Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om

Avbrottsersättning

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

När kan jag få avbrottsersättning och hur fungerar det?

Som elanvändare har du rätt till såväl avbrottsersättning som skadestånd enligt ellagen. För att du ska kunna få avbrottsersättning utbetald, måste strömavbrottet ha pågått sammanhängande i minst 12 timmar. När elen återigen fungerat oavbrutet i minst två sammanhängande timmar anses avbrottet ha upphört.

Elnätsföretaget ska betala ut avbrottsersättningen så snart som möjligt, men senast inom sex månader från utgången av den månad då de fått kännedom om avbrottet. Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1 200 kronor (se tabell nedan). Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid ska elnätsföretaget betala ränta enligt paragraf 6 i räntelagen (1975:635).

Mindre avbrott registreras inte automatiskt i Jämtkraft Elnäts system. Därför krävs det att du som kund gör en felanmälan för att dessa avbrott ska komma till vår kännedom. Vid
omfattande avbrott som berör många kunder behövs ingen särskild felanmälan. Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan. Om du som elanvändare inte har fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Du som drabbats av ett längre strömavbrott kan anmäla detta via vår skadeanmälan. Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1 200 kronor.

Hur beräknas ersättningsnivån?

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med socialförsäkringsbalken, paragraf 6 och 7 i andra kapitlet. Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Ersättningsnivå
AvbrottsperiodErsättningsnivå av årlig nätkostnad i procentMinimibelopp ersättning i kronor*
12−24 timmar12,5 %1 200 kronor
24−48 timmar37,5 %2 400 kronor
48−72 timmar62,5 %3 600 kronor
72−96 timmar87,5 %4 800 kronor
96−120 timmar112,5 %6 000 kronor
120−144 timmar137,5 %7 200 kronor
144−168 timmar162,5 %8 400 kronor
168−192 timmar187,5 %9 600 kronor
192−216 timmar212,5 %10 800 kronor
216−240 timmar237,5 %12 000 kronor
240−264 timmar262,5 %13 200 kronor
264−288 timmar287,5 %14 400 kronor
>288 timmar300 %15 600 kronor

*Den maximala ersättningen per avbrott är 300 procent av den årliga nätavgiften.

Mindre ersättning i vissa fall

Ingen regel utan undantag. I vissa fall har du som elanvändare rätt till mindre eller ingen ersättning.

Vad gäller vid jämkning?

Vid vissa förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas, det kallas för jämkning. Det kan ske i följande två fall:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller
  • Om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker

Det är elnätsföretaget som beslutar om jämkning ska ske, mot bakgrund av ovanstående.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Som elanvändare har du inte rätt till avbrottsersättning i följande fall:

  • Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse
  • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl, eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande. Ersättning kan alltså komma att reduceras eller utebli om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.
  • Om avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kV (kilovolt) eller mer.
  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Om du redan var frånkopplad då avbrott inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.

Var kan jag få vägledning?

Om du som elanvändare behöver vägledning om saker som jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.