Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En elnätsstation bakom gallerstaket

Så fungerar tillståndsprocessen för ny elledning

När Jämtkraft Elnät planerar att bygga en ny elledning, eller att förlänga tillståndet för en befintlig ledning, då är det första steget en lång tillståndsprocess att ta sig igenom, där olika intressen ska vägas mot varandra. Först när det är gjort kan vi ansöka om tillstånd för ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Så här arbetar Jämtkraft

Här kan du se en tidslinje för tillståndsprocessen och hur vi jobbar med dess olika delar. Klicka på bilden för att förstora den eller ladda ner den som pdf. Klicka på länken för att även se förklaringar till bilden.
Tillståndsprocess för ny elledning – så här arbetar Jämtkraft

Samråd - Vad är det?

Under sommarhalvåret genomför vi olika former av fältinventeringar i naturen, i området för det planerade ledningsbygget. En annan mycket viktig del i processen är att hålla samråd, där alla som är intresserade (myndigheter, markägare, rennäring med flera) får möjlighet att komma till tals och bidra med sina synpunkter. 

Inför varje samrådsperiod skickar vi ut ett samrådsunderlag till alla markägare, med information om den planerade ledningen samt kartor som visar olika stråkalternativ i det tänkta området. Vi annonserar också om samråden i lokaltidningarna, för att nå ut till så många som möjligt. Underlaget finns också tillgängligt på vår hemsida.

Under samrådsperioden samlar vi sedan in synpunkter från alla som känner sig berörda av den aktuella ledningen. Vi har då kontakt med myndigheter, kommuner, markägare, rennäring, med flera.

I slutet av varje samrådsperiod sammanställer vi alla inkomna synpunkter. Sedan gör vi en bedömning av vilka stråkalternativ som ska finnas kvar, samt om något alternativ har tillkommit eller ska tas bort. Vi uppdaterar kartor och samrådsunderlag med den reviderade informationen, inför nästa samrådsperiod.

Till slut sammanställer vi all information i en rapport, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som vi skickar in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ansökan för ledningen.

Därefter tar det cirka 12-18 månader innan vi får besked om beslutet från Ei.

Hur lämnar jag in mina synpunkter på ledningen?

Har du synpunkter på den planerade ledningens stråkalternativ? Bra, det vill vi höra mer om! Det finns en rad olika sätt att förmedla dina synpunkter till oss:

  1. Samrådsmöten – Du kan komma på ett fysiskt samrådsmöte som vi brukar anordna ute i byarna, i närområdet för den planerade ledningen. Där berättar vi mer och du får chans att ställa frågor och lämna synpunkter.
  2. Skicka e-post med dina synpunkter till samrad@jamtkraft.se
  3. Ring oss på telefon – Du hittar kontaktuppgifter i samrådsunderlaget eller på respektive tillståndsprocess hemsida.
  4. Besök oss på Jämtkrafts huvudkontor i Östersund.
  5. Boka ett videomöte med oss – Videomöten har visat sig vara ett mycket smidigt sätt att mötas, då vi både kan prata och se varandra, samt på ett smidigt sätt titta på kartor tillsammans, genom att vi kan dela skärm med varandra.

Din åsikt spelar roll! Tveka inte att kontakta oss.

Vem gör vad i tillståndsprocessen?

När vi på Jämtkraft Elnät ska bygga en ny elledning till regionnätet eller stamnätet (40-220 kV) behöver vi först ansöka om tillstånd enligt ellagen (koncession för linje). Detsamma gäller när vi söker förlängt tillstånd för en befintlig ledning. Ansökan skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) www.ei.se

För att Ei ska kunna fatta beslut om ledningen får byggas, ska ansökan innehålla en mängd information som beskriver lämpliga stråkalternativ i terrängen. Ansökan ska också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka effekter de olika alternativen kan ge på omgivande miljö och människors hälsa. Hela tillståndsprocessen tar cirka 3-5 år. Ofta tar det lite kortare tid att få beslut för nyanslutningar, och längre tid när vi bygger om en redan befintlig ledning. Det beror på att Ei prioriterar att få in förnyelsebar energi i elnätet.

Här beskriver vi de olika stegen i tillståndsprocessen och vem som gör vad längs vägen: 
Tillståndsprocess för ny elledning – vem gör vad?

Mer information