Hur fungerar bioenergi?

I Jämtkrafts kraftvärmeverk förädlas biobränsle till energi. Ett kraftvärmeverk ger både el och värme och kan drivas med nästan vilket bränsle som helst.

Restprodukter från skogen görs om till el och värme i vårt kraftvärmeverk och till värme i våra övriga anläggningar. Vi använder grenar och toppar som blir över vid skogsavverkningen, restprodukter från träindustrin, rötvirke, rivningsvirke och torv. Energi som annars skulle ha gått till spillo.

Det förnybara bränslet ger låga utsläpp av växthusgaser och en stor del kommer från energi som annars inte används. Oavsett vilket bränsle som används nyttjas energiinnehållet bättre än i traditionella kraftverk.

Överskottsenergin blir värme

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare. Ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar el som transporteras ut på elnätet.

I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen överförs den till fjärrvärmesystemet. Systemet av varmvattenledningar under jord som värmer upp husen i staden och varmvattnet i kranarna. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt, energin används väldigt resurseffektivt.