Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

 • Fakturadatum är 2022-01-11
 • OCR/Fakturanummer börjar på 300
 • Du fick fakturan 2023-07-03

Östersunds nya elnät

Jämtkraft bygger nytt elnät i Östersund med omnejd. Ledningarna och stolparna från 1940–1960 talet är gamla och behöver förnyas. Ett utbyggt elnät som klarar av att transportera mer effekt är också en förutsättning för samhällets elektrifiering, det möjliggör även tillväxt och utveckling.

Att leverera ett robust regionalt kraftsystem med hög driftsäkerhet och möjliggöra utveckling i regionen är en av Jämtkrafts grunduppgifter. Därför bygger vi ett nytt elnät.

Fem mil nytt nät

Totalt handlar det om cirka fem mil ny elledning och tre nya regionsstationer, två nya brytarställverk och fördelningsstationer i kundanläggningarna. De nya ledningarna byggs från Svenska kraftnäts stamnätsstation i Midskog öster om Östersund via Östersem och så småningom vidare mot Kattstrupeforsen. Ledningarna dras mestadels i befintliga men breddade kraftledningsgator. Arbetet sker i etapper med planerad grävstart 2025 och driftsättning i slutet av 2027.

De flesta av de nya ledningarna kommer att ligga i det högre spänningsintervallet på 220 kV. Högre spänning innebär kortfattat att alla komponenter i bygget blir större och projektet mer komplext. Jämtkrafts nät utgörs sedan tidigare till största delen av ledningar med 0,4 – 130 kV samt produktionsledningar med 220 kV.

Att ledningsnätet byggs om för ökad effekt är av avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling och möjligheten att möta kundbehov från energiintensiv industri. Det är dessutom viktigt för en framtidssäkring som möjliggör flexibilitet i elnätet. Ett utbyggt ledningsnät ger samtidigt högre drift- och personsäkerhet.

Det nya elnätet kommer mestadels att gå utmed befintliga ledningsgator, på två ställen avviker det; vid 130 kV ledningen till Verksmon och vid ”böjen” på 220 kV ledningen i närheten till Östersem, inringade områden på kartan.

Mörkgrönt = 220 kV ledning
Orange = 130 kV ledning

Två sträckor 2025–2027

 1. Midskog – Verksmon. Dagens 130 kV ledning från tas ned och ersätts med 220 kV ledning
 2. Verksmon – Östersem. Dagens 130 kV ledning förstärks med en 220 kV ledning. 130 kV-ledningen behålls som reserv vid behov.

Fakta

 • Fem mil nya elledningar
 • Tre nya nätstationer
 • Stolpar i stål (16–40 meter) i stället för dagens trästolpar (16–25 meter).
  Stålstolpar har en livslängd på cirka 100 år och trästolpar cirka 60 år.
 • Investering: 1,63 miljarder
Tidplan
Samråd Midskog-Verksmon genomfört2022/2023
Samråd Verksmon-Östersem Q2/Q3 2023
Projektering upphandlingar2023–2025
Grävarbeten påbörjas Q4 2025
Båda ledningar planerat driftsatta Q3 2027