Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Sandra de Brito

Jämtkraft först ut med krypterad och säker elproduktion

För att minska risken för digitala intrång i vattenkraftstationer och annan elproduktion kommer Jämtkraft att testa en cybersäkerhetslösning med dedikerad accesskontroll och kryptering från det svenska bolaget Xertified.
Publicerad:

– Vår verksamhet är samhällskritisk, vilket betyder att vi måste se till att vi alltid kan förse sjukhus, banker, industri och samhället i övrigt med elektricitetI takt med att all vår produktion blir uppkopplad så behöver vi försäkra oss om att ingen kan göra intrång eller på annat sätt påverka vår produktion eller distribution av el, säger Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft. 

Jämtkraft är först ut i branschen att säkra sitt nät, sin utrustning och sin kommunikation med hjälp av Xertifieds XoT lösning som bygger på säkra digitala identiteter hos användare och all uppkopplad utrustning. Detta innebär att endast kommunikationskanaler med säkerställda behörigheter och god integritet kan upprättas inom nätverken. 

– Vi är mycket stolta över det förtroende som Jämtkraft visar för vår lösning och vårt nära samarbete kommer resultera i omfattande kunskap och insikter som är värdefulla för bägge parter när det gäller IT-säkerhet i samhällskritisk infrastruktur. Tillsammans med oss är de i framkant när det handlar om digitalisering och säkerhet då man som första elbolag i världen tar steget mot zero trust, dedikerad accesskontroll och full kryptering, säger Martin Eriksson, VD på Xertified 

Att IT-säkerhet blir allt mer kritiskt för företag, myndigheter och övriga organisationer blir allt tydligare. Fokus skiftar nu från nätsäkerhet till att varje enhet som kopplas upp på nätet istället säkras fysiskt och separat med en dedikerad säkerhetsfunktion. En hörnsten i denna förändring är digitala identiteter, för såväl användare som utrustning, en förändringsresa som Jämtkraft redan påbörjat men som nu blir avgörande när uppkopplade enheter blir helt digitala och krypterade. 

– Med den här lösningen kan vi vara trygga med att ingen kan komma åt uppkopplad utrustning eller påverka kommunikationen mellan exempelvis våra kraftstationer och vår driftcentral. Digitalisering och säkerhet är centrala delar av Jämtkrafts strategi för hur vi ska kunna vara ett ledande hållbart företag för framtiden, säger Sandra de Brito. 

Jämtkraft takes the lead in digitalization with an all-Swedish cyber security solution  

As a means to minimize the risk of cyber security breaches in hydro power plants and other electricity production Jämtkraft will test a solution with dedicated access control and encryption from the Swedish company Xertified.  

– Our business is critical to society, which entails securing the supply of electricity to hospitals, airport, banks, industries and society in general. As all our production becomes connected, we need to ensure that no breaches take place and that our production and energy distribution stays unaffected from external tampering, says Sandra de Brito, CIO at Jämtkraft. 

Jämtkraft leads the digitalization of the energy production industry by securing the network, the equipment and the communication with the help of Xertified's XoT solution that is centered around secure digital identities for man and machine. This means that only communication channels with verified accesses and good integrity can be established within the networks.  

– We are very proud of the trust shown in our solution by Jämtkraft and our close collaboration will result in significant knowledge and insights valuable for both parties with regards to cybersecurity for mission critical infrastructure. Together with us, they are in the forefront of digitalization and security by being the world's first energy company to implement zero trust, dedicated access control and full encryption, says Martin Eriksson, CEO at Xertified 

It is increasingly clear that cybersecurity is becoming critical to companies, authorities and other organizations. Focus is shifting from network security to securing every single unit that connects to the network separately with a dedicated security function. A cornerstone in this shift is digital identities, for both users and equipment, a transformation Jämtkraft already has initiated but becomes paramount now that connected equipment and machines become fully digital and encrypted. 

– With this solution we can ensure that no one can access our connected equipment or interfere with the communication between for instance our power plants and our operations center. Digitalization and cybersecurity make up a central part of Jämtkraft's strategy to be a leading sustainable company going forward, according to Sandra de Brito.