Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Flygbild som visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Dammen i Greningen Nedre avvecklad

Jämtkraft har tagit bort dammen Greningen Nedre i sjön Greningen, söder om Duved i Åre kommun. Den 100-åriga dammen tillförde lite elproduktion och hade ett stort underhållsbehov.

Arbetet med att ta bort dammen avslutades i hösten 2023. Under vintern 2024 forslades rivningsmaterialet bort och det sista avslutande arbetet kring den forna dammen sker i sommaren 2024.

Se hur området ser ut före och efter att grönskan på sjöbotten börjar ta sig.

Bäck i stället för sjö

Efter att dammen tagits bort har landskapsbilden förändrats. Vattenytan har minskat och övergått till en bäck med rinnande vatten. Den bäckfåra som fanns bevarad på sjöbotten i en del av sjön har återskapats till sitt ursprungliga läge.

En tas bort, en blir kvar

Till Duveds kraftstation i Åre kommun hörde två regleringsdammar; Greningen Nedre som nu är avvecklad och Greningen Övre som inte påverkats av förändringarna.

Regleringen av Greningen Övre är en förutsättning för elproduktionen i Duveds kraftstation som är ett klass 1-kraftverk. Det betyder att dess produktion är särskilt viktig som reglerkraft ur både ett regionalt och nationellt perspektiv.

Flygbilden visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Bilden visar utskovsdelen, de båda ytvattenutskoven till höger.

Så här gick det till

I april/maj 2023 tömdes magasinet. Därefter togs betongkonstruktionen i utskovsdelen bort och jorddammen på båda sidor om betongkonstruktionen har släntats ned mot strömfåran.

För att minimera transporter har de jordmassor som avlägsnats från Greningen Nedre använts för att modellera markytor i området. Material som inte kunde återanvändas på plats, såsom betong och övrigt rivningsmaterial, har fraktats från platsen.

Utrivningsprojektet har genomförts med stöd av Naturskyddsföreningens Bra Miljöval som miljöprojekt för att främja biologisk mångfald.

Maj 2023 efter att dammen tömts på vatten.

Sensommar 2023.

Det ursprungliga myrområdet som varit översvämmat i många år är nu blottat och har börjat återfå växtlighet vilket innebär förbättrade förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Åtgärden är klimatpositiv då återbildningen av myrområdet innebär att kol binds i marken. Kolinlagringen bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Utrivningen medför att Kvarnån får ett mer årstidsberoende flöde som på ett naturligare sätt varierar beroende på nederbörd och snösmältning.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län2020 jun
Samråd boende/fvof/samebyar/övriga2020 nov–2021 jan
Tillståndsansökan skickades in2021 sep
Tömning av damm2023 apr
Avveckling av damm2023 höst
Bortforsling av material2024 vinter
Projektet avslutas2024 sommar