Sidan av vattenkraftverket i Hissmofors. På väggen sitter Jämtkrafts logotyp och i bakgrunden syns vatten vid kraftverket.

Mer förnybar energi och reglerkraft från Hissmofors

Hissmofors vattenkraftverk har större kapacitet än vad som nyttjas idag. För att kunna producera mer förnybar energi och reglerkraft vill Jämtkraft ges möjlighet att avleda mer vatten via turbinerna istället för att, som idag, leda vatten via utskovsluckorna under perioder med högt vattenstånd.

Enligt nuvarande vattendom får Jämtkraft avleda 440 m3/s genom kraftverksturbinerna men anläggningen har kapacitet för 550 m3/s. Det betyder att den överskridande mängden vatten vid höga flöden måste spillas vilket i sin tur innebär att värdefull produktion av förnybar energi går förlorad.

Utan att ändra anläggningen skulle Jämtkraft med den ökade avledningen via turbinerna enkelt kunna producera ytterligare cirka 1 GWh förnybar energi, vilket motsvarar el till cirka 80 villor eller 500 lägenheter.

Reglerkraft för stabilare elnät

Jämtkraft tillhandahåller i dag reglerkraft inom ramen för nuvarande avledning av vatten via turbinerna. Jämtkraft ansöker om att även kunna tillföra reglerkraft då en ökad produktion sker.

Reglerkraft behövs för att kunna upprätthålla balans mellan elproduktion och förbrukning och är nödvändig för att bibehålla ett stabilt elnät. För att nätet skall vara stabilt krävs att nätfrekvensen ligger så nära 50 hertz som möjligt. Om frekvensavvikelser uppstår i elnätet kompenseras dessa med hjälp av tillfälliga ökningar eller sänkningar av flödet genom turbinerna. Jämtkraft levererar idag reglerkraft till Svenska Kraftnät och det nationella stamnätet på detta sätt. Jämtkraft har för avsikt att fortsatt tillhandahålla denna reglerkraft men med tillägget att samma reglering även ska kunna ske då den ökade energiproduktionen sker.

Ansökan om ökad avledningsrätt till miljödomstolen sker i enlighet med miljöbalkens kapitel 11.

Samråd

För att ansökan till miljödomstolen skall få en bra utformning sker ett så kallat samlat undersöknings- och avgränsningssamråd med berörda sakägare. I detta fall med fastighetsägare med mark i närhet till Indalsälven nedströms Hissmofors, samebyn, Krokoms kommun och andra myndigheter. Innehållet i samrådsmaterialet finns bland dokumenten här på sidan.

Redan under 2020 skedde samråd med berörda parter men då det har gått tre år sedan dess gör Jämtkraft nu ett nytt samråd. Redogörelse för tidigare samråd finns i dokumentet Samrådsredogörelse från samråd 2020 bland dokumenten här på sidan.

Om Hissmofors vattenkraftstation

I Hissmofors, Krokom, har Jämtkraft producerat el sedan 1897. Nuvarande anläggning renoverades och byggdes klart 2013. Kraftverket är det första längs Indalsälven nedanför Storsjön. Hissmofors är Jämtkrafts största vattenkraftverk med en årlig produktion om cirka 320GWh/år, det motsvarar energi till cirka 64 000 hushåll*

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Samråd fastighetsägare/sameby/fvof/länsstyrelse och andra myndighetermaj/juni 2023
Tillståndsansökan skickas inhösten 2023