Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Jämtkraft Elnät framtidssäkrar elnätet mellan Verksmon och Lugnvik

Jämtkraft Elnät framtidssäkrar elnätet mellan Verksmon och Östersem

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från Verksmon till Östersem samt två nya 130 kV kraftledningar från stationen i Östersem till Lugnviks nya industriområde.

Bakgrund

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från en ny station i Verksmon till ny station i Östersem utanför Östersund i Jämtlands län. Jämtkraft har tidigare genomfört samråd för ledningen, men då benämndes den som ledning mellan Verksmon-Lugnvik. Syftet är att framtidssäkra elnätet i området för ökad kapacitet.

Jämtkraft Elnät AB avser även att ansöka om koncession för två nya 130 kV kraftledningar i luftledningsutförande mellan stationen i Östersem och ny planerad station i Lugnviks nya industriområde, utanför Östersund i Jämtlands län. Ledningarnas syfte är att ansluta aktuell verksamhet till elnätet.

Jämtkraft Elnät bjuder härmed in till ett gemensamt avgränsningssamråd för att samråda om ledningssträckningar för de aktuella ledningarna.

Syftet är att framtidssäkra elnätet i området för ökad kapacitet

Som en effekt av Sveriges mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären sker en omställning av den industri- och transportsektorn.  Omställningen av industrin bygger på teknikutveckling och elektrifiering för att uppnå klimatsmart produktion samt ökad användning av restenergier (cirkulär ekonomi) till syfte att öka resurseffektiviteten i samhället. Omställningen av transportsektorn innebär primärt en övergång till elfordon.

Elektrifieringen av industri- och transportsektorn gör att Sveriges elanvändning förväntas öka kraftigt i framtiden samtidigt som elproduktionen i Sverige och övriga Europa i allt större grad utgörs av förnybar intermittent produktion i form av vind och sol. Redan i dag finns det en effekt och kapacitetsproblematik i elområdena SE3 och SE4, och för att möta denna utveckling kommer både elnät och elproduktion att behöva byggas ut kraftigt, både i Sverige och i övriga Europa.

Med stora överskott av 100% förnybar energi i SE2 samt möjligheten att erbjuda upp mot 500MW effekt har Östersund närmast unika förutsättningar för att attrahera datacenter samt andra elintensiva industrier. I Östersund har områdena Lugnvik och Verksmon pekats ut som lämpliga platser för elintensiva industrier. Där finns ett större detaljplanelagt område där etableringen ska ske.

En förutsättning för att etablering ska kunna ske är att Jämtkraft Elnät AB erhåller alla tillstånd och kan ansluta till de nya stationerna.

Samrådsmöten och samrådsunderlag

Information och inbjudan till samråden kommer att annonseras i lokaltidningen samt skickas ut via brev till berörda i området. Samrådsunderlaget med kartor och stråkalternativ finns att ladda ner på den här sidan och uppdateras efterhand.

Hur berörs din fastighet? 

I vår kartportal kan du se hur din egen fastighet ligger i förhållande till de olika stråkalternativen genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Med hjälp av ritverktyget i verktygsfältet kan du, om du vill, rita in ditt eget förslag över ledningens sträckning. Du kan sedan spara ner din karta genom att trycka på knappen för utskrift. Skicka ditt förslag via e-post till samrad@jamtkraft.se

Mer information om ledningssträckningarna hittar du i samrådsunderlaget som du kan ladda ner här på sidan. Önskar du en fysisk karta över hur ledningssträckningarna ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jenny Lundberg. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession 2023
  • Förväntat beslut om koncession 2024
  • Projektering och upphandling 2024
  • Planerad byggstart Höst 2025
  • Planerad idrifttagning Höst 2027