats är att anläggningen ska ha begränsad påverkan på omgivningen. Val av plats är också viktig rent logistiskt när det gäller transporter och infrastruktur, samt i förhållande till fjärrvärmenät, elnät och närhet till fjärrvärmekunder.

Vid den befintliga anläggningen finns redan allt på plats och därför bedöms det som mest fördelaktigt att bygga inom samma område.

Åtgärder för att minska miljöpåverkan

Både det befintliga kraftvärmeverket och det nya eldas med biobränsle – restprodukter från skog- och träindustri. Trots 100% förnybart bränsle bildas vissa utsläpp.

Den huvudsakliga påverkan på miljön från ett kraftvärmeverk sker genom utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till luft består bland annat av kväveoxider, svaveldioxid, stoftpartiklar och koldioxid, som bildas vid förbränning. Utsläpp till vatten innebär risk för påverkan av temperatur, pH och suspenderat material. För att minimera utsläppen kommer det nya kraftvärmeverket uppfylla alla miljölagkrav och byggas med bästa tillgängliga reningsteknik.

Det bildas även fasta restprodukter i form av aska från förbränningen i ett kraftvärmeverk. Utifrån askkvalitet och lagkrav kommer askan att återföras till skog, återanvändas eller tas om hand så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi har tagit fram lagringsstrategier för att minimera risk för lukt och damm från de bränslen som lagras öppet vid kraftvärmeverket. Lagringsstrategierna minimerar även risk för brand.

Status i projektet

Efter tre år av förberedelse startade arbetet med grundläggning strax innan Jul 2022. Grundarbetet kommer att pågå under hela 2023 eftersom det är flera byggnadsdelar som ska uppföras.

I augusti kommer pannhuset att börja byggas och som en del av det arbetet monteras också stora delar av processutrustningen.

Turbinen som skall generera el av den ånga som kommer från pannan lyfts in genom taket i juni 2024. När det är gjort skall den kopplas ihop med både pannan och fjärrvärmesystemet som tar hand om värmen som är kvar efter att ångan passerat turbinen.

Utrustning för att förse pannan med biobränsle kommer att monteras under våren och sommaren 2024.

Hela hösten 2024 kommer sedan behövas för att driftsätta anläggningen och vi räknar med att vara igång vid årsskiftet 2024/25.

Under våren 2024 kommer vi också att bygga ett nytt pumphus som skall säkerställa att vi får in värmen till hela Östersund via fjärrvärmenätet.

Tidplan
AktiviteterTid
Samråd med myndighetervår 2020
Samråd med närboende och särskilt berörda vår/försommar 2020
Miljökonsekvensutredning sommar/höst 2020
Tillståndsansökan januari 2021
Byggstart höst 2022
Driftstart och provdrift höst 2024
Invigning januari 2025
Så fungerar fjärrvärme och bioenergi i kraftvärmeverk.

Frågor och svar om nya kraftvärmeverket