Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Skissbild på Jämtkrafts nya kraftvärmeverk, KVV2.

Nytt kraftvärmeverk i Lugnvik

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi bygger nu ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.

Illustration av hur det nya kraftvärmeverket kommer att se ut när det står klart intill nuvarande kraftvärmeverk som är från 2001.

Tryggar en stabil och säker leverans av fjärrvärme

Jämtkraft bygger ett nytt kraftvärmeverk i Östersund för att långsiktigt säkra leveranser av förnybar fjärrvärme till en stad i tillväxt.

Det nya kraftvärmeverket byggs invid den befintliga anläggningen i Lugnvik och kommer ersätta ett antal äldre värmepannor som finns i Östersunds fjärrvärmenät. Den nya anläggningen är också anpassad för att kunna köras under sommaren då värmebehovet är lägre, vilket möjliggör produktion av förnybar el året om.

Förnybar el

I kraftvärmeverket produceras inte bara värme utan också el, en tredjedel av energin blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

Jämtkraft använder enbart förnybara bränslen i värmeanläggningarna som finns utspridda på åtta olika nät inom ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre.

Det nya kraftvärmeverket blir inget undantag och byggs för att eldas med biobränslen i form av restprodukter från skogen och returträ. Stor vikt har lagts på att bygga en panna som kan hantera ett stort inslag av returträ vilket möjliggör en större bränsleflexibilitet. Det är en komplex anläggning med avancerad teknik för förbränning och rening av rökgaser och vatten.

Status i projektet

Efter fyra år av förberedelser, tillståndsansökningar, upphandlingar med mera påbörjades bygget sommaren 2023. Sedan dess har åtskilligt skett i form av markarbeten, gjutningar och montagearbeten. Ett nytt turbin- och pannhus byggs och delarna till biobränslepannan har lyfts in, turbinen lyfts på plats till sommaren. Intrimning och provdrift pågår hela hösten och vintern. Planerat övertagande sker i februari 2025.

Parallellt med bygget av nytt kraftvärmeverk byggs också en ny krossanläggning och en ny stor "bränsleficka" som rymmer 1200-1300 kubikmeter flis. Den nya bränslefickan underlättar hanteringen av biobränslet, både ur transporthänseende och sortering.

Förstärkningar av fjärrvärmenätet runt omkring Östersund pågår också för att säkerställa att tillräckligt mycket värmeenergi kan flyttas till hela nätområdet och för att skapa redundans. Som en del i det byggs dessutom en ny pumpstation på Lugnviksområdet.

Tidplan
AktiviteterTid
Samråd med myndighetervår 2020
Samråd med närboende och särskilt berörda vår/försommar 2020
Miljökonsekvensutredning sommar/höst 2020
Tillståndsansökan januari 2021
Byggstart höst 2022
Förstärkning av fjärrvärmenät i Östersundsommar 2024
Driftstart och provdrift höst/vinter 2024
Invigning vår/sommar 2025
Så fungerar fjärrvärme och bioenergi i kraftvärmeverk.

Frågor och svar om nya kraftvärmeverket