Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En medarbetare på Jämtkraft klättrar på en elnätsstolpe på ett fjäll i skymningen en vinterdag.

Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät kommer att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. I samband med ledningsbygget kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftspark.

Elnätet framtidssäkras

På sträckan Krokom–Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnätsområde, går det idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan kommer vi att ersätta den befintliga ledningen med en ny 130 kV luftburen ledning, från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs, Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta vindkraftsparken till Jämtkrafts elnät och vi kommer att göra anslutningen i samband med att den nya ledningen byggs.

Under våren 2023 erhöll Jämtkraft Elnät AB koncession för en 130 kV luftledning från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge. Då ytterligare effektbehov identifierats avser Jämtkraft Elnät att ansöka om ändring av koncession enligt 2 kap 27§ Ellagen för ändringen av ledningssträckan. Ändringarna avser ledningens sträcka förbi Gravbränna, Lundsjön samt över Långan.

Under juli-september 2023 genomförde Jämtkraft Elnät AB ett kombinerat undersöknings-och avgränsningssamråd för dessa ändringar. Samrådsredogörelsen har skickats in till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om begäran om betydande miljöpåverkan. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och en ansökan om ändring av koncession enligt 2 kap 27§ Ellagen att skickas in till Energimarknadsinspektionen. Ansökan beräknas att skickas in under december 2023.

Mer information från den tidigare genomförda tillståndsprocessen hittar du i underlagen från tidigare samråd här på sidan. Här finns även underlag från aktuell tillståndsprocess gällande ändringarna.

Din åsikt spelar roll

Dina synpunkter är viktiga för oss och vi ber dig skicka dem skriftligt till samrad@jamtkraft.se eller via post:

Sweco
Jessica Raftsjö-Lindberg
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund.

Hur berörs din fastighet?

I vår kartportal kan du se hur din fastighet ligger i förhållande till ledningssträckan och de föreslagna ändringarna genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Önskar du en fysisk karta över hur ledningen kommer att dras i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica Raftsjö-Lindberg. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession 2021
  • Förväntat beslut om koncession 2023
  • Projektering och upphandling 2023
  • Planerad byggstart 2023-2025
  • Planerad idrifttagning Q3 2025