Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Arbete med elnätet.

Elnätet framtidssäkras i Järpen

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om tillstånd för en ny 130 kV kraftledning. Planen är att den ska sträcka sig från en ny fördelningsstation i Järpen, till befintlig stamnätsstation i Järpströmmen.

Syftet med ledningen är att säkerställa elförsörjningen i området. Förutsatt att ledningen medges tillstånd att uppföras i hela sin sträckning, så medför det att den cirka 20 km långa 130 kV-ledningen mellan Järpen och Björnänge inte längre behövs. Den kommer därmed att tas bort.

Under sommaren 2020 genomfördes ett första samråd i syfte att undersöka olika stråkalternativ för ledningen. Utifrån det som framkom under det första samrådet reviderades alternativen och nya alternativ togs fram för ett andra samråd under vintern 2020-2021. Ytterligare en revidering av alternativen har genomförts efter det och Jämtkraft Elnät genomför under våren 2021 ett tredje samråd. 

Elnätet framtidssäkras från Järpen till Järpströmmen... 

För att den nya ledningen ska uppfylla sitt syfte att framtidssäkra elnätet mellan Järpen och Järpströmmen måste ledningen förbinda den nya planerade fördelningsstationen i Järpen med den befintliga stamnätsstationen i Järpströmmen. Elnätet i Järpen- och Mörsilområdet kommer att få en säkrare elförsörjning, samt en framtida möjlighet att kunna växa och expandera.

...samt västerut mot Åredalen

Ledningen kommer även medföra att elnätet in mot Åredalen framtidssäkras. Expansionen i Åredalen fortsätter och det kommer att innebära ett ökat elbehov i framtiden. En förutsättning för projektet är att Jämtkraft Elnät AB erhåller alla tillstånd och kan ansluta till den befintliga stamnätsstationen i Järpströmmen.

Denna prövning omfattar enbart ledningssträckan mellan Järpen och Järpströmmen, inte själva fördelningsstationen som alltså planeras att byggas i Järpen.

Din åsikt spelar roll

Under förstudien utreder vi stråkalternativen. I denna fas vill vi informera alla som känner sig berörda, samt få in värdefulla åsikter som vi kommer att ta med i det fortsatta arbetet. Vi kommer att hålla ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd utifrån Miljöbalken kapitel 6, paragraf 24. När samrådstiden är över tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning som vi skickar till Energimarknadsinspektionen, tillsammans med ansökan om nätkoncession – tillstånd för den nya ledningen enligt ellagen.

Hur berörs din fastighet? 

I vår kartportal kan du själv se på kartan hur din egen fastighet ligger i förhållande till de olika stråkalternativen genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Med hjälp av ritverktyget i verktygsfältet kan du, om du vill, rita in ditt eget förslag över ledningens sträckning. Du kan sedan spara ner din karta genom att trycka på knappen för utskrift. Skicka ditt förslag via e-post till samrad@jamtkraft.se

Mer information om de olika stråkalternativen hittar du i samrådsunderlaget som du kan ladda ner här på sidan. Önskar du en fysisk karta över hur de olika stråkalternativen ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica Raftsjö-Lindberg. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession Juli 2022
  • Förväntat beslut om koncession Under 2023
  • Projektering och upphandling Under 2024
  • Byggstart 2025
  • Planerad idrifttagning 2026