Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Bildtext: Primrocks energilager för leverans av balans- och kapacitetstjänster i Stockholm
Fotograf: Kristina Sahlén

Utvecklingsklustret Energi investerar i energilager som tjänst

Utvecklingsklustret Energi AB, som Jämtkraft är delägare av, blir genom en riktad nyemission delägare i företaget Primrock AB som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Detta kommer att främja en snabb övergång till ett långsiktigt hållbart elsystem med bibehållen eller förbättrad tillförlitlighet, balans och flexibilitet i Sverige och övriga Norden.
Publicerad:

Behovet av balansresurser och eleffekt till lokala förbrukare växer på grund av en snabbt ökande andel vindkraft och en elektrifiering av nya sektorer som exempelvis elfordon och datahallar.

 Elsystemet kommer de närmaste årtiondena att genomgå en stor omställning där Primrock har som ambition att bidra med konkreta lösningar för att vi ska nå målet att minska användningen av fossil energi, säger Gustav Bergquist, vd för Primrock.

I Sverige är det Svenska Kraftnät som har systemansvaret för elsystemet. Det innebär att Svenska Kraftnät genom egna insatser och genom samordning med andra aktörer, ska se till att tillförlitligheten i kraftsystemet kan upprätthållas samtidigt som kostnaderna för driften optimeras. Ansvaret innefattar bland annat att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning av el i Sveriges elsystem.

– Primrock har en fungerande och verifierad teknik som levererar tjänster, och tillsammans med en fortsatt hög innovations- och anpassningsförmåga skapar vi tillsammans ett hållbarare energisystem säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi AB.

Primrock kan även med hjälp av sina egenutvecklade modulära energilager hjälpa elnätsägare att få tillgång till alternativa lösningar där behovet av kapacitet- och balanstjänster bedöms vara stort. Sommarens bristsituation i elsystemet i södra Sverige visar att det finns ett trängande behov av nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller och ny kapacitet för att tillgodose elkundernas behov. Företaget har en anläggning i drift på Lidingö, men kommer i och med Utvecklingsklustrets investering på knappt 30 miljoner kronor fortsätta att utveckla elsystemet genom att etablera anläggningar i Linköping och Falkenberg under 2021.

– Genom Utvecklingsklustret Energi får Primrock en dynamisk ägare med stor marknadsförståelse och vi kan fortsätta att arbeta för att elsystemet ska bli mer stabilt, flexibelt och skalbart, säger Mattias Ganslandt, grundare och styrelseordförande i Primrock. 

För mer information, kontakta gärna:
Maria Bolin Anvill, vd, Utvecklingsklustret Energi AB, 076-231 27 12
maria@ukeab.se

Gustav Bergquist, vd, Primrock AB, 073-513 00 90
gustav.bergquist@primrock.eu

Mattias Ganslandt, grundare och styrelseordförande, Primrock AB, 070-519 45 24 
mattias.ganslandt@multigrid.net

Fakta

Primrock AB tillhandahåller balans- och kapacitetstjänster till det nordiska elsystemet. Primrock levererar flexibla tjänster med högsta möjliga tillförlitlighet, precision och snabbhet från distribuerade energilager som ansluts till det koncessionpliktiga elnätet.

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.

Utvecklingsklustret Energi AB som ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi, har sitt huvudkontor i Linköping. Inom bolaget finns, förutom satsningen på en digital utvecklingsplattform, även ett delägarskap i Power2U som utvecklar energioptimeringstjänster för fastighetsbranschen där energi flyttas i tid och rum, så att den finns där och när den behövs.

Not: Bilden får användas fritt som illustration till redaktionell text i tryckta eller digitala media. Vänligen uppge fotograf.