Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Vy över en äng med maskrosor i soluppgång.

Miljöarbete och miljöpolicy

Vårt ansvar är att se till att Jämtkrafts avtryck i miljön blir så små som möjligt. Vi vill också återinvestera i miljön i form av restaureringar och förbättringar. Så att summan av vår verksamhet blir positiv för framtiden.

Förnybar energi

Vårt huvudsakliga bidrag på miljöområdet är att all el och värme ska komma från förnybara energikällor. Vi ska öka vårt bidrag av förnybar energi. Ju mer förnybar energi vi producerar, desto mindre olja och kol behövs någon annanstans, tänker vi.

Förbättringar för biologisk mångfald

Vi värnar om biologisk mångfald i anslutning till våra anläggningar och arbetar för att skydda och återskapa ekologiska värden. Några exempel på miljöprojekt vi driver eller medverkar i är:

 • Återställning av torvtäkter
 • Nätmiljöplaner för att identifiera skyddsområden i Jämtkrafts kraftledningsgator

Andra bedömer oss

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt förbättringsarbete. De som berörs av vår verksamhet hjälper oss att prioritera fokusområden i det fortsatta arbetet via den årliga intressentanalysen. Vår miljöpolicy definierar grunden för vårt miljöarbete. Utifrån den sätter vi mål och gör uppföljningar i ett miljöledningssystem. I vår årliga hållbarhetsredovisning redovisar vi hur arbetet går.

Miljöpolicy som främjar hållbar utveckling

Jämtkraft förädlar förnybara naturresurser till energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling.

 • Jämtkraft ska aktivt minska klimatpåverkan och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, globalt, regionalt och lokalt.
 • Jämtkraft ska samarbeta med ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter.
 • Jämtkraft ska ytterligare förbättra anläggningar, metoder och rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan samt verka för att öka andelen förnyelsebar energi.
 • Jämtkraft följer gällande lagstiftning och andra bindande krav.
 • Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan integreras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhetsperspektiv hushålla med jordens resurser.
 • Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälso- och miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten.
 • Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav.
 • Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde.
 • Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösamordnare.