Skadestånd

Har du drabbats av skador till följd av något som inträffat inom våra verksamhetsområden? Om skadorna beror på att vi inte har levt upp till vårt ansvar kan ersättning från oss bli aktuellt.

Har du drabbats av egendomsskador?

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Om skadorna skulle visa sig bero på att vi på Jämtkraft Elnät inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. 

Du kan ha rätt till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar
ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas. Kontakta oss på Jämtkraft Elnät för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Så här gör du en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan digitalt eller skriv ut och posta dokumentet Skadeanmälan till:

Jämtkraft 
Diariet (Skadeanmälan)
Box 394
831 25 Östersund

Glöm inte att skicka med underlag, till exempel inköpskvitto, reparationsrapport, foton eller andra handlingar som kan styrka din anmälan. Föremålet förvaras hos dig tills du får besked från oss.

Digital skadeanmälan

Tänk på att begära skadestånd inom två år

Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad.

Avbrottsersättning räknas av från skadeståndet

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

vad gäller vid jämkning?

Skadestånd kan jämkas (sänkas) om ersättningsskyldigheten är så omfattande att det påverkar Jämtkrafts ekonomiska förhållanden.

Undantag från Rätten till skadestånd

Ingen regel utan undantag. Som elanvändare har du inte rätt till skadestånd i följande fall:

  • Om vi som elnätsföretag visar att avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande. Ersättning kan alltså komma att reduceras eller utebli om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.

Vill du ha vägledning?

Om du som elanvändare behöver vägledning om saker som jämkning av skadestånd eller om undantag gäller, kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om skadestånd prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Skadestånd för privatpersoner

Regler om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen och i energibranschens allmänna avtalsvillkor

Skadestånd för företag

Näringsidkare som kan visa att ett elnätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Digital skadeanmälan