Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Utsikt från Åreskutan

Högre elpris – även i norr

Just nu är elpriset högre än vad vi är vana vid i norra Sverige. Dessa prisnivåer ser ut att kunna hålla i sig en tid framöver. Att elpriserna i norr den senaste tiden närmat sig de i söder beror på att det varit bättre balans i energisystemet. Man har inte kunnat producera lika mycket el i norra Sverige och man har inte förbrukat lika mycket i södra Sverige. De så kallade flaskhalsarna i systemet som tidigare orsakat de lägre priserna i norr har därför inte uppstått och priserna blir då jämnare över hela landet.

Publicerad:

Det som tidigare ofta orsakat ett högre pris i södra Sverige och ett lägre pris i norra Sverige har varit begräsningar i överföringskapaciteten mellan de elområden som landet är uppdelat i. Det har producerats mest el i norra Sverige medan det förbrukats mest i söder och flaskhalsar i överföringen mellan landsdelarna har skapat en instängningseffekt vilket i sin tur gett ett lägre pris här uppe. Denna obalans har den senaste tiden jämnats ut på grund av att elproduktionen i norr varit lägre än normalt, samtidigt som förbrukningen söderut sjunkit. Elen norrifrån har därför kunnat flöda friare i näten söderut och då stiger alltså priserna även här i Jämtland.

Minskad produktion bidrar till högre pris

Att elproduktionen varit lägre i början på vintern beror på en rad olika faktorer. Inför varje vinter behöver älvar som bidrar med vattenkraft lägga en stabil is för att producera optimalt under resten av vintern och under denna period måste produktionen därför tillfälligt dras ner tills detta istäcke lagt sig.

Även vindkraften har under denna period påverkats av vädermässiga faktorer. Hög luftfuktighet i kombination med låga temperatur ger en isbildning på vindkraftverkens blad, vilket har gjort att dessa inte kunnat producera maximalt.

Kärnkraften är ännu ett kraftslag som haft leveransproblem och Oskarshamns reaktor 3 är stängd för driftunderhåll i tio dagar vilket innebär ett ytterligare bortfall i elproduktionen.

Vinter betyder också lägre temperaturer i norr, vilket är synonymt med högre förbrukning. Detta samtidigt som hushållen i södra Sverige levt med höga elpriser en längre tid och nu börjat dra ner på sin förbrukning, vilket alltså bidrar till större balans i systemet och mindre prisskillnader mellan landsdelarna.

Priset framöver

Ingen kan tyvärr säga med säkerhet vad som kommer hända med priserna framåt. Just nu ser det ut att fortsätta vara höga priser under hela december. Efter det beror det mycket på hur vädret utvecklar sig. Milt, blåsigt och blött väder skulle till exempel kunna ändra prisbilden fort. Då skulle vi gå tillbaka till högre produktion än förbrukning för norra delen av Sverige och priserna skulle därmed också skilja sig igen, med ett högre pris i söder jämfört med norr. Men det är prognoser och inget vi vet. Därför är vårt råd att tänka på sin egen förbrukning och försöka energieffektivisera på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Varför kan inte Jämtkraft sänka priset för kunderna i norr?

All den el som Jämtkraft säljer till kunder köps in på elbörsen. Där råder en vanlig öppen marknadsekonomi. Det vill säga att priset som Jämtkraft betalar för elen som sedan ska säljas vidare till kunderna styrs av utbud och efterfrågan. Just nu råder energibrist i Europa och priserna på denna börs är därför höga. Vinstmarginalen som Jämtkraft, och alla andra elbolag, har på elförsäljning via elavtal med företag och hushåll är väldigt låg och är svår för Jämtkraft att sänka utan att göra ett minusresultat för just den affären.

Genom strategiska inköp och så kallad förvaltning försöker Jämtkraft dock pressa ned det pris som kunderna slutligen betalar i sina avtal så mycket det går. Något som man också lyckats med. I en jämförelse över tid har Jämtkrafts kunder historiskt betalat mindre än det snittpris som Statistiska centralbyrån sammanställer och presenterar löpande. 

Företag och hushåll i Jämtkrafts tre ägarkommuner får dessutom en lokalrabatt som består av ett avdrag på den fasta avgiften samt ett avdrag på den kostnad som betalas för varje förbrukad kWh. Denna rabatt har varit relativt oförändrad under de senaste åren och kan heller inte utökas utan att Jämtkraft som kommunalägt bolag riskerar att bryta mot rådande konkurrenslagar.