Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik skulle kunna komma att utformas.

Nytt kraftvärmeverk i Lugnvik

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi bygger nu ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.

Illustrationen visar ett förslag på hur ett nytt kraftvärmeverk skulle kunna komma att utformas.

Tryggar en stabil och säker leverans av fjärrvärme

Jämtkraft bygger ett nytt kraftvärmeverk i Östersund för att långsiktigt säkra leveranser av förnybar fjärrvärme till en stad i tillväxt.

Det nya kraftvärmeverket byggs invid det befintliga på anläggningen i Lugnvik och kommer ersätta ett antal äldre värmepannor som finns i Östersunds fjärrvärmenät. Det är också anpassat för att kunna köras under sommaren då värmebehovet är lägre, vilket möjliggör produktion av förnybar el året om.

Förnybar el

I kraftvärmeverket produceras inte bara värme utan också el, en tredjedel av energin blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

Jämtkraft använder enbart förnybara bränslen i värmeanläggningarna som finns utspridda på åtta olika nät inom ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre.

Det nya kraftvärmeverket blir inget undantag och byggs för att eldas med biobränslen i form av restprodukter från skogen och returträ. Stor vikt har lagts på att bygga en panna som kan hantera ett stort inslag av returträ eftersom det ofta är fördelaktigt prissatt. Det är en komplex anläggning med avancerad teknik för förbränning och rening av rökgaser och vatten.

Status i projektet

Förberedelser har pågått i fyra år och byggnationerna startade med grundläggningsarbeten i december 2022. Sommaren 2023 påbörjades bygget av pann-och turbinhus och hösten 2023 pågår montage av processdelar.

Parallellt med detta pågår arbetet med bränslefickan som är en stor betongkonstruktion nedsprängd i marken. Bilar med biobränsle kommer köra och tippa direkt i fickan. Därefter transporteras bränslet vidare till ett försåll och sedan vidare till ett sållhus som också håller på att grundläggas.

Turbinen och kringutrustning kommer att lyftas in i turbinhuset i juni 2024 och därefter startar arbete med intrimning och provdrift som pågår hela hösten 2024.

Planerat övertagande är i februari 2025.

Utöver nytt kraftvärmeverk så kommer Jämtkraft också uppföra en ny anläggning för att krossa biobränsle.

Förstärkningar av fjärrvärmenätet pågår också för att säkerställa att tillräckligt mycket värmeenergi kan flyttas till hela nätområdet och för att skapa redundans. Som en del i det byggs dessutom en ny pumpstation på Lugnviksområdet.

Tidplan
AktiviteterTid
Samråd med myndighetervår 2020
Samråd med närboende och särskilt berörda vår/försommar 2020
Miljökonsekvensutredning sommar/höst 2020
Tillståndsansökan januari 2021
Byggstart höst 2022
Driftstart och provdrift höst 2024
Invigning januari 2025
Så fungerar fjärrvärme och bioenergi i kraftvärmeverk.

Frågor och svar om nya kraftvärmeverket