Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Skadestånd

Har du drabbats av skador på grund av ett strömavbrott eller annan brist i Jämtkrafts elnät? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Har du drabbats av egendomsskador?

Din hemförsäkring täcker i de flesta fall dina förluster och skador. Vi brukar rekommendera att man gör en skadeanmälan snarast till sitt försäkringsbolag. Det är det snabbaste och enklaste sättet att reglera skadan och få ersättning. Ersättning för självrisken kan erhållas från oss i de fall vi är ersättningsskyldiga. Kontakta oss när du har gjort klart med ditt försäkringsbolag, så hjälper vi dig.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust. Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas. Kontakta oss på Jämtkraft Elnät för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3 500 kronor kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst.

Så här gör du en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan digitalt eller skriv ut och posta dokumentet Skadeanmälan till:

Jämtkraft 
Diariet (Skadeanmälan)
Box 394
831 25 Östersund

Du kan även maila PDF:en och bifogade dokument till: skadestand@jamtkraft.se

Kom ihåg att dokumentera dina skador med exempelvis fotografier och kvitton, eftersom bevisbördan för de skador som uppstått och att skadorna beror på strömavbrottet eller brister i elnätet ligger hos dig. Detta gäller oavsett om du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag eller om det är vi som reglerar skadan.

Om du akut anlitat en reparatör innan du kontaktat oss eller ditt försäkringsbolag är det bra om du ber reparatören om en rapport så att skadorna och åtgärderna blir ordentligt dokumenterade.

Föremålet förvaras hos dig tills du får besked från oss.

Tänk på att begära skadestånd inom två år

Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad.

Avbrottsersättning räknas av från skadeståndet

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Vad gäller vid jämkning

Skadestånd kan jämkas (sänkas) om ersättningsskyldigheten är så omfattande att det påverkar Jämtkrafts ekonomiska förhållanden.

Undantag från rätten till skadestånd

Ingen regel utan undantag. Som elanvändare har du inte rätt till skadestånd i följande fall:

  • Om vi som elnätsföretag visar att avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande. Ersättning kan alltså komma att reduceras eller utebli om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.

Vill du ha vägledning?

Om du som elanvändare behöver vägledning om saker som jämkning av skadestånd eller om undantag gäller, kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om skadestånd prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Skadestånd för privatpersoner

Regler om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen och i energibranschens allmänna avtalsvillkor

Skadestånd för företag

Näringsidkare som kan visa att ett elnätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.