Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En medarbetare på Jämtkraft klättrar på en elnätsstolpe på ett fjäll i skymningen en vinterdag.

Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät kommer att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. I samband med ledningsbygget kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet i form av en vindkraftspark.

Elnätet framtidssäkras

Mellan Krokom och Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnät, går idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan kommer vi att byta den befintliga ledningen mot en ny 130 kV luftburen ledning som sträcker sig från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs, Föllinge, har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta parken till Jämtkrafts elnät och vi kommer att göra anslutningen när vi bygger den nya ledningen.

Under våren 2023 fick Jämtkraft Elnät AB tillstånd för en ny 130 kV luftledning mellan Krokom och Föllinge. Då ytterligare effektbehov identifierades genomförde Jämtkraft Elnät AB samråd gällande ändring av koncession enligt 2 kap 27§ Ellagen för att ändra delar av ledningssträckan förbi Gravbränna, Lundsjön och över Långan.

Efter samrådet skickades synpunkterna i en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen för att bedöma miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade att ändringarna inte väntas ha betydande miljöpåverkan.

Utifrån inkomna synpunkter och med insamlat underlagsmaterial utvärderades även de olika alternativen i en alternativutredning. Påverkan på markanvändning och resurshushållning, boendemiljö och landskapsbild, naturmiljö och fågelliv, kulturmiljö, rennäring, friluftsliv och annan infrastruktur har bedömts och utvärderats. Jämtkraft Elnät AB valde det alternativ som ger upphov till minst påverkan och skickade i januari 2024 in en ansökan om ändringar på delar av linjekoncessionen.

Mer information från den tidigare genomförda tillståndsprocessen samt tillståndsprocessen avseende ändringarna hittar du i underlagen här på sidan.

Vad händer nu?

De fastighetsägare som berörs av ändringarna kommer att få en remiss från Energimarknadsinspektionen med möjlighet att lämna synpunkter på koncessionsändringen. Därefter får Jämtkraft Elnät AB möjlighet att svara på synpunkterna innan Energimarknadsinspektionen fattar beslut om ändringen.

Hur berörs din fastighet?

I vår kartportal kan du se hur din fastighet ligger i förhållande till den aktuella ledningssträckan genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Tidplan
AktiviteterNär
Ansökan om koncession2021
Beslut om koncession2023
Ansökan om ändring i koncession2024
Förväntat beslut om ändringar i koncession2024
Planerad byggstart:I dagsläget förskjutet i tid och oklart när projektet kommer att genomföras.