Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En villa med solceller monterade på taket

Nya elnätsregler för solceller påverkar troligtvis få villaägare

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade nyligen att reduktionen av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar slopas. Vad innebär förändringen för solelproducenter egentligen? För dig som har en liten villaanläggning och en och samma säkring för både in- och utmatning på elnätet är svaret: Förmodligen ingenting.

Publicerad:

Den reducering av nätavgiften som tidigare gällt för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Ei:s bedömning är att de här bestämmelserna inte är förenliga med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser. Elnätsavgifterna får alltså inte längre reduceras och framöver ska därför alla som äger en produktionsanläggning enligt direktivet betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

­– Så lyder de nya direktiven från Energimarknadsinspektionen som vi har att förhålla oss till. Men viktigt att komma ihåg är att detta endast eventuellt kommer kunna innebära mindre förändringar, om ens någon, om du är en mikroproducent som har en gemensam säkring för inmatning och uttag mot elnätet - vilket är fallet för de flesta privata villaägare med solcellsanläggningar på taket. Så länge du inte matar in med högre ström än du har på ditt uttagsabonnemang, det vill säga din säkringsstorlek, så utnyttjar du inte större del av nätet än det du redan betalar för. Det innebär att du förmodligen inte kommer behöva betala något extra för inmatningen, säger Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

Andra regler för två säkringar

Däremot kan du vara mikroproducent med två olika säkringar; en för inmatning av elen du producerar och en för uttag av elen du förbrukar – där inmatningssäkringen är större – exempelvis 16A för den ström du förbrukar, men 35A för den ström du matar in. I det fallet kommer du att omfattas av de nya reglerna. Anläggningar som har en sådan produktionssäkring kommer endast betala för den högsta säkringen, det vill säga man betalar bara för sitt nätutnyttjande en gång.

De exakta tarifferna som kommer gälla för dessa berörda kunder i Jämtkrafts elnät är inte fastslagna i dagsläget men för att få en fingervisning av skillnad i kostnad mellan olika säkringsstorlekar kan man jämföra nuvarande säkringstariffer .

De nya tarifferna kommer att meddelas under hösten 2023 och träda i kraft tidigast 1 januari 2024.