Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Illustration av hur elproduktion och bioenergi fungerar.

Hur fungerar bioenergi och fjärrvärme?

I Jämtkrafts kraftvärmeverk förädlas biobränsle till energi. Ett kraftvärmeverk ger både el och värme och kan drivas med nästan vilket bränsle som helst.

Så fungerar fjärrvärme och bioenergi i kraftvärmeverk

Trygg och varm med återvunnen energi

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via en värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och varmvatten.

Du kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralens reglerutrustning resten. Och du kan alltid se fram emot en varm dusch.

En fjärrvärmepanna istället för många

En enda värmepanna som värmer många hem istället för en panna i varje hem, det är grundtanken med fjärrvärme. Och vi använder förnybara bränslen som är varsamma med naturens resurser.

El och värme från skogens restprodukter

Restprodukter från skogen görs om till el och värme i vårt kraftvärmeverk och till värme i våra övriga anläggningar. 

Vi använder grenar och toppar som blir över vid skogsavverkningen, restprodukter från träindustrin, bränsleved och rivningsvirke. En stor del av det förnybara bränslet kommer alltså från energi som annars inte används.

Oavsett vilket bränsle som används nyttjas energiinnehållet bättre än i traditionella kraftverk. Vi använder följande bränslen:

Sågverksbiprodukter

Av en stock som kommer in i sågverket är det cirka 50 procent som blir plank och bräder. Resten, spån, bark och flis, är utmärkta bränslen för fjärrvärme.

Returträ

Vi tar tillvara träavfall från byggen och privatpersoner.

Skogsbränslen

Från skogen använder vi rester från avverkningar såsom grenar och toppar, även kallat GROT. Vi använder även trädrester från vägröjningar och gallringar, ved från gallringar eller avverkningar som inte duger till annat än bränsle. Ofta är det rötskadade träd.

Överskottsenergin blir värme

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare. Ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar el som transporteras ut på elnätet.

I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen överförs den till fjärrvärmesystemet. Systemet av varmvattenledningar under jord som värmer upp husen i staden och varmvattnet i kranarna. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt, energin används väldigt resurseffektivt.