Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Flygbild som visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Dammen i Greningen Nedre avvecklas

Jämtkraft tar bort dammen Greningen Nedre i sjön Greningen, söder om Duved i Åre kommun. Den 100-åriga dammen tillförde lite elproduktion och hade ett stort underhållsbehov.

När dammen tas bort förändras landskapsbilden. Vattenytan minskar och vattnet övergår till ett område med rinnande vatten. Den bäck som finns bevarad på sjöbotten i en del av sjön kommer att återskapas till sitt ursprungliga läge.

En tas bort, en blir kvar

Till Duveds kraftstation i Åre kommun hör två regleringsdammar; Greningen Nedre och Greningen Övre. Greningen Nedre avvecklas, den hade stort underhållsbehov och tillförde lite kraftproduktion i Duveds vattenkraftverk.

I januari 2023 erhöll Jämtkraft tillstånd att riva Greningen Nedre. Under april tömdes dammen för att sedan tas bort i augusti.

Regleringen av Greningen Övre kommer inte att förändras då den är en förutsättning för elproduktionen i Duveds kraftstation som är ett klass 1-kraftverk. Det betyder att dess produktion är särskilt viktig som reglerkraft ur både ett regionalt och nationellt perspektiv.

Flygbilden visar Greningen Nedre med dammkonstruktionen.

Bilden visar utskovsdelen, de båda ytvattenutskoven till höger.

Flygfoto från det tömda magasinet till Greningen Nedre.

Så här går det till

I april/maj 2023 tömdes magasinet. Därefter kommer betongkonstruktionen i utskovsdelen att tas bort och jorddammen på båda sidor om betongkonstruktionen släntas ned mot strömfåran.

För att minimera transporter kommer de jordmassor som avlägsnas från Greningen Nedre att användas för att modellera markytor i området. Material som inte kan återanvändas på plats, såsom betong och övrigt rivningsmaterial, fraktas från platsen.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län2020 jun
Samråd boende/fvof/samebyar/övriga2020 nov–2021 jan
Tillståndsansökan skickas in2021 sep
Tömning av damm2023 apr
Avveckling av damm2023 aug-sep
Planerat färdigställande2024 Q4