Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät kommer att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. I samband med ledningsbygget kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftspark.

Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge

På sträckan Krokom–Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnätsområde, går det idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan kommer vi att ersätta den befintliga ledningen med en ny 130 kV luftburen ledning, från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta vindkraftsparken till Jämtkrafts elnät och vi kommer att göra anslutningen i samband med att den nya ledningen byggs.

Beslut om ledningssträckan

Samråd har hållits med Länsstyrelsen, kommunen, rennäring, markägare och allmänheten utifrån Miljöbalken kapitel 6, paragraf 29-32. Parallellt utfördes även fältinventeringar i området. Efter samråden och inventeringarna vägdes alla intressen samman och beslut om ledningssträckning för linjekoncession fattades. Därefter upprättades en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på vald ledningssträcka som tillsammans med ansökan om nätkoncession skickades till Energimarknadsinspektionen.

Mer information från den genomförda tillståndsprocessen hittar du i underlagen från tidigare samråd som du kan ladda ner här på sidan.

Koncession

I mars 2023 beviljade Energimarknadsinspektionen Jämtkraft tillstånd att bygga och använda ledningen.

Hur berörs din fastighet?

I vår kartportal kan du se hur din fastighet ligger i förhållande till ledningssträckan genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Önskar du en fysisk karta över hur ledningen kommer att dras i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession 2021
  • Förväntat beslut om koncession 2023
  • Projektering och upphandling 2023
  • Planerad byggstart 2023-2025
  • Planerad idrifttagning Q3 2025